۱۳۸۷ آذر ۱۹, سه‌شنبه

پیام بهمجاهدان اشرف و یاران اشرفنشان در ایران و كشورهای مختلف جهان مسعود رجوی ـ 8آذر1387 11:41:06 AM 1387/9/13
مسعود رجوي رهبر مقاومت مسعود رجوي رهبر مقاومت

سلام بر شما و نبرد خستگیناپذیرتان با رژیم ضدبشری، سلام بر شیرزنان قلههای رهایی و كوهمردان طریقت پایداری، با درود بهیاران و یاوران شهر شرف در ایران و كشورهای مختلف جهان، با درود بههموطنان و خانوادهها و پهلوانان و قهرمانان متحصن در واشينگتن و ژنو، و با یاد مجاهد خلق، شهید صدیق عبدالرضا رجبی 1ـ عراق موافقتنامه ادامه حضور و خروج نیروهای آمریكایی تا پایان سال2011 میلادی در مجلس عراق بهتصویب رسید. رژیم آخوندی یك كلانضربه استراتژیك دریافت كرد. بلعیدن عراق برای افعی ولایت غیرممكن شد. رؤیای ولیفقیه ارتجاع و گماشته و عمله او برای پركردن «خلأ بزرگ قدرت» پس از عقبنشینی آمریكا در عراق، بر باد رفت. ضربه مضاعف به رژیم آخوندی و عوامل آن در عراق، طرح اصلاح سیاسی بود كه مورد توافق مجلس قرار گرفت و بر اساس خبرهایی كه منتشر شده شامل نكات مهمی از قبیل اصلاحات در قانون اساسی عراق، آزادی زندانیان، بازگرداندن مهاجران و انحلال دادگاه عالی جنایی میباشد. رفرمهای سیاسی با مضمون خلع ید از رژیم آخوندی در دولت و ارتش و ارگانهای امنیتی و نهادهای قضایی و اقتصادی عراق لازمه كاهش نیروهای آمریكایی و خروج بالمآل آنها از این كشور است. Xxxxxxxx اما موافقتنامه عراق با آمریكا كه دیروز بهتصویب مجلس رسید، در26آبان امسال توسط دولت عراق با 3ماه و نیم تأخیر نسبت بهزمانی كه یكسال پیش معین شده بود، پس از وارد شدن تعدیلهای قابل توجهی در آن، امضا شد. 15ماه پیش، نخست وزیر عراق و رئیسجمهور آمریكا در بیانیه 26اوت 2007 بههمكاری دراز مدت برای حفظ امنیت در عراق متعهد شده بودند. 3ماه بعد در 26نوامبر 2007 بیانیهیی درباره اصول و چارچوب همكاری درازمدت بهامضای آنها منتشر گردید و قرار بر این بود كه تا قبل از 31ژوئیه2008 بهموافقتنامهیی در این باره دست پیدا كنند. اما دخالتها و مقابلهجویی و خطونشان كشیدنهای رژیم آخوندی، كه حسبالمعمول در شكلكهای «ضد استكباری» عرضه میشد، تصویب نهایی را تا 27نوامبر 2008 (هفتم آذر ماه) بهتأخیر انداخت. بحث در جزئیات و مادهها و بندها و تعدیلهای این قرارداد و موافقت یا مخالفت با آنها، درحیطه ما و بر عهده ما نیست. در آنچه برعهده مردم و نیروها و رهبران سیاسی و دولت عراق است، بهخود حق دخالت نمیدهیم. آنچه بهمردم و مقاومت ایران مربوط میشود، مقاصد و مطامع شوم و عملكرد شریران حاكم بر ایران، علیه خلقهای ایران و عراق و مردم این منطقه از جهان است. آخوندها بهكرّات اعلام كردهاند كه خط جبهه خود را، در عراق بستهاند. لبنان و فلسطین را «عمق استراتژیك» حكومت خود میدانند. بهصراحت میگویند «هر بمبی كه در عراق منفجر شود، فتنه آمریكا برای ایران یك ماه عقب میافتد…» (محبینیا، خبرگزاری ایلناـ 28اردیبهشت 85) و برآنند كه «پروندهيى را نهپای میز مذاكره بلكه در خیابانهای بیروت و بغداد حل خواهد شد» (كیهان- 5شهریور85) . از این پیشتر گفته بودیم: «عجبا، رژیمی كه همه میدانند با كلیه ایادی و مزدورانش زیر سایه و زیر بال و پر آمریكا وارد عراق شد، اكنون روی دست آمریكا بلند شده و میخواهد دست او را گاز بگیرد، از خاورمیانه بیرونش كند و خودش «خلأ بزرگ» را پركند! بههمین خاطر برای رسیدن بهبمب اتمی عجله دارد. بگذریم كه همه این جست و خیزهای عنترگونه نهایتاً چیزی نیست جز خط بستن پیشدستانه در بیرون خانه، برای حفظ نظم و نظام ولایت در داخل ایران». همچنین گفته بودیم كه «آمریكا شروع بهدرس گرفتن از اشتباهات خود در عراق در رابطه با رژیم ایران كرده است و بعید است كه برای این رژیم“ خلأ بزرگ“ باقی بگذارد» (پیام بهجوانان و نیروهای انقلاب دموكراتیك مردم ایران ـ فروردین1387) . Xxxxxxxx رژیم حتی بعد از امضای موافقتنامه توسط دولت عراق، هیچ فرصتی را ضمن روزهای گذشته از دست نداد. سخنگوی وزارت خارجه آخوندها هشدار داد كه «عراق در آستانه اتخاذ حساسترین تصمیم تاریخی خود قرار دارد» (قشقاوی ـ 27آبان87) . لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع، با اعلام اینكه «8ماه است آمریكاییها درگیر این توافقنامه هستند و 7بار این توافقنامه را عوض كردهاند» خاطرنشان كرد: «هنوز جا دارد ملت و دولت عراق در برابر این توافقنامه ايستادگی كنند و آنان نباید فریب این زمانبندیها را بخورند» (2آبان) . رئیس مجلس ارتجاع تا 3روز پیش از تصویب نهایی، این توافقنامه را «سرابی» میدانست كه عراقیها نباید به آن تن بدهند (خبرگزاری مهر آخوندی ـ4آذر) . پاسدار احمدینژاد تا یك هفته پیش از تصویب توافقنامه در مجلس عراق، هنوز به یك وزیر مشاور در كابینه عراق بنام اكرم حكیم كه بهزنجان رفته بود رهنمود میداد: «هنوز فرصتهای زیادی وجود دارد كه میتوان از آن برای تأمین هرچه بیشتر منافع… استفاده كرد» (29آبان) . ارگان ولیفقیه ارتجاع هم نوشت: «این (توافقنامه) اگر عراقیها را از چاله سازمان ملل خارج میكند در عوض آنها را بهچاه آمریكا میاندازد… در برابر این اقدام غیرقابل توجیه دولت عراق قطعاً مراجع تقلید عراق، مجلس و مردم این كشور خواهند ایستاد و اجازه تصویب نهایی و اجرایی شدن این توافقنامه استعماری را نخواهند داد» (جمهوری اسلامی-28آبان) . همزمان كیهان آخوندی پس از امضای موافقتنامه از سوی دولت عراق، بهسفارش خامنهای بهمجلس عراق اخطار كرد و نوشت: «اكنون سنگینی این تصمیم بزرگ و تاریخی بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است». «مردم و راهبران مذهبی آنان مخالف قراردادی هستند كه مسئولیت آنان بر سرنوشت خود و كشورشان را كمرنگ میكند». «بیتردید، پیشنویس جدید قرارداد امنیتی كه امروز روی میز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژی جدید آمریكا برای ادامه اشغالگری این كشور است. مجلس عراق طی روزهای آینده باید كارایی و استقلال خود را بهمردم… نشان دهد» (28آبان) . آنگاه تلویزیون رژیم «راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در اعتراض بهتوافقنامه امنیتی آمریكاـ عراق» را اعلام كرد (30آبان) . Xxxxxxxx در این اثنا نخستوزیر عراق خاطرنشان كرد كه «جایگزین عدم موافقت با توافقنامه در پارلمان، تمدید مدت بقای این نیروها در عراق (طبق قطعنامه شورای امنیت ملل متحد) نمیباشد، بلكه منجر بهخروج فوری نیروهای آمریكایی از عراق خواهد شد» (تلویزیون الحره ـ 4آذر) . واضح است كه در این شرایط مشخص، نتیجه همان است كه پاسدار احمدینژاد از قبل اعلام كرده بود: «پركردن خلأ بزرگ قدرت» كه بهمعنی بلعیدن كامل عراق از سوی رژیم است. ارگان ولیفقیه ارتجاع تا روز قبل از تصویب موافقتنامه در مجلس عراق، مینوشت: «پیشبینیها این است كه این توافقنامه در مجلس بهتصویب نخواهد رسید و اكثریت نمایندگان بهآن رأی منفی خواهند داد. دولت نوری مالكی هفته گذشته تحت فشارهای شدید آمریكا این توافقنامه را امضا كرد… تردیدی نیست كه اگر نمایندگان مجلس عراق آن را تصویب كنند با قیام مردم این كشور مواجه خواهند شد» (جمهوری اسلامی-5آذر) . كیهان ارتجاع نیز در روز قبل از تصویب نوشت: «بدیهی است كه تصویب (موافقتنامه) در پارلمان عراق دور از انتظار است». همچنین اخطار داد: «در صورت تصویب، … فصل جدیدی از مبارزات پیگیر مردم مسلمان عراق بهرهبری مراجع عظام آن كشور و حمایت سایر ملتهای مسلمان علیه اشغالگران آغاز خواهد شد». «بهیقین دور جدید و بسیار سختتری از مبارزه آغاز میشود. مبارزهیی كه تمامی مردم عراق در آن شركت دارند و دیگر موانعی نظیر موانع كنونی و رعایت برخی از ملاحظات را ندارند» (كیهان 5آذر) . ساعتهايى قبل از رأیگیری هم، ارگان ولیفقیه ارتجاع بهتهدید آشكار روی آورد و نوشت: «هر جریان و شخصیتی كه امضای خود را پای این پیمان استعماری بگذارد… مسئول عواقب ناشی از شرایط نامعلوم و بحرانهای احتمالی در آینده خواهد بود» (جمهوری اسلامی 7آذر) . درحال حاضر مزدوران صادراتی نیروی تروریستی قدس با رابطین دفتر خامنهای در عراق برای نا امنی و انفجار و ترورهای هرچه بیشتر آمادهسازی میكنند. بسیاری از كسانی كه برای آموزشهای تروریستی بهایران رفتهاند، بازگشتهاند و اعزام استخدامشدگان جدید بهایران همچنان ادامه دارد. تنها تغییر تحمیلی در كارهای رژیم، در رویكرد رسانهیی آن میباشد كه اینچنین ابلاغ شده است: «رویکرد رسانهیی در خصوص توافقنامه امنیتی بهگونهیی نباشد که موضوع را برای نظام حیثیتی کند… از این دید، موضعگیری صریح برخی از مسئولان علیه این موافقتنامه که بهنوعی آن را دغدغه جمهوری اسلامی مطرح میکند، اكنون بهمصلحت و نفع نظام نیست لذا مخالفتها باید از زبان عربها اعلام شود» ! Xxxxxxxx رایان كراكر سفیر آمریكا در عراق چه خوب گفت كه انگار جنگ 8ساله ایران و عراق با همان مضمون پیشین هنوز ادامه دارد و خاتمه نیافته است. سفیر آمریكا گفت: «ایران بسیار زیاد بهدنبال شكست آمریكا در عراق است». «آنها هنوز بهمیزان زیاد در این جنگ علیه ما هستند». «ایران بهصورت بسیار علنی روشن كرده است كه آنها این قرارداد را نمیخواهند». «ایران و عراق 8سال درگیر یك جنگ بیرحمانه بودند». «آنها میدانند كه اگر بتوانند قبل از آمادگی عراق، آماده باشند ما را از این كشور خارج كنند، نه تنها میتوانند حضور آمریكا در عراق را با شكست مواجه سازند، بلكه میتوانند عراق را هم شكست بدهند». «واقعیت این است كه گویا جنگ (جنگ ایران و عراق) همین دیروز بوده است» (فاكس نیوز- اول آبان) . هفته پیش وزیر دفاع عراق شكوه كرد كه «عراق مىدانی برای اطلاعات كشورهای مختلف شده است» و «كشورهایی هستند كه روزانه عراق را هدف قرار میدهند». «تهدیدات خارجی مثل آتشباری توپخانه و بمباران مرزی ادامه دارد كه اگر بهآنها پاسخ قوی ندهیم و نایستیم بیشتر خواهد شد» (عبدالقادر محمد جاسم العبیدی ـ العراقیه 2آذر) . وزیر كشور هم خاطرنشان كرد نیروهای امنیتی و دفاع عراق در 6ماه اول سال2008 «بیش از 8هزار انبار و مخفیگاه سلاح» كشف كردهاند (جواد بولانی ـ همانجا) . تقریباً روزی نیست كه نیروهای چندملیتی در عراق از چندین مورد دستگیری مزدوران رژیم و كشف انبار و مخفیگاه سلاحهای ساخت رژیم ایران همراه با عكس و فیلم خبر ندهند. Xxxxxxxx 2ـ شقه و ریزش رژیم آخوندی در عراق دو روز قبل از تصویب موافقتنامه در هیأت دولت عراق، یك ائتلاف جدید بنام «دولت قانون» در رسانههای این كشور مطرح شد. این ائتلاف كه نخستوزیر عراق و همپیمانانش در محور آن قرار دارند، از ضرورت جدایی مسیر سیاسی عراق از رژیم حاكم بر ایران و عوامل آن حكایت میكند و بهآن رسمیت میبخشد. تلویزیون الجزیره در این باره گفت: «مجلس اعلا و حزبالدعوه دو ركن اصلی ائتلاف شیعی هستند كه بر عراق حكومت می‌كنند. جدایی آنان از یكدیگر بیانگر شكاف عظیمی است». «نگرانیهای انتخاباتی محور اختلاف بین دو طرف است. هنگامیكه مالكی شروع بهتشكیل شورای پشتیبانی در استانهای جنوبی