۱۳۸۷ آذر ۲۹, جمعه

رئیسجمهور برگزیده مقاومت صدورحكم جدید دادگاه عدالت اروپا را تبریك گفت 8:11:00 AM 1387/9/29
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
دادگاه عدالت اروپا درلوكزامبورك با صدور چهارمین حكم، برحقانیت حكم تاریخی لغو نامگذاری تروریستی مجاهدین در چهاردهم آذرماه تأكید كرد و درخواست شورای وزیران اتحادیه اروپا را براى به تأخیر انداختن اجرای حكم دادگاه، به‌وضوح مردود و غیرقابل قبول اعلام كرد. دادگاه شورای وزیران را در همین خصوص بار دیگر به پرداخت هزینههای مجاهدین محكوم نمود. در چهارمین حكم دادگاه عدالت اروپا علیه برچسب غیرقانونی اتحادیه اروپا -كه در پاسخ به درخواست شورای وزیران این اتحادیه بهطورفوری صادر گردید- آمده است: دادگاه عدالت اروپا دستور مىدهد: 1-درخواست هرگونه تعبیر و تفسیر از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا، به‌وضوح غیر قابل قبول است و رد میشود. 2-شورای وزیران اروپا محكوم مىشود كه علاوه بر هزینههای خود، هزینههای سازمان مجاهدین خلق ایران را نیز تقبل كند. 3- جمهوری فرانسه و كمیسیون اتحادیه اروپا باید هزینههای خود را برعهده بگیرند. صادر شده در لوگزامبورگ- 17دسامبر 2008 دو هفته پیش شورای وزیران اتحادیه اروپا پس از پیروزی مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا در روزچهارم دسامبر، در یك ترفند حقوقی براى طفره رفتن از اجرای حكم دادگاه كه به‌صورت درخواست تفسیر رأی از دادگاه تنظیم شده بود، تلاش كرد اجرای حكم دادگاه را تا خاتمه پروسه فرجام خواهی به تأخیر اندازد. اما دادگاه عدالت اروپا درچهارمین حكم خود كه روز هجدهم دسامبر (28آذر) اعلام شد و دارای 15 پاراگرا ف است، درخواست شورای وزیران براى تفسیر حكم را به‌وضوح مردود و غیر قابل قبول دانست. رئیسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صدورحكم جدید دادگاه عدالت اروپا را به مردم و مقاومت ایران، به رهبر مقاومت و به همه حقوقدانان و پارلمانترهای شریفی كه براى عدالت ودفاع ازحقوق مردم ایران كوشیدند تهنیت گفت و افزود: در دو هفته گذشته شورا تلاش كرد تا از پذیرش و اذعان به این حكم سر باز زند، اما حكم جدید، بر زد و بند كثیفی نقطه پایان میگذارد كه سالهاست برخی از دولتهای اروپایی با فاشیسم دینی حاكم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران پیش میبرند. به این ترتیب هیچ بهانهیی براى پذیرش بلادرنگ رأی دادگاه و اذعان اتحادیه اروپا به اینكه مجاهدین از روز 14آذر در لیست تروریستی نیستند، باقی نمیماند. اتحادیه اروپا اكنون هیچ مفری براى قانون شكنی و طفره رفتن از اجرای حكم دادگاه مبنی بر ابطال برچسب تروریستی علیه سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران ندارد. خانم رجوی خواستار جبران خسارتهای عظیمی شد كه در طول 7سال گذشته مردم ایران بهخاطر این نامگذاری غیرقانونی متحمل شدهاند. و افزود هیچ چیز بیش از برچسب تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران، به فاشیسم دینی حاكم بر ایران و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم برخاسته از آن خدمت نكرده و در مبارزه علیه تروریسم و تروریستهای واقعی، اخلال ایجاد ننموده است.