۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
خبرهای سراپا دروغ رژیم آخوندها، فرافكنيهای یك رژیم غرقه در بحران است 2:09:42 AM 1387/10/9
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
رژیم آخوندها در روز 4دیماه، در یك خبر سراپا دروغ درباره حمله اوایل مهرماه به سفارت آخوندها در لندن نوشت: «مظنون اصلی این حادثه که ظاهراً از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) است در دادگاهی واقع در جنوب لندن به جرم خود اقرار کرد». دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان ضمن تكذیب این دروغ آشكار گفت: رژیم آخوندها در مرحله پایانی خود، غرقه در بحرانهای درونی و بينالمللى براى مقابله با انزجار فزاینده مردم ایران از سركوب وحشیانهاش و ایزولاسیون گسترده جامعه بينالمللى از