۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

فراسوی خبر ... شنبه 30 آذر

محکومیت رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

زینت میرهاشمی

در شصت و سومین همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی برای بیست و یکمین بار، به نقض فاحش حقوق بشر محکوم شد. محکومیت رژیم در این مجمع دستاورد فعالیت مداوم نیروهای مدافع حقوق بشر و نیز همبستگی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر با مردم ایران، و نیز گامی مثبت است.

مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 28 آذر طی قطعنامه ای رزیم حاکم بر ایران را به اعمال گسترده شکنجه، اعدام، سرکوب زنان، دانشجویان و همچنین تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی محکوم کرد و خواهان رعایت میثاقهای بین المللی از طرف جمهوری اسلامی شد. این قطعنامه بر گزارش ویژه بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد که در ماه اکتیر تهیه شده است، تکیه دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود، بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاکید کرده است.

یکی از موارد محکومیت رژیم در رابطه با نقض حقوق بشر، اعدام کودکان و نوجوانان است. این مورد، تنفر بین المللی را نسبت به پایوران رژیم برانگیخته است. ایران از نظر اعدام کودکان و جوانانی که در سن کم مرتکب جرم شده اند، مقام اول را در جهان داراست.

روز پنجشنبه 28 آذر، شاهرودی رئیس قوه قضائیه رژیم، بار دیگر اعدام کودکان زیر 18 ساله را تائید کرد و آن را درست دانست. شاهرودی در رابطه با محکومیت رژیم به دلیل اعدام کودکان در دفاع از ساختار ارتجاعی قضایی در ایران، آن را «پیشرفته تر» از «نظامهای پیشرفته و مدرن جهان» دانست. جبهه ای گسترده در محکومیت رژیم ایران در دفاع از حقوق بشر، گامی مهم و تاثیر گذار است. در این نبرد طولانی ما از همه نهادهای حقوق بشری جهانی می خواهیم که به دولتهایشان فشار بیاورند که تا از هر طریق ممکن به رژیم حاکم برای رعایت حقوق بشر فشار بیاورند و روابط خود را وابسته به این امر کنند.