۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

نبرد خلق شماره 282 در یک فایل

فراسوی خبر... 8 دی

لگام برای هیاتها، زین برای سربازان پیاده

منصور امان

کُدام سوار اجازه دارد زین باورهای مذهبی را بر پُشت سربازان پیاده "نظام" بگُذارد؟ این پُرسشی است که در آستانه فرا رسیدن فُرصت سُنتی مُحرم، گرایشهای اصلی باند ولی فقیه را به خود مشغول ساخته است.

اطلاعیه تهدید آمیز نیروی انتظامی خطاب به هیاتهای مذهبی، دامنه و حساسیتی که کشمکش مزبور یافته و اینک با وارد کردن ابزارهای قهری حُکومتی به پیش بُرده می شود را آشکار می کُند. محافل مزبور که به گُفته سرکرده نیروی انتظامی تهران شُمار آنها فقط در پایتخت به 8 هزار عدد می رسد، افزوده بر ایفای نقش به عُنوان بازوی غیر رسمی دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، مُهمترین مراکز سربازگیری آنها نیز به حساب می آیند.

هنگامی که در سال 84 باند ولی فقیه توانست در جریان انتخابات ریاست جمهوری با سازماندهی این محافل و به خدمت گرفتن توان بسیج گرانه آنها، باندهای رقیب خود را از صحنه حذف کُند، شبکه ی مزبور در تعیین موازنه قُدرت اهمیت چشم پوشی ناپذیری یافت.

با تلاشی باند ولی فقیه به گرایشهای رقیب، کوشش برای مهار این محافل که زیر کُنترُل گرایش نظامی – امنیتی دولت قرار دارند نیز آغاز گردید. این تدبیر که از سوی گرایش راست سُنتی باند "آقا" اندیشیده شُده، به بهانه ی مُبارزه با "خُرافات"، "ابتذال" و "انحراف از اسلام"، به سوی تصفیه ی منبع مُشترک قُدرت خود و هماوردان اش خیز برداشته است.

گُسیل نیروی انتظامی برای اجرایی کردن این هدف، صف آرایی سیاهی لشگرهای دو باند در فُرصت مُحرم را در پی دارد تا آنچه که جنگ سالارها زیر "خیمه نظام" آغاز کرده اند را به گرداگرد آن گُسترش دهد.