كرد با مخالفت شدید مجلس اعلا مواجه شد. شاید اختلاف دیگر بر سر دعوت مالكی برای تقویت حاكمیت دولت مركزی از طریق اصلاح قانون اساسی است. این سمت‌گیریها مجلس اعلا را ناراحت می‌كند و فاصله بین این گروه با حزبالدعوه را بیشتر میسازد» (24آبان) . در آستانه انتخابات تعیینكننده شوراهای ادارهكننده استانها، رژیم آخوندها بر اثر انزجار و نفرت روزافزون مردم عراق بهخاطر تبهكاریها و كثرت جنایتهایش، در وضعیت ریزش و شقه سیاسی قرار گرفته است. گفته بودیم كه «شعار استراتژیكی خلع ید از رژیم ولایتفقیه در عراق به یك شعار تودهیی تبدیل شده و در تعادل قوا بهسود آلترناتیو عراقی در برابر آلترناتیو ملایان حاكم بر ایران عمل میكند». بهنحوی كه «هیچكس و مطلقاً هیچكس جز رژیم و همدستان و عوامل آن در عراق خواهان اخراج مجاهدین نیست و رژیم در این خصوص سر خود را بهسنگ میكوبد». «راهحل در عراق، خلع ید از رژیم ایران و راهحل در ایران، تغییر و سرنگونی این رژیم است» (پیام بهجوانان و نیروهای انقلاب دموكراتیك مردم ایران ـ فروردین1387) . اكنون بهروشنی میتوان دید كه از كلانضربه تا شقه و ریزش و جیغ و دادها و خط و نشان كشیدنهای رژیم، همهچیز در مسیر خلع ید و كوتاه كردن دست رژیم پیش میرود. در این مسیر تا بهامروز مسافت زیادی طی شده است. xxxxxxxx 3ـ بحران فراگیر مالی از 3ماه پیش بحران مالی بهبزرگترین تحول بینالمللی تبدیل شده است. اصطلاح سونامی و سونامی بزرگ مالی از 3ماه پیش بهاغلب رسانههای جهان راه یافته است. بهگفته كارشناسان اقتصادی، بسیاری مؤسسات بزرگ مالی در این سونامی یكباره مانند خانه‌های كاغذی مچاله شدند و چهبسا غولهایی كه یكی پس از دیگری فقط در عرض چند روز از دور خارج شدند. بحران با سرعت بهسراسر جهان گسترش یافت و بازارهای بینالمللی بورس را دچار ركود و وخامت بیسابقهیی كرد. وزیر دارایی آلمان گفت «پس از این بحران جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود». (پیر اشتاین بروك، سخنرانی در مجلس آلمان ـ دویچهوله 25سپتامبر 2008) . یك روزنامه فرانسوی نوشت: «توفان نوح در بازارهای مالی، منجر بهیک چرخش ایدئولوژیک با ابعاد متفاوت در همه کشورهای جهان شده است» (لیبراسیون 26سپتامبر2008) . یك روزنامه سوییسی نوشت: «جابه‌جاییهای پایه‌یی در دنیای بانکها، بزرگتر از آن و نیروهای آزاد شده از این جابه‌جاییها ویرانگرتر از آن هستند که بازگشت نظام مالی پیشین را ممکن سازند» (تاگس آنسایگر 18سپتامبر 2008) . نیوزویك از زیر سؤال رفتن «سیستم سرمایهداری آنگلوساكسون» خبرداد (13اكتبر 2008) . نوول آبزرواتور نوشت: «دنیای سرمایهداری با بن‌بست ایدئولوژیكی روبهرو شده است. وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را بهچیز جدیدی بدهد» (5اكتبر 2008) . قدر مسلم این است كه آمریكا دیگر نخواهد توانست بهمیزان گذشته سیادت مالی و هژمونی خود را در جهان حفظ كند. طبق تجارب قرن بیستم، بحرانهای بزرگ اقتصادی بهتحولات بزرگ سیاسی راه برده است. برونرفت این قبیل بحرانهای شدید با توافقات و تقسیمهای جدید یا با جنگ صورت گرفته است. در چنین مقاطعی، بسیاری چیزهای نامتصور امكانپذیر شده و درگیریهای متعدد منطقهیی هم بهوقوع پیوسته است. از این رو سونامی بزرگ مالی، تعادل و آرایش سیاسی دنیای پس از جنگ جهانی دوم را تغییر میدهد. تردیدی نیست كه این بحران برای رژیم فرسوده حاكم بر ایران تهدیدها و پیامدهای زیادی در بر دارد. همچنانكه میتواند در مسیر آزادی و مقاومت مردم ایران كمككننده باشد و برخی موانع و بنبستها را در هم بشكند. حاكمیت ایدئولوژی پول‌ و تجارت به رژیم آخوندها بسیار ميدان داد. باعث انسداد فضای تنفس جنبشهای آزادیبخش شد. بهمقاومت مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم دینی هم برچسب تروریستی زد و موجب رشد تروریسم و ارتجاع در خاورمیانه گردید. اكنون ارزش سهام نامگذاری مجاهدین در بازار بورس لیستهای تروریستی كاهش مییابد. یكی از كارشناسان رژیم چند روز پیش گفت: «تأثیرات بحران مالی در ایران بسیار بیشتر از تأثیرات آن بر کشورهای غربی است». او خاطرنشان كرد «با توجه بهمنزوی بودن اقتصاد ایران، درآمد ارزی نسبت به5ماه گذشته روزانه 200میلیون دلار کاهش داشته است» و «بهطور حتم دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که این مورد تورم را بهدنبال دارد» (سعید لیلاز ـ خبرگزاری ایلنا 3آذر) . xxxxxxxx 4ـ انتخابات آمریكا بسیاری تحلیلگران آمریكایی برآنند كه آمریكا با حمله بهعراق مرتكب یكی از بزرگترین اشتباهات استراتژیكی تاریخ خود گردید. ارتجاع حاكم بر ایران نخستین سودبرنده بود و بهحاكمیت مشترك آمریكا و این رژیم در عراق منجر گردید (واشينگتن پست ـ 26اوت 2007) . آقای اوباما بهعنوان نخستین سیاهپوستی كه در تاریخ آمریكا بهكاخ سفید راه یافته و مشخصاً در مخالفت با جنگ در عراق و با شعار «تغییر» و این كه «میتوان و باید تغییر داد» بالا آمده است، پاسخ اجتماعی و سیاسی و تاریخی آمریكا بهبحران اقتصادی و سیاسی است. او آمده است تا سیستم را رفرم و ترمیم كند. اوباما با محبوبیت اجتماعی و استقبال جهانی و اكثریت چشمگیر در كنگره و سنا در موضع قدرت قرار دارد و تا وقتی در این موقعیت است میتواند بر خلاف سلفش سیاستها و خطوط خویش را پیش ببرد. او به خط قرمز هستهیی در مورد رژیم ایران حتی همراه با گزینه نظامی البته با توافق بینالمللی یا همراه با شركای غربی، متعهد گردیده است. منافع آمریكا هم