۱۳۸۷ آذر ۱۱, دوشنبه

تظاهرات دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران با شعار اشرف نشان «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» 9:06:04 AM 1387/9/11
تظاهرات دانشجويان پلي تكنيك تظاهرات دانشجويان پلي تكنيك
صبح امروز دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران با شعار اشرف نشان «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» برای دومین روز متوالی به تظاهرات و اعتراضهاى خود علیه كارگزاران رژیم آخوندی در این دانشگاه ادامه دادند. دانشجویان خشمگین كه شمار آنها بیش از 500نفر است و هرلحظه بر تعداد آنان افزوده مىشود، خواستار بركناری فراهانی، مدیر مزدور امور دانشجویی دانشگاه شدند. براساس گزارش دریافتی دانشجویان از این موضوع خشمگین هستند كه بیكفایتی كارگزاران رژیم باعث مجروح شدن شدید یك دانشجو گردیده كه ممكن است به قطع عضو وی منجر شود. دانشجویان پلیتكنیك وضعیت نابسامان تأسیساتی دانشگاه و رسیدگی نكردن به آن را عامل این حادثه میدانند و كارگزاران رژیم را بهعنوان مسبب این وضعیت معرفی میكنند. روز گذشته نیز دانشجویان پلیتكنیك باسردادن شعارهایی علیه گردانندگان دانشگاه خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.