۱۳۸۷ آذر ۲۳, شنبه

فراسوی خبر ... شنبه 23 آذر

«تفکیک جنسیتی» برخورد ارتجاع با هماوردطلبی زنان

زینت میرهاشمی

حدا کردن زنان و مردان، از جمله راهکارهای ارتجاعی برای خانه نشین کردن زنان و دور کردن آنان از فعالیتهای اجتماعی است. از جدایی در اتوبوس، در مدارس، در پارک و .... تا اخیرا «تفکیک جنسیتی» در دانشگاهها در رشته های تحصیلی و در نهایت «بومی کردن تحصیل برای دختران».

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، 21 آذر، طرح «تفکیک جنسیتی» برای اولین بار در اتوبوسهای بین شهری قزوین به تهران انجام شد. پاسدار هدایتی فرمانده انتظامی قزوین، به دروغ ادعا می کند که این طرح بر اساس درخواست دانشجویان دختر دانشگاههای استان صورت می گیرد. در حالی که در همین گزارش، می نویسد که اجرای این طرح «نارضایتی مردم» را به دنبال داشت.

به اقرار کارگزاران رژیم، این طرحها که با نامهای مختلف انجام شده مخالفت گسترده مردمی را در بر داشته و علیرغم سرکوبگری ناکام مانده است. این گونه طرحها که ظاهرا برای «امنیت اخلاق جامعه» انجام می شود در گام اول برای «امنیت نظام ولایت فقیه» صورت می گیرد. برخورد با زنان و ایجاد موانع برای فعالیتهای اجتماعی آنها، همواره از چالشهای اصلی رژیم است.

شرکت فعال دختران دانشجو در صف اول تظاهرات اخیر دانشجویان به مناسبت سالگرد 16 آذر و کنار پسران دانشجو، این گونه طرحهای ارتجاعی را به جدال می کشیده و ناکامی آنها را رقم می زند.