۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

پيام رهبر مقاومت به جوانان مجاهد و مبازر و نيروهاى انقلاب دموكراتيك مردم ايران 12:51:51 PM 1388/3/25
مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران
رهبر مقاومت طى پيامى به جوانان مجاهد ومبارز و نيروهاى انقلاب دموكراتيك مردم ايران در سراسر ميهن با درود به شهيدان و دانشجويان مجروح و مصدوم به‌ويژه دانشجويان متحصن در دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: مقاومت قهرمانانه و اشرف نشان خود را به هر قيمت ادامه بدهيد. زمان برخاستن عليه امالفساد كه همانا رژيم ولايت فقيه، غاصب و دزد بزرگ حاكميت مردم ايران فرا رسيده است. مدافعان رژيم ولايت فقيه، با هر رنگ و لعاب و با هر شعر و شعارى كه باشند، خيانت پيشگانى كه شركاء و دم و دنبالچههاى همين رژيم نامشروع مىباشند. ديكتاتورى ارتجاعى ولايت فقيه بدون پشتيبانيهاى همه جانبه استعمارى نمىتوانست تا بحال بر اريكه قدرت باقى بماند. در قيام تيرماه 1378 هم به چشم ديدند كه آخوند شياد خيانت پيشه خاتمى چگونه از پشت به دانشجويان خنجر زد و به دامن ولىفقيه ارتجاع خزيد. از شعار آزادى، از سرنگونى رژيم آخوندى و از مرگ بر ديكتاتور، دست بر نداريد. وقتى كه قيام اجتماعى و مردمى مىشود، دشمن ضدبشرى هيچ غلطى نمىتواند بكند. اكنون دنيا به چشم مىبينيد كه انتخابات رژيم آخوندى و باندهاى درونى آن، تنها يك فرصت براى بيرون ريختن خشم مقدس مردم ايران عليه تماميت رژيم دجال و ضدبشرى ولايت فقيه بوده است. انتخاب خلق قهرمان و در زنجيرمان يكى بيش نيست: آزادى و سرنگونى رژيم پليد آخوندى مسعود رجوى 25خرداد1388 سالروز شهادت مجاهد كبير رضا رضايى