۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

روزنامه گاردین خواستار محاكمه پاسدار احمدی نژاد در دادگاه لاهه شد 11:26:56 AM 1387/10/8
گاردين گاردين
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در مقالهیی خواستار محاكمه پاسدار احمدی نژاد در دادگاه لاهه بهخاطر جنایت علیه مردم ایران و صدور تروریسم به كشورهای منطقه گردید. این روزنامه نوشت: پخش پیام كریسمس احمدی‌نژاد از تلویزیون كانال 4انگستان توهینی به بیش از 100هزار ایرانی بود كه از زمان به‌ قدرت رسیدن آخوندها در سال 1979 به قتل رسیده‌اند. كانال4 گول خورده است و با یك مستبد، تبانی كرده است و به خود اجازه داده تا یك فرد بیرحم و یك رژیم سنگدل در پی كسب آبرو برآید. پیام روز كریسمس احمدی‌نژاد یك جوك كثیف بود. … پیام او طوری تنظیم شده بود كه واقعیت بیرحمانه رژیم ایران را بپوشاند. عملكرد وی علیه مردم ایران، به دور از هرگونه محبت، ترحم، عدالت، انسانیت و برادری است. رژیم ایران با سركوبی وحشیانه، همه ناراضیان و آنها كه مخالف وضع موجودند شناخته مىشود. گاردین افزود: در همین كریسمس هزاران خانوادهایرانی در اندوه و عزابهسر می‌برند. عزیزانشان یا در زندانند یا شكنجه شده یا بهدار زده شده‌اند. بجای اینكه این قربانیان دعوت شوند تا پیام كریسمس بدهند كانال4 تلویزیون انگلستان به مردی این امكان را داد كه مسئول درد و رنج و كشته شدن عزیزان این خانواده‌ها می‌باشد. گاردین در ادامه نوشت: سركوب مردم ایران براى احمدی‌نژاد كافی نیست. رژیم او این درد و رنج را براى مردم در خارج هم صادر می‌كند. این رژیم از بنیادگرایان حزب‌الله در لبنان حمایت می‌كند… علاوه بر اینها بسیاری از جوخه‌های مرگ در عراق توسط رژیم تهران تعلیم دیده و مسلح می‌شوند و تأمین مالی می‌گردند. این كمكها به اعضای سابق سپاه بدر می‌رسد كه این روزها به ترورهای سیاسی و مذهبی ناراضیان مشغولند و معمولاً آنها را در منزل، محل كار و خیابان به قتل می‌رسانند. اعدامهای صحرایی به همكاری حكومت احمدی‌نژاد ادامه می‌یابند