۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

پنجشنبه 28 آذر 1387 - 18 دسامبر 2008

برنامه جدید رادیو پیشگام

بحران اقتصاد سرمایه داری ، تاثیرات آن بر ایران

گفتگو با آقای یزدان حاج حمزه، کارشناس مسایل اقتصادی و عضو شورای ملی مقاومت پیرامون آثار بحران بر جوانب گوناگون فعالیتهای مالی - اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط معیشتی جامعه ایران

گفتگو با رفیق منصور امان، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در باره بحران سرمایه داری، موقعیت طبقه کارورز و نیروهای چپ

کلیک کنید!