۱۳۸۷ آذر ۲۷, چهارشنبه

بيانيه حمايت اكثريت نمايندگان مجلس اردن از مجاهدان اشرف، در مقر پارلمان اروپا و با حضور رئيسجمهور برگزيده مقاومت اعلام شد 11:33:59 AM 1387/9/27
اتحاديه اورپا اتحاديه اورپا
دریك اجلاس پارلمانی در مقرپارلمان اروپا در استراسبورگ، كه با حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و باشركت نمایندگان پارلمان اروپا و مجلس اردن برگزارگردید، بیانیه اكثریت مجلس اردن مبنی بر تضمین حقوق و حفاظت مجاهدان اشرف، بر طبق كنوانسیونها و قوانین بينالمللى اعلام شد. در هنگام ورود رئیسجمهور برگزیده مقاومت به مقر پارلمان اروپا دراستراسبورگ، هموطنان ایرانی كه درمحل تجمع كرده بودند و همچنین دكترآلخو ویدال كوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و شماری از نمایندگان پارلمان اروپا ومجلس اردن از ایشان استقبال كردند. در آغاز اجلاس پارلمانی، دكتر آلخو ویدال كوادراس كه ریاست اجلاس را برعهده داشت، حضور خانم رجوی و همچنین نمایندگان مجلس اردن درپارلمان اروپا را خوش آمد گفت و افزود: میخواهم به خانم رجوی واعضای مجاهدین دراشرف بهخاطر پیروزی چشمگیرشان در دادگاه عدالت اروپا كه براى سومین بار نام مجاهدین را ازلیست تروریستی حذف كرد تبریك بگویم و بهعنوان نایب رئیس پارلمان اروپا و همچنین ازجانب كمیته اروپایی جستجوی عدالت كه 2000نماینده پارلمان را دربرمیگیرد، از شورای وزیران اتحادیه اروپا میخواهم كه رأی دادگاه عدالت اروپا را اجراكند. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران