۱۳۸۸ خرداد ۱۴, پنجشنبه

فرياد اعتراض ايرانيان آزاده عليه محاصره اشرف در اتاوا، لندن و واشينگتن 7:30:33 PM 1388/3/13
ايرانيان آزاده در لندن خواستار لغو محاصره اشرف شدند ايرانيان آزاده در لندن خواستار لغو محاصره اشرف شدند
تظاهرات جهانى ايرانيان آزاده عليه محاصره اشرف در شهرهاى اتاوا، لندن و واشينگتن در مقابل سفارتخانههاى عراق برگزار شد هموطنانمان در آمريكا در مقابل كاخ سفيد نيز دست به تظاهرات زدند و تشديد محاصره اشرف و ورود ناگهانى پليس را مجكوم كردند. تظاهر كنندگان بر ايستادگى خود تا رفع محاصره از اشرف و تضمين حقوق اشرفيان تأكيد كردند.
در كانادا، در تظاهرات هموطنانمان در مقابل سفارت عراق دراتاوا، تظاهر كنندگان با سردادن شعارهاى كوبنده، توطئههاى رژيم آخوندى و عواملش در عراق عليه اشرفيان را محكوم كردند و از دولت عراق خواستار بهرسميت شناختن حقوق قانونى اشرفيان شدند. در اين تظاهرات، نماينده انجمن جوانان ايرانى هوادار مقاومت در كانادا گفت; اقدامهاى غيرقانونى پليس عراق دنباله همان سياست ديکته شده ولىفقيه رژيم عليه اشرف است که در تنگناى سرنگونى و نفرت دانشجويان دلير و جوانان قهرمان ايران سعى مىكند تا به خيال خام خود اشرف را تعطيل كند تا انديشه هر نوع مقاومت را بخشكاند و براى نمايش انتخاباتى خود آذوقه تبليغاتى تهيه کند. ما مىگوييم که رژيم ضدبشرى و ضدايرانى ملايان بهزودى سرنگون خواهد شد و هر گونه اقدام عليه حقوق قهرمانان شهر شرف اقدام عليه همه مردم ايران است و ما جوانان ايرانى با تمام توان خود از دلاوران شهر اشرف که درس، زندگى و تمام امکانات رفاهى خود را رها کرده و براى مردم ايران مبارزه مىکنند، دفاع خواهيم کرد.
در ادامه اين برنامه، يکى ديگر از هواداران مقاومت گفت: دولت عراق براى نشان دادن استقلال عمل خود بايد هر چه زودتر قطعنامه پارلمان اروپا در مورد حقوق ساكنان اشرف را به اجرا در آورد. اين خواسته همه مردم ايران و آزادانديشان جهان است.
وى در بخش ديگرى گفت بىشک خواهران و برادران عراقى ما از جنايات رژيم ضدبشرى آخوندهاى حاکم بر ايران و دخالتهاى مکررشان در امور عراق به ستوه آمدهاند. 35تن از نمايندگان پارلمان عراق به درستى بر اين نکته انگشت گذاشتهاند که اجراى قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با برخورد با ساکنين اشرف يک معيار بينالمللى و انسانى است.
هواداران مقاومت در تظاهرات اتاوا، ضمن تجديد عهد براى حمايت از حقوق اشرفيان اين تظاهرات را با اجراى جمعى سرود قسم به پايان رساندند.
در انگستان، تظاهرات اعتراضى هموطنان و خانوادههاى اشرفيان عليه محاصره اشرف روز سهشنبه در مقابل سفارت عراق در لندن برگزار شد. در اين گردهمايى بيانيههاى نهادها و ارگانهاى و شخصيتهاى سياسى و مدافع حقوقبشر و در حمايت از اشرف و در اعتراض به اقدام سركوبگرانه و غيرقانونى ورود پليس حمايتهاى بينالمللى از اشرفيان به اطلاع حاضران رسيد.
در تظاهرات هموطنانمان در مقابل سفارت عراق در انگلستان، تظاهر كنندگان با سردادن شعارهايى عليه محاصره اشرف و در اعتراض به اجراى توطئههاى ديكته شده رژيم آخوندى، خواستار لغو محدوديتها و اعمال فشارها عليه ساكنان اشرف شدند.
در واشينگتن، حاميان مقاومت و بستگان مجاهدان اشرف با گردهمايى در مقابل سفارت عراق، خواستار پايان دادن به محاصره اشرف و احترام به تضمينهاى بينالمللى در قبال ساكنان اشرف شدند. شركت كنندگان در اين تظاهرات، به ورود پليس عراق به شهر اشرف اعتراض كردند و در پلاكاردها و شعارهاى خود به زبانهاى انگليسى و عربى از دولت عراق خواستار لغو محاصره اشرف و بهرسميت شناختن موقعيت حفاظت شده ساكنان اشرف تحت كنوانسيون 4 ژنو شدند.
هموطنانمان حضور نيروهاى پليس عراق در ورودى اشرف و تن دادن دولت عراق به فشارهاى رژيم آخوندى را محكوم كردند.
ايرانيان آزاده و حاميان اشرف در واشينگتن همچنين در مقابل كاخ سفيد 125 مين روز تظاهرات خود را برگزار كردند. آنها با تأكيد براين كه طبق قوانين بينالمللى مسئوليت حفاظت و تضمين حقوق اشرفيان برعهده دولت آمريكاست، از رئيسجمهور آمريكا خواستند تا با دخالت شخصى خود از وقوع يك فاجعه انسانى در اشرف جلوگيرى نمايد.
حاميان مقاومت با پخش بروشور به افشاگرى در مورد اهداف شوم رژيم فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران عليه شهر اشرف پرداختند.
تظاهر كنندگان با راهپيمايى و سردادن شعار در مقابل كاخ سفيد خواستار اقدام دولت آمريكا براى جلوگيرى از تعدى رژيم آخوندى عليه حقوق اشرفيان شدند و تأكيد كردند كه تا تضمين كامل حفاظت و حقوق فرزندان رشيد مردم ايران از پا نخواهند نشست.
ايرانيان آزاده در واشينگتن تشديد محاصره اشرف را محكوم كردند