در همین است. او بهخط قرمز حفظ عراق بهمعنی واگذار نكردن آن به رژیم، متعهد گردیده است. منافع آمریكا هم در همین است. xxxxxxxx با انتخاب اوباما بهریاست جمهوری آمریكا، تاریخی ورق خورد و دوران 8ساله كلانمفتخوری آخوندها سپری شد. 8سال گذشته برای رژیم بهترین فرصتها بود كه آخوندها بهخواب هم نمیدیدند. برای مجاهدین و مقاومت ایران این سالها با بالاترین ضربات و سختیها همراه بود. «اگر این فشارها و این بلاها كه بهسر مجاهدین آمد، فقط یك درصدش بر سر طرف رژیم می‌آمد، آن را پودر و دود می‌كرد. 10درصدش هم كافی بود كه حتی یك ساختار مستحكم انقلابی را بدون انقلاب و ایدئولوژی و آرمان مجاهدین، متلاشی كند» (پیام رمضان86) . اكنون دوران مفتخوری نجومی و غنائم بادآورده رژیم آخوندی بهسر رسیده است. بهرغم همه فراز و نشیبها، اعتلای فزاینده مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بهعنوان تنها هماورد و تنها جایگزین دموكراتیك برای استبداد دینی، فرا رسیده است. از نقاط عطف سیاسی و استراتژیكی عبور كردهایم و وضعیت بهطور تعیینكنندهیی بهسود مردم و مقاومت ایران تعیین تكلیف شده است. xxxxxxxx بهرغم هر مانور و گفتگو و مذاكره در دوره ریاستجمهوری اوباما، هرچند هم كه زمان ببرد، همچنانكه پس از قطعنامه‌های شورای امنیت و لیستگذاری نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران و بانكها و مؤسسات و مقامهای رژیم گفتیم، تكرار میكنیم كه «رژیم پوسیده آخوندی دو راه بیشتر ندارد: یا عقب بنشیند و جامهای زهر زنجیرهیی را یكی پس از دیگری سر بكشد تا بالمأل طلسم اختناق درهم بشكند. یا با انقباض و میلیتاریسم هر چه بیشتر، بهپیشروی و ماجراجویی روی بیاورد و ضربات و عواقب بعدی آن را تحمل كند. تا آنجا كه بهما مربوط میشود… میخواهیم رژیم هر چه سریعتر پس بنشیند، هر چند كه این فرض بسیار بعید بهنظر میرسد، اما در این صورت قیمت هرچه كمتری میپردازیم. از این رو، با قطع و یقین میگوییم: بفرمایید عقب بنشینید، خواهش میكنیم عقب بنشینید و واپس بتمرگید! در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن، خوب میدانند شما را با ارتش قیام، چگونه جارو كنند و بهزبالهدان تاریخ بریزند! اما اگر ناپرهیزی نمودید و… هوا برتان داشت و در مدلهای پاسدارنشان احمدینژادی پیش رفتید، اگر همچنانكه در سر دارید، به تصفیههای بزرگ و بهسركوب هرچه بیشتر و بهكشتار برای جلوگیری از قیام روی آوردید، وعده نهایی ارتش آزادی با شما، در تهران…» (پیام 7آبان86) . Xxxxxxxx آنچه زمان و مهلت را در هر گونه مانور و مذاكره قویاً محدود میكند، یكی انباشت روزافزون اورانیوم غنیشده از سوی رژیم برای دسترسی بهبمب اتمی در زمان محدود است و دیگری وضعیت عراق. عوامل دیگر، بحران مالی و وضعیت درونی رژیم و حالت انفجاری جامعه است. حالتی كه جز با خشنترین سركوب و وحشیانهترین اعدامهای هر روزه هم اكنون برای آخوندها قابل كنترل نیست. انبوه اعتراضهاى و خیزشهای اجتماعی گواه همین حقیقت است. اگر رژیم در زمینه اتمی و عراق، عقب بنشیند و جام زهر بخورد؛ شمارش معكوس طلسمشكنی آغاز میگردد و موتور سرنگونی از طریق اجتماعی روشن میشود. اگر عقب ننشیند، شرایط را به سمتی میكشد كه موتور با جرقهیی در تقدیر و اجتنابناپذیر روشن میشود. همزمان با كاهش نیروهای آمریكایی در عراق، این جرقه حاصل ضرب دو خط قرمز هستهیی و حفظ عراق و در عین حال تنها برونرفت و تضمین دولت جدید آمریكا برای مهار كردن رژیم درهر دو زمینه محسوب میشود. بزرگترین مانورهای سركوبگرانه شهری و غیرشهری و آزمایشهای موشكی و تسریع در كار ساختن بمب اتمی كه نگرانیهای شدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برانگیخته، نشانه آمادهسازی برای مقابله با تحریمهای شدیدتر یا جرقهیی مقدّر در صورت مؤثر واقع نشدن مذاكره است. احمدینژاد اخیراً در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت با فرهنگ پاسدارـ لومپنی خود تكرار كرد «آن‌قدر قطعنامه بدهید كه قطعنامه‌دانتان پاره شود. اینها كاغذپاره است كه اعتبار، اثر و مشروعیتی ندارد» (4آذر) . 3روز پیش هم درباره قطعنامه كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد درباره وضعیت حقوقبشر در ایران كه پنجاهو پنجمین قطعنامه محكومیت رژیم آخوندی توسط ارگانهای مختلف ملل متحد است، با دریدگی و وقاحتی مافوق تصور گفت: «وقتی در كشورهایی مثل ما پای یك گربه زیر كامیون شهرداری می‌رود، قطعنامه‌های حقوقبشری صادر می‌كنند» (5آذر) . بهاین میگویند «مهرورزی» بهشیوه ولیفقیه و گماشتهاش! بار دیگر بهاثبات میرسد كه برای آخوندهای حاكم و شكنجهگران اوین، نوجوانان زیر 18سال و زنان و مردانی كه هر روز حلقآویز میشوند، از جمله 29نفری كه در یك جنایت آشكار علیه بشریت بهطور جمعی در روز 6مرداد در اوین بهدار آویخته شدند و رژیم فیلم آن را هم برای ارعاب در تلویزیونش در منتهای شقاوت نشان داد، و 10نفر از جمله مادر دو دختر كه روز 6آذر در اوین بهطور جمعی بهدار آویخته شدند، در حكم رفتن «پای گربه» زیر كامیونهای نظام محسوب میشوند. لعنت و نفرین بر این رژیم پلید ضدبشر و مزدوران و مدافعان و پشتیبانانش باد! اینجاست كه میگوییم: بفرمایید با این رژیم مذاكره كنید، خواهش میكنیم مذاكره كنید. از این رژیم و با این رژیم هیچگاه آبی گرم نمیشود. آب با این رژیم فقط آلوده و نجس میشود. Xxxxxxxx چند روز پیش جانشین رئیس ستاد كل نیروهای مسلح رژیم مرحله كنونی را «مرحله بحران