۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

تهنیت به خاطر سرافرازی مقاومت در چهارمین حکم تاریخی دادگاه عدالت - مسعود رجوی - ۲۸ آذر ۱۳۸۷