۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

حاميان مقاومت در بروكسل، علیه قانونشكنی شرمآور شورای وزیران اعلام تحصن كردند 11:54:34 AM 1387/10/7
تحصن حاميان مقاومت در بلژيك تحصن حاميان مقاومت در بلژيك
ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل مقر شورای وزیران اتحادیه اروپا در بروكسل در اعتراض بهسرپیچی اتحادیه اروپا از اجرای احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی و در حمایت از حقوق مجاهدان اشرف دست به تظاهرات زدند و در مقابل مقر اتحادیه اروپا علیه قانونشكنی شرمآور شورای وزیران اعلام تحصن كردند. در تظاهرات و تحصن هموطنانمان در بروكسل، كه با حضور پروفسور اریك داوید رئیس دانشكده حقوقدانشگاه آزاد بروكسل و از حقوقدانان تراز اول اروپا برگزار شد، متحصنان و سخنرانان نسبت به تأثیر بلافصل برچسب غیرقانونی تروریسم در جری كردن دیكتاتوری آخوندی براى سركوب اپوزیسیون و تشدید توطئه علیه ساكنان اشرف و زمینهسازی فجایع انسانی هشدار دادند و آن را قویا محكوم كردند. ایرانیان آزاده و غیرتمند و هواداران پرشور مجاهدین خلق ایران كه با وجود سرمای شدید در این تحصن شركت كرده بودند، با عزمی جزم و شعارهای كوبنده «عدالت عدالت، كوشنر! خجالت، خجالت»، خشم و اعتراض خود را نسبت به این قانونشكنی و زیرپاگذاشتن احكام دادگاهها توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا و ریاست دورهیی آن فرانسه ابراز كردند. و آنها را از این اقدام ننگین كه تنها دست دیكتاتوری آخوندی را براى سركوب بیشتر مردم ایران باز می‌كند، برحذر داشتند‌ . اولین سخنران تحصن بروكسل، پروفسور اریك داوید، از حقوقدانان تراز اول اروپا و رئیس دانشكده حقوقدانشگاه آزاد بروكسل بود كه در اعتراض به قانونشكنی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا بر اساس قانون تشكیل شده است. احكام دادگاههای اروپایی حكم كردند كه مجاهدین باید از لیست تروریستی خارج شوند، ولی شورای وزیران هنوز از اجرای این حكم سرباز زده است. به نظر می‌رسد كه آنها بجای تبعیت از قانون مدنی و احكام دادگاهها، از قانون جنگل تبعیت می‌كنند. وی با اشاره به احكام دادگاههای اروپایی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین و از سوی دیگر حمایتهای گسترده و روزافزون از مجاهدین و مقاومت ایران در سطح بينالمللى گفت: سازمان مجاهدین نباید در لیست باشد. مردم ایران و مقاومت آنها در حال مبارزه با یك دیكتاتوری منفور هستند و این سیاست مانع از استمرار مقاومت آنها می‌شود. پروفسور اریك داوید با یادآوری مقاومت فرانسه در دوران فاشیسم هیتلری گفت: اصطلاحی در مقاومت فرانسه رایج بود كه میگفتند ما هستیم كه مقاومت كنیم، و اكنون من میگویم تا شما هستید این مقاومت ادامه پیدا خواهد كرد. پرفسور اریك داوید از متخصصان تراز اول حقوق بینالملل و كنوانسیونهای بينالمللى است كه درنظريههای خود بر استمرار حفاظتهای كنوانسیون چهارم ژنو در مورد ساكنان اشرف و مسئولیت آمریكا در تضمین این حفاظتها تأكید دارد. مهندس یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران تعلل شورای وزیران براى پذیرش حكم دادگاه عدالت اروپا را شرمآور توصیف كرد و گفت چشم دوختن به تغییر رفتار رژیم ولایت فقیه اشتباهی است كه سالهاست دولتهای اروپایی تكرار می‌كنند، و البته دودش به چشم مردم ایران می‌رود و به این خاطر باید قیمت بیشتری براى كسب آزادی بپردازند. مهندس یزدان حاج حمزه افزود: اما، ادامه این سیاست و دلربایی از آخوندها با گروگان گرفتن مقاومت ایران و نگهداری آن در لیست تروریستی، پیامدهای خطرناكی از جمله تهدید جدی براى جان هزاران رزمنده شهر اشرف دارد كه مسئولیت آن به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. محمدرضا روحانی حقوقدان و مسئول كمیسیون امور ملیتها در شورای ملی مقاومت در آغاز سخن خود، شهر اشرف را مایه انگیزه و انرژی براى مقاومت در برابر دیكتاتوری آخوندی توصیف كرد و مقاومت آنان را ادامه مبارزه صدسال جنبش رهایبخش و دموكراتیك مردم ایران دانست. وی با مخاطب قرار دادن اتحادیه اروپا، فرانسه و و كوشنر وزیر خارجه این كشور، گفت: «آنقدر فریاد میزنیم كه تا به گوش كرتان فرو برود. آقای كوشنر كه وقتی در قدرت نبود، داعیه دفاع از حقوقبشر را نردبان ترقی و قدرت خود كرد و حالا كه بجاه و مقامی دست یافته همه چیز را فراموش كرده میگویم دست از مماشات بكشید، شرم كنید و لااقل به قانون خودتان احترام بگذارید. آقای روحانی حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری افزود: «شما كاری میكنید كه دست راستی ترین وزیران فرانسه علیه مقاومت نكردند. در ماجرای اخراج پناهندگان به گابن، پاسكوآ وزیر كشور دست راستی وقت فرانسه، نهایتا بهحكم دادگاه تن داد، ولی آقای كوشنر، شما با وجود چهار حكم دادگاه اروپا كه بر حقانیت این مقاومت رأی داد، باز هم در پی توطئه علیه این مقاومت و به نفع فاشیسم مذهبی در ایران هستی، شرم كن». آقای روحانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: «اگر فكر میكنید كه ما كوتاه خواهیم آمد، اشتباه میكنید، این مقاومت تا لاشه كثیف آخوندها را به زیر خاك نكند، ذرهیی كوتاه نخواهد آمد. امروز صدای اشرف در دانشگاههای ایران بلند شده است كه: ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم». در تظاهرات بروكسل هموطنانمان همصدا با متحصنان ژنو و واشینگتن و ایرانیان تظاهركننده در چندین كشور اروپایی، با اعتراض علیه اظهارات غیرقانونی مشاور امنیتی دولت عراق مبنی بر بستن اشرف وكوچ دادن ساكنانش، بر حمایت تمام عیار خود از اشرفیان قهرمان و ایستادگی تا به آخر براى تضمین حفاظت اشرف تأكید كردند. ایرانیان آزاده و هواداران غیرتمند مجاهدین در بروكسل در اعتراض به قانونشكنی شرمآور شورای وزیران اعلام تحصن كردند و تأكید كردند كه تحصن ایرانیان در بروكسل براى گردن گذاشتن شورای وزیران اتحادیه اروپا بهحكم دادگاه و حكومت قانون در روزهای بعد ادامه خواهد یافت.