و تهدید» اعلام نمود و گفت «انتخاب اوباما فقط فرصت یكساله افزایش آمادگی را بهما میدهد». «بوش زیرساختهای حمله بهایران را تحویل اوباما داده است». «عراق و افغانستان دستگرمیبرای حمله بهایران بود» (خبرگزاری فارس -2آذر) . در همان روز رئیس مجلس ارتجاع گفت: «باید آمادگی لازم و متناسب با شرایط را برای مقابله با آنها داشته باشیم» (لاریجانی- ایسنا 2آذر) . كیهان ولیفقیه 3روز پس از انتخاب اوباما نوشت: «نظر اوباما در مورد گفتگوها با ایران استراتژیك نیست، یك تاكتیك خصمانه است. او بهگفتگوها بهمعنی رسیدن به یك راهحل نگاه نمیكند، بلكه این امر جهت راهی برای افزایش فشار بر ایران است» (18آبان) . پاسدار احمدینژاد هم كه ابتدا بنامهنگاری با اوباما مبادرت كرد، انتخاب رئیسجمهور جدید آمریكا را «تغییر دكوراسیون»، «بازی سیاسی» و «تغییر شعار» توصیف میكند و تهدید میكند «اگر بهراه حق برنگردید، اگر دست از جنایت برندارید، بدانید بسیجیان ایرانزمین، بسیجیان جهان، منسجم و متحد در برابر شما خواهند ایستاد و شما را از اریكه قدرت بهخاك مذلت خواهند كشاند» (5آذر) . شعار عنترنشان ولایت برای مقابله با دوره ریاستجمهوری اوباما در آمریكا را خوب فهمیدیم: بسیجیان جهان متحد شوید! Xxxxxxxx 5ـ وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم 3هفته پیش 60تن از دستاندركاران اقتصاد رژیم، كارنامه اقتصادی ریاستجمهوری احمدینژاد از سال84 تا بهحال را در یك نامه علنی در مقابلش گذاشتند. جذب سرمایه خارجی بهجای 12میلیارد دلار (طبق برنامه چهارم) تنها 600میلیون دلار یعنی 5درصد میزان پیشبینی شده است. طبق آمار و ارقام رسمی كه نرخ بیكاری را فقط 15درصد قلمداد میكند، 4میلیون نفر بیكارند. در حالیكه متوسط صادرات غیرنفتی حدود 5میلیارد دلار بوده، میانگین واردات بیش از 50میلیارد دلار و واردات سال86 متجاوز از 60میلیارد دلار بوده است. - فروش نفت درسالهای 84 و 85 و 86 مبلغ 197. 5میلیارد دلار بوده كه 143میلیارد دلار آن را دولت برای مخارج خودش برداشته است. در پایان سال86 نقدینگی بهرقم وحشتناك و تورمزای 164تریلیون تومان بالغ شده است. مركز پژوهشهای مجلس گزارش كرده است كه تشكیلات دولتی اقتصاد ایران 15برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه میكند (ایلنا 18آبان) . در حالیكه جمع درآمد نفت از سال تا پایان مهر87 متجاوز از 271میلیارد دلار بوده است، نایبرئیس مجلس رژیم اكنون ذخیره ارزی را تنها 9میلیارد اعلام میكند (باهنرـ7آبان) . چندی پیش بانك مركزی رژیم ناگزیر نرخ رسمی تورم را بیش از 29درصد اعلام كرد. نیویورك تایمز نوشت: «اقتصاددانان پیشبینی میكنند ظرف چند ماه آینده، احمدینژاد با كسری بودجهیی معادل 50میلیارد دلار روبهرو گردد» (نیویورك تایمز 11اكتبر 2008) . هفته گذشته روزنامه سرمایه نوشت كه در دوره احمدینژاد قیمت كالاها و مواد خوراكی 2 تا 5برابر افزایش یافته است. قیمت هركیلو گوشت 8500تومان و هر لیتر روغن مایع 2550تومان است. قیمت سیبزمینی 5/2برابر، قیمت پیاز 3برابر و قیمت انگور 5برابر شده است. «قیمت 31قلم مواد خوراکی نشاندهنده رشد 100 تا 400درصدی قیمت این مواد طی سالهای 1384 تاکنون است». «بر این اساس مصرفکنندگان ایرانی از آغاز بهکار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزایش قیمتی از 100 تا 400درصد مواجه شدهاند» (روزنامه سرمایه ـ 28آبان) . بهاین میگویند «عدالت محوری» بهشیوه ولیفقیه و گماشتهاش! همزمان سردژخیم قوه قضاییه رژیم اعلام كرد كه ورودی پروندهها در قوه قضاییه از 4میلیون در سال78 به 8میلیون در سال86 رسیده است (خبرگزاری فارس ـ 24مهر) . همین دیروز روزنامه حكومتی قدس خبر داد كه دادگاه كیفری در تهران حكم مربوط به یكی از همین پروندهها را كه بیرون آوردن هر دو چشم یك جوان 27ساله بهنام مجید از حدقه است صادر كرد. Xxxxxxxx 6ماه مانده بهانتخابات ریاستجمهوری در رژیم دجال آخوندی، گرگها بهسبك «كردانیسم» بهجان یكدیگر افتادهاند. این اصطلاحی است كه اخیرا در تهران وارد فرهنگ لغات گردیده است… وزارت كشور رژیم ابتدا اعلام كرد: «مدرك دكترای افتخاری وزیر محترم كشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس كل بخش خاورمیانه دانشگاه آكسفورد و به امضای 3نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گردیده است و هیچگونه خدشهیی در صحت آن وجود ندارد. طرح ادعاهای واهی و بیاساس در این خصوص قابل پیگرد قضائی بوده و این حق برای وزارت كشور محفوظ میباشد» (كیهان 20مهر) . اما افتضاح جعل مدرك تحصیلی كه شیوه شناختهشده در رژیم آخوندی است، بالا گرفت. آنگاه پاسدار احمدینژاد بهصراحت بهرقبا خاطرنشان كرد: «دكترای جعلی مسأله مهمی نیست زیرا دهها نمونه از این امر در كشور وجود دارد» (تلویزیون رژیم 5آبان) . سپس مدیر كل دولت با چكهای 5میلیونی بهمجلس رژیم رفت تا از نمایندگان امضای عدم استیضاح برای وزیر كشور بگیرد. اما كار بهضرب و شتم كشید و خرابتر شد. رقبا كه پررویی احمدینژاد را دیدند، ناگزیر برای عزل وزیرـ پاسدار بیسوادی كه خود را فوقلیسانس و دكترای حقوق و كارشناس ارشد و عضو هیأت علمیدانشگاه قالب كرده بود، مختصری از سوابق او را برملا كردند و یك نماینده مجلس رژیم فاش كرد: «در سال79 در جلو مدرك تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود ندارد (اما) 13ماه بعدش مدرك میشود دكترا…» (كرمی راد) . البته كسی جرأت نكرد بهسوابق او در اوین با احمدینژاد