۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

بیانیه رسمی سفارت آمریكا در بغداد درباره تضمین حفاظت اشرف 2:09:41 AM 1387/10/9
برج آزادي برج آزادي

سفارت آمریكا در بغداد در یك بیانیه رسمی اعلام كرد: نیروهای آمریكایی، حضور خود را در قرارگاه اشرف حفظ خواهند كرد و به كمك كردن به دولت عراق در اجرای تضمین رفتار انسانی با ساكنان قرارگاه، ادامه خواهند داد. دولت عراق به دولت آمریكا تضمینهای مكتوبی در خصوص رفتار انسانی با ساكنان اشرف بر طبق قانون اساسی عراق، قوانین و التزامات بینالمللى، داده است. دولت آمریكا و دولت عراق با سازمانهای ذیربط بینالمللى كار خواهند كرد تا به ساكنان قرارگاه براى یك آینده امن كمك نمایند. سفارت ایالات متحده آمریكا در بغداد، براى رفع ابهام از اظهارات متناقض در رسانههای عربی و ایرانی، به روشنگری درباره تضمینهایی كه از دولت عراق در مورد رفتار انسانی با ساكنان اشرف دریافت نموده مبادرت كرد و باقی ماندن نیروهای آمریكایی در جنب قرارگاه اشرف را در نقش پشتیبانی و نظارت، در یك بیانیه رسمی مورد تأكید قرار داد.

بیانیه سفارت ایالات متحده درباره انتقال مسئولیت حفاظت قرارگاه اشرف عراق-سفارت ایالات متحده 28دسامبر2008 با خاتمه اختیارات ناشی از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد براى نیروهای ائتلاف در عراق، دولت این كشور، مسئولیت حفاظت قرارگاه اشرف و ساكنان آن را از اول ژانویه 2009 برعهده خواهد گرفت. در این چهارچوب، انتقال مسئولیت حفاظت از نیروهای ائتلاف به نیروهای امنیتی عراق در اول ژانویه 2009 به مورد اجرا درخواهد آمد. نیروهای آمریكایی، حضور خود در قرارگاه اشرف را حفظ خواهند كرد و به كمك كردن به دولت عراق در اجرای تضمین رفتار انسانی با ساكنان قرارگاه اشرف، ادامه خواهند داد. دولت عراق به دولت آمریكا تضمینهای مكتوبی در خصوص رفتار انسانی با ساكنان قرارگاه اشرف طبق قانون اساسی عراق و قوانین و التزامات بینالمللى، داده است. در سپتامبر2008، دولت عراق به‌طور علنی تصدیق نمود كه با ساكنان قرارگاه اشرف به‌طور انسانی رفتار خواهد كرد. دولت آمریكا از طریق سفارت خود در عراق و از طریق نیروهای نظامی حاضر بر طبق موافقتنامه دوجانبه جدید امنیتی، به كار براى اطمینان از یك انتقال آرام براى ساكنان قرارگاه ادامه خواهد داد. دولت آمریكا و دولت عراق با سازمانهای ذیربط بینالمللى كار خواهند كرد تا به ساكنان قرارگاه براى یك آینده امن كمك نمایند. دولت آمریكا مجاهدین خلق را یك سازمان تروریستی خارجی نامگذاری كرده است.