۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

قطعنامه شوراى پناهندگى کانادا در حمايت از ساكنان اشرف 7:42:31 PM 1388/3/11
قطعنامه  شوراى پناهندگى کانادا در حمايت از ساكنان اشرف قطعنامه شوراى پناهندگى کانادا در حمايت از ساكنان اشرف
شوراى پناهندگى کانادا، ائتلاف سازمانها و انجمنهاى مرتبط با امور پناهندگى با رتبه مشورتى در سازمان ملل متحد که سازمانهاى بزرگى چون عفو بينالملل کانادا و کليساى يونايتد را دربرمىگيرد، اعلام كرد: آوردن نيروهاى پليس عراق به کمپ اشرف، جامعه جهانى را شديدا نگران کرده است. شوراى پناهندگى دولت كانادا را فرامىخواند تا با هر جابجايى يا بدرفتارى با ساکنان کمپ اشرف مخالفت نمايد و تصريح کند که حفاظت و رفتار انسانى با ساکنان اشرف موضوع نگرانى بينالمللى است.
در قطعنامه مصوب شوراى پناهندگى کانادا كه به اتقاق ارا به تصويب رسيده، آمده است:
3400 مخالف ايرانى در کمپ اشرف در عراق داراى موقعيت افراد حفاظت شده طبق کنوانسيون چهارم ژنو از سوى نيروهاى چند مليتى در عراق داده هستند ولى از پايان سال 2008 حفاظت آنها به دولت عراق منتقل شده است.
در ژانويه 2009 مشاور امنيت ملى عراق موفقالربيعى تهديد کرد که زندگى را براى ساکنين کمپ اشرف در عراق غيرقابل تحمل خواهد کرد تا آنها را وادار به ترک عراق کند و يكى از تهديدات وى جابجايى ساكنان اشرف از شهرى كه بيش از دودهه در آن زندگى كرده و آن را ساختهاند، به يک بيابان خشک نزديک مرز عربستان بود.
عفو بينالمللى در 20آوريل 2009 و پارلمان اروپا در قطعنامه 24آوريل 2009به تهديدات ربيعى مبنى بر «غير قابل تحمل» كردن شرايط اعتراض کردند.
آوردن تعداد زيادى از نيروهاى پليس عراق به کمپ اشرف، آن هم درحالى كه هم ارتش آمريکا و هم ارتش عراق دركمپ اشرف حضوردارند، جامعه جهانى را شديدا نگران کرده است.
جرج اوکو - اوبو مدير حفاظت بينالمللى دفتر کميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل در مارس 2007 از دولت عراق خواست ازجابجايى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق و از هر گونه اقدامى که زندگى و امنيت آنها را به خطرمى انداز، خوددارى كند.
نظربه اين مراتب:
- شوراى پناهندگى، از دولت كانادا مىخواهدبا هرگونه جابجايى اجبارى يا بدرفتارى با ساکنان کمپ اشرف مخالفت نمايد و تصريح کند که حفاظت اشرف و رفتار انسانى با ساکنانش موضوع نگرانى بينالمللى است و نظارت نيروى چند مليتى و جامعه بينالمللى را ضرورى مىسازد.
- شوراى پناهندگى کانادا از کميسارياى عالى پناهندگى ملل متحد مىخواهد كه با توجه به شرايط کنونى، فراخوانش درسال2007را براى جلوگيرى از جابجايى اجبارى مجددا تکرا ر کند.
انجمن استراليائيهاى حامى دمكراسى در نامهيى به وزير خارجه امريكا، به ورود غيرمترقبه نيروهاى پليس عراق به اشرف، اعتراض كرد و نوشت: اين اقدام بهدنبال تهديدهاى موفقالربيعى و در راستاى اظهارات على خامنهاى ولىفقيه رژيم ايران صورت مىگيرد كه روز 28فوريه به رئيسجمهور عراق گفت ”توافقنامه طرفين در مورد اخراج اعضاى مجاهدين بايد انجام پذيرد و ما منتظر آن هستيم“ . اين تهديدها و اقدامهاى فيزيكى خطر يك فاجعه انسانى را بههمراه دارد. لذا انجمن استرالياييهاى حامى دمكراسى خواستار برعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط نيروهاى آمريكاست.
در نامه انجمن استراليائيهاى حامى دمكراسى به هيلارى كلينتون آمده است: شهر اشرف درحال حاضر در كنترل و محاصره ارتش عراق است و هيچ نيازى به حضور پليس عراق و ورود آنان به اشرف نبوده و اين اقدامهاى تهديدآميز توسط دولت عراق عليه ساكنان شهر اشرف، ناعادلانه، ناصحيح و عميقا نگران كننده است و نشان مىدهد كه دولت عراق نه مىخواهد و نه توانائى آنرا دارد كه مستقلا حقوق ساكنان شهر اشرف را بهعنوان افراد حفاظت شده و براساس كنوانسيون چهارم ژنو رعايت كند. پارلمان اتحاديه اروپا در قطعنامه 24آوريل2009، از دولت عراق خواسته است حقوق ساكنان شهر اشرف در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو بهرسميت بشناسد و به محاصره شهر پايان دهد. از سوى ديگر دولت عراق يك موافقت نامه دوطرفه با دولت آمريكا به امضا رسانده كه بر اساس آن مىبايد حقوقبشر ساكنان شهر اشرف را تضمين كند.
مطابق مسئوليتهاى بينالمللى دولت ايالات متحده آمريكا و بر اساس چارچوب آر- تو- پى و هم‌چنين بنا بر مسئوليتهايى كه از توافقنامه امضا شده بين ساكنان شهر اشرف و دولت آمريكا ناشى مىشود، محافظت و تامين امنيت شهر اشرف بهعهده نيروهاى نظامى امريكاست. بنابراين ما از شما مىخواهيم اطمينان خاطر بدهيد كه نيروهاى نظامى آمريكا حفاظت ساكنان شهر اشرف را مثل گذشته تضمين مىنمايند و برعهده مىگيرند.
انجمن استراليائيهاى حامى دمكراسي
ارادتمند -پيتر مورفى