و لاریجانیاشاره كند. لاریجانی تنها به این بسنده كرد كه «اصل پیشنهاد جناب آقای كردان كه از سابق هم با بنده كار میكردند در رادیو تلویزیون، پیشنهاد ایشان برای وزارت كشور از جانب من نبود». سرانجام كردان در دفاع از خودش گفت: «حسب مصوبه شورای انقلاب، كسانی كه دارای 3سال سابقه قضایی با حكم مقامهای قضایی كشور داشته باشند، با طی تشریفاتی در حكم لیسانس تلقی میشوند كه بسیاری از دوستان من كه در دستگاه قضایی باقی مانده‌اند، از این مزایا استفاده كردند» (تلویزیون رژیم14آبان) . وزیر كشور رژیم هیچ اشارهیی نكرد كه در كجا به «قضا» مشغول بوده و با حكم چه كسی بهقول خودش «16ساعت در شبانهروز به نظام خدمت» میكرده است. آخر «خدمت» در «دانشگاه اوین» گفتن ندارد و بیشتر اسباب زحمت میشود! افتضاح و دجالیت آنچنان بود كه سركرده پیشین سپاه پاسداران كه خودش هم این كاره و دارای دكترای تقلبی است نوشت: «‌این روزها، داستان کردان، نقلی است که در محفل کشاورزان و کارگران دورافتاده‌ترین روستاها هم یافت می‌شود و چنین شده است که حساسیت عمومی درباره ‌این موضوع، به مرز انفجار رسیده است» (ایسنا10آبان) . شبكه جهانی تلویزیون بی.بی.سی فاش كرد: «كردان ادعا میكرد مدرك دكترا از آكسفورد، كه او آن را مرتباً «از لندن، دانشگاه آكسفورد» نام میبرد، دریافت كرده است. پیداست كه او نه تنها هیچ مدركی از دانشگاه آكسفورد نگرفته، بلكه حتی نمیدانست این دانشگاه كجاست یا اسم آن چیست؟» (14آبان) . اكنون بنگرید كه كردانیسم علاوه بر خدماتش در اوین، در تلویزیون خامنهای و لاریجانی تا كجا جعل و تزویر و تقلب و دروغپراكنی كرده است. بنگرید كه حرفهای این رژیم و مزدورانش علیه مقاومت ایران و مجاهدین و اشرف تا كجا یاوه و واژگونه میتواند باشد. بهراستی كه اگر پردهها كنار برود افكار عمومی «بهمرز انفجار» میرسد. Xxxxxxxx جعل مدرك تحصیلی و استفاده از عناوین قلابی، ترفند شناختهشده آخوندهای حكومتی و حكومت آخوندی بوده است. 11سال پیش در بهمن1376 بههمین مناسبت در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی بهاستحضار رساندم كه: «می‌دانستیم كه آدمهای رژیم بعد ‌از ریاست آخوند خاتمی“ تحصیل‌كرده“ هم شده‌اند! چقدر خوب است كه در این رژیم، هم ولیفقیه شدن و هم ریاستجمهوری و حالا هم تحصیل كردن، یكشبه حاصل می‌شود! چون‌كه شاهدان عینی گزارش می‌دهند كه رژیم برای حكام شرع و دادستانهای به‌اصطلاح انقلاب و همین‌طور برای شكنجه‌گران اوین و سایر زندانها و نیز برای دیپلوماتـ‌ تروریستهایش، مفت و مجانی، مدارك تحصیلی صادر می‌كند. گزارشهای موثق، حاكی از این است كه نماینده آموزش و پرورش را به شكنجه‌گاه اوین می‌آورند و می‌گویند كه در همان‌جا یك ‌امتحان فرمالیته از شكنجه‌گران و حكام شرع و دادستانهای بیسواد بگیرد و برای آنها مدرك صادر كند. گزارشهای متعدد دیگری هم وجود دارد كه رژیم با فشار روی ارگانهای دانشگاهی دست‌ساز خودش، برای دیپلوماتـ ‌تروریستها و اعضای هیأتهای دیپلوماتیكش و هم‌چنین آدمهای وزارت اطلاعات و آخوندهایی كه به آنها پاسپورتهای سیاسی می‌دهد، مدارك پوشالی تحصیلی و علمی جور می‌كند» (پیام سالگرد انقلاب ضد سلطنتی ـ 22بهمن 1376) . Xxxxxxxx در خاستگاه سیاسی نصب و عزل وزیر كشور استیضاح شده احمدینژاد، تردیدی نیست. اما سؤال این است كه چرا خامنهای و احمدینژاد باید برای ادامه وزارت وی چنین قیمتی بدهند؟ چرا نباید خودشان بهسادگی و بدون سر و صدا او را بركنار كنند تا كار بهاینجا نكشد؟ آیا ولیفقیه ارتجاع هوای نفراتش را دارد و نمیخواهد آنها را از منصبی كه دارند و مزایای آن بركنار كند؟ اگر چنین بود سعید امامی معاون وزارت شكنجه و كشتار و جاسوسی و سرشبكه قتلهای زنجیرهیی در حمام «خودكشی» نمیشد! خامنهای و احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری رژیمشان به وزیر كشوری مانند كردان نیاز داشتند تا تقلبهای نجومیآینده مانند گذشته مكتوم و سربسته بماند. رقبا هم دست آنها را خوانده بودند و برنتابیدند. كردانیسم در حقیقت از رعشههای تكاندهنده احتضار در رژیم فرسودهیی است كه جز با دار و دروغ و دغل بر سریر قدرت نیست. آئینه تمامنمایی است از دجالیت و وضعیت درونی و جنگ گرگها در فینال رژیم ولایت. آن روی دیگر سكه، سبعیت و خصومتی است بیمانند علیه مجاهدین و اشرف و علیه شورای ملی مقاومت و رئیسجمهور برگزیده آن كه بود و نبود این رژیم را تصویر میكند. مهمترین نكته اما، بحرانهایی است كه از هر سو رژیم را احاطه كرده است. وضعیتی كه نه بازگشتناپذیراست و نه درمانپذیر. از مسأله عراق تا مقوله هستهیی و از وضعیت اقتصادی و اجتماعی تا تضادهای درونی و تحولات بينالمللى، بهوضوح پیداست كه: اولاًـ وضعیت بهكلی از حالت قفل خارج شده و تعادل قابل كنترل پیشین دیگر برای رژیم متصور نیست. ثانیاًـ همهچیز سمت و سوی واحدی دارد كه همانا مرحله ریزش و سرنگونی است. Xxxxxxxx 6ـ اشرف در آستانه 30خرداد امسال 3ملیون تن از شیعیان عراق رودرروی رژیم آخوندی بهحمایت از مجاهدین و اشرف برخاستند و ندای خلع ید از این رژیم سر دادند. سردمداران و مزدوران رژیم مات و مبهوت بر جای ماندند، چرا كه جامعه عراق دستخوش تحولی كیفی شد. بانك ارتجاع حاكم بر ایران و سرمایهگذاری آن بر روی شیعیان در عراق بهیكباره تهی شد و بر باد رفت. از آن تاریخ بهبعد رژیم بدون دنده و ترمز، با كینتوزی بیمانند حیوانی و با سیلی از اكاذیب دیوانهوار بهمقابله پرداخت. اكنون نزدیك به6ماه است كه موضوع اشرف و پایداری پرشكوه 6ساله ساكنانش، فراتر از مرزهای ایران و عراق به یك كارزار شگفت بینالمللی تبدیل شده و در همهجا از واشینگتن تا استرالیا و از اردن و مصر و لبنان و فلسطین تا آلمان و ایتالیا و از فرانسه تا انگلستان و دیگر كشورهای اتحادیه اروپا گسترش یافته است. در این میان تلاشهای خیرهكننده و دیدارها و سفرهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت كه خود پرچمدار اشرف قهرمان است بهاستراسبورگ و بروكسل و رم و واتیكان و برلین، نقش تعیینكنندهیی داشته است. 150تن از نمایندگان مجلس فدرال آلمان، اكثریت سنا و پارلمان ایتالیا، اكثریت مجلس ملی فرانسه، اكثریت پارلمان و سنای بلژیك و اكثریت نمایندگان مجلس انگلستان و بسیاری از نمایندگان دیگر در پارلمانهای اروپایی و كنگره آمریكا بر ضرورت حذف نام مجاهدین از لیستهای تروریستی و بر راهحل سوم ارائهشده از سوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران و بر حقوق مجاهدان اشرف تأكید كردهاند. Xxxxxxxxxx تمامی اینها در شرایطی صورت گرفته كه رژیم آخوندها از هیچ تطمیع و تهدیدی فروگذار نكرده است. بهعنوان نمونه وقتی كه سنای ایتالیا حمایت خود را از شورای ملی مقاومت و رئیسجمهور برگزیده آن و راهحل سوم پیشنهادی او اعلام نمود و بر حقوق ساكنان اشرف پافشاری كرد و صرفنظر كردن از حفاظت آنها توسط نیروهای آمریكایی را نقض پرنسیبها و قانون بینالمللی و قانون انساندوستانه و كنوانسیون چهارم ژنو شناخت، رژیم آخوندها بهانواع و اقسام فشارها و تهدیدها در رابطه با ایتالیا روی آورد. روابط تجاری خود را 20درصد كم كرد. تهدید كرد كه سطح روابط سیاسی خود را تنزل خواهد داد. بهخریدن شماری از نفرات برای بهخدمت گرفتن آنها علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران پرداخت و پول زیادی هم برای تبلیغات علیه مجاهدین هزینه كرد. حتی از طریق 3كشور مشخص، ایتالیا را تهدید كرد كه حمایت از اشرف و راهحل سوم برای جان سربازان ایتالیایی در خارج از ایتالیا مفید نیست! از اینجا میتوان دریافت كه معاملههای شرمآور رژیم آخوندی با فرانسه برای كش دادن بیهوده پرونده میانتهی 17ژوئن و برای اینكه جای انگلیس را در لیستگذاری اتحادیه اروپا علیه مجاهدین پر كند، چه ابعادی دارد. بسیاری از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی فرانسه از بابت این معاملات اظهار خجلتزدگی كردهاند. بیانیه اكثریت مجلس ملی فرانسه برای رژیم و پروندهسازان 17ژوئن بسیار سنگین بوده است. Xxxxxxxxxx در 26شهریور تشكیل كمیته اروپایی «در جستجوی عدالت» با حمایت 2هزار نماینده پارلمان از كشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا اعلام گردید. استراون استیونسون، معاون گروه دموكرات مسیحی در پارلمان اروپا در نخستین كنفرانس «در جستجوی عدالت» با شجاعت خاطرنشان كرد: «اگر كاری كه مجاهدین انجام میدهند، تروریسم است بهاین ترتیب ریاست اتحادیه اروپا باید این نمایندگان پارلمانها را نیز در لیست بگذارد زیرا آنها از اهداف و فعالیتهای مجاهدین حمایت میكنند». كنفرانس همچنین با اشاره بهقطعنامه‌های مصوّب در پارلمان اروپا در 12ژوئیه 2007 و 4سپتامبر 2008 اعلام كرد: اعضای مجاهدین در اشرف پناهندگان سیاسی حفاظتشده تحت كنوانسیون چهارم ژنو هستند. اصل نانرفولمان، قانون انساندوستانه بینالمللی و قانون بینالمللی در مورد آنها لازمالاجراست. امنیت قضایی آنان باید تضمین شود و آمریكا باید بهحفاظت از اشرف ادامه دهد. Xxxxxxxxxx در مهر ماه امسال مجمع پارلمانی شورای اروپا با استناد بهبیانیههای عفو بینالملل، پارلمان اروپا و فدراسیون بینالمللی حقوقبشر بر حقوق اشرفیان پای فشرد و از سركوب مجاهدین و تهدیدهایی كه متوجه حفاظت آنان است، بهشدت ابراز نگرانی كرد. بیانیه شورای اروپا در این باره خاطرنشان میكند كه انتقال حفاظت اشرف بهنیروهای عراقی باعث فشار بیشتر از سوی رژیم بر دولت عراق خواهد شد و از این رو از نیروهای آمریكایی میخواهد تا زمانی كه در عراق هستند بهحفاظت از ساكنان اشرف ادامه داده و از صیانت قضایی آنها بر اساس قانون بینالمللی حفاظت كنند. از این پیشتر، پارلمان اروپا در قطعنامه خود قطع سوخت و ارزاق و آب اشرف و اظهارات برخی مقامهای عراقی علیه اعضای اپوزیسیون ایران در اشرف را كه بیش از 20سال در عراق پناهنده بودهاند، قویاً محكوم نموده و ساكنان اشرف را دارای موقعیت قانونی افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو شناخته بود. پارلمان اروپا مقامهای عراقی را بهاحترام بهحقوق ساكنان اشرف طبق قانون بینالمللی فراخواند. چنین بود كه رژیم آخوندی و اطلاعات توطئهگرش كلافه شدند. رسانههای آخوندی روز 4آذر نوشتند كه موضوع اشرف و وضعیت مجاهدین در كشور عراق «تبدیل به یك معضل شده است، هم دولت عراق و هم نیروهای آمریكایی‌ نمی‌دانند بهچه شكلی از شر منافقین خلاص شوند» (خبرگزاری فارس 4آذر) . Xxxxxxxxxx اما آلخو ویدال كوادراس، نایبرئیس پارلمان اروپا و رئیس كمیته «درجستجوی عدالت» در سفر بهاشرف چنین گفت: «امشب فكر میكنم كه معنی واقعی شهر اشرف را تازه میفهمم. بگذارید بگویم كه بعد از این بازدید چگونه شما را میبینم و چگونه احساس میكنم. شهر اشرف، لبخندی در ورای اشكهاست. شهر اشرف، پناهگاهی در توفانهاست. شهر اشرف، سایبانی در زیر آفتاب تابستان است. شهر اشرف، گلی در میان بیابان است. شهر اشرف، كشتی امید است كه امواج یأس و ناامیدی را در هم میشكند. و در ورای همه چیز، شهر اشرف، یك شاخص معنوی، یك مرجع معنوی و نمونهیی برای تمام جهان است. گفتم كه شهر اشرف، سمبل امید است. امید بهدموكراسی، امید بهآزادی، امید بهبزرگی و جایگاه رفیع عدالت برای مردم ایران و برای خلقهای سراسر جهان!» Xxxxxxxxxx این سیاستمدار برجسته و شریف همچنین در نامه‌ها و بیانیههای خود بهمراجع بینالمللی و مقامهای ذیربط خاطرنشان كرده است: ـ «دولت آمریكا موقعیت قانونی افراد حفاظتشده را مابهازای دریافت سلاحهای ساكنان اشرف تأیید كرده است. بنابراین، این موقعیت حاوی یك تعهد قراردادی است كه نمیتواند بدون موافقت دوطرفه برداشته شود. علاوه بر آن، موقعیت قانونی افراد حفاظتشده تا زمانی كه نیروهای آمریكا یك مأموریت رزمی در عراق دارند، شامل حال ساكنان اشرف میگردد؛ چرا كه وضعیت اشرف نتیجه مستقیم حمله آمریكا بهعراق میباشد. حتی اگر سازمانهای بینالمللی قادر بودند كه رعایت این موقعیت قانونی افراد حفاظتشده توسط دولت عراق را زیر نظر داشته باشند، این نظارت هیچ كمكی نمیكند؛ مگر آنكه یك مكانیزم اعمال اتوریته برای اجرای قانون وجود داشته باشد». ـ «هیأت ما (درسفر بهاشرف) دریافت كه دولت عراق هیچگاه رسماًًً در یك سند مكتوب بهحقوق ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظتشده تحت كنوانسیون چهارم ژنو و برخوردار از امنیت قضایی مشمول قانون بینالمللی و قانون انساندوستانه بینالمللی اذعان نكرده است. بهعكس، هیأت دولت عراق رسماًًً در 17ژوئن 2008 طی بیانیهیی كه سراپا با پرنسیبهای مذكور در تعارض است، خواهان اخراج و محاكمه ساكنان اشرف و هر عراقی و هر خارجی كه با آنان همكاری كرده یا بهدیدار افراد اشرف میآید، شده است». ـ «هیأت ما مشخص نمود كه دولت عراق از سپتامبر2005 از فروش سوخت بهساكنان اشرف بهقیمتهای دولتی برای همه شهروندان، خودداری نموده است. ما همچنین بر اساس مداركی از دولت عراق و مصاحبه با ساكنان اشرف مشخص نمودیم كه این دولت از فروش غذا و دارو بهقیمتهای دولتی خودداری نموده است. در نتیجه آنها مجبورند مایحتاج خود را از بازار سیاه با قیمتهای فوقالعاده گران تأمین كنند». ـ «متأسفانه تمامی اقدامهاى تروریستی كه علیه اشرف در سالهای گذشته انجام شده، با سكوت برگزار شده و هیچ واكنشی از جانب مقامهای رسمی بهدنبال نداشته است: آدمربایی در مورد دو تن از ساكنان اشرف در اوت2005 كشتار كارگران عراقی شاغل در اشرف با بمبگذاری در اتوبوس آنها كه بهكشته شدن 11مسافر انجامید، در می2006 انفجار لولههای آبرسانیاشرف، در ژوئیه2006 اقدام نافرجام برای مسموم كردن آب اشرف، در اكتبر2007 بمبگذاری درخودرو كارگران عراقی اشرف، در نوامبر2007 بمبگذاری در ایستگاه آب اشرف كه آب اهالی منطقه را هم تأمین میكرد، در فوریه2008 حمله موشكی بهاشرف، در می2008 حمله موشكی دوم بهاشرف، در ژوئیه2008 علاوه بر این تاكنون 55تن از عراقیانی كه مایحتاج آنان را تأمین میكردند، ترور شدهاند (اسامی و عكسها ضمیمه است) ».

Xxxxxxxxxx ـ «وقتی مقامهای عراقی میگویند كه با ساكنان اشرف مطابق «قوانین عراق و قانون اساسی عراق» رفتار خواهد شد، این خود یك تهدید جدی محسوب میشود؛ چرا كه در ماده21 قانون اساسی عراق بهوضوح اثر انگشت رژیم ایران بهچشم میخورد. در این ماده تصریح میشود كه حق پناهندگی سیاسی بهكسانی كه“ اتهام“ تروریسم دارند، تعلق نمیگیرد. در سپتامبر2005 بیش از یك میلیون عراقی و بسیاری از كارشناسان حقوق بینالملل و حقوقبشر اعتراضهای خود را بهاین قبیل اثرهای انگشت رژیم ایران در قانون اساسی عراق كه از طریق ایادیش تحمیل شده بود، بیان كردند». ـ نتیجهاین كه «انتقال حفاظت اشرف بهنیروهای عراقی قویاً موجب تشدید فشارهای رژیم ایران بر دولت عراق میشود. بههمین خاطر بسیاری از مقامهای ارشد عراقی با چنین انتقالی كه برخلاف مصالح دموكراسی نوپای آنان است، مخالف هستند». Xxxxxxxxxx خواهران و برادران اشرفنشان، رفقا و یاران شهر شرف، متحصنان ایستادگی و پایداری، هموطنان عزیز، اكنون در پرتو گامهای اساسی كه بهپیش برداشته اید و بهخاطر نقاط عطفی كه از آن عبور كردهایم، چشمانداز بسیار روشن است. رنجها و زحماتتان بهثمر مینشیند. ما پیروز میشویم. هرچند دشمن ضدبشری تا روز سرنگونی از توطئه و تك و پاتك دست بر نمیدارد؛ متقابلاًً ما باید یكصدبار بر دامنه و ابعاد كارزارمان بیفزاییم: 1ـ برجستهترین حقوقدانان بینالمللی میگویند كه پس از تصویب موافقتنامه آمریكا با عراق، بهخاطر حضور نیروهای آمریكایی تا پایان سال2011 و موقعیت قانونی ناشی از اشغال كشور توسط ایالات متحده، همچنان كنوانسیون چهارم ژنو بر اشرف حاكم است و آمریكا ملتزم بهحفاظت از آن است. بهخصوص كه با تكتك ساكنان اشرف موافقتنامه امضا كرده است كه بر اساس آن بهازای جمعآوری كلیه تسلیحات و تجهیزاتشان، بایستی بهحفاظت از آنان تا فرجام نهایی متعهد باشد. 2ـ اشرفیان بهدولت عراق اعلام كردهاند كه خواهان لغو رسمی بیانیه 6مادهیی مصوّب هیأت دولت عراق در 17ژوئن 2008، رفع محدودیتهای اعمالشده علیه ساكنان اشرف، آزادی تردد برای رفع نیازهای تداركاتی و پزشكی و تأیید رسمیدولت عراق هستند و از آنجا كه «ساكنان اشرف پناهندگان سیاسی مشمول كنوانسیون چهارم ژنو و برخوردار از حفاظت و امنیت قضایی میباشند، دولت عراق براساس قانون بینالمللی و قانون انساندوستانه بینالمللی با در نظر گرفتن اصل نانرفولمان، بهحقوق آنها ملتزم میباشد».

سلام بر اشرف ـ درود بر مریم مسعود رجوی 8آذر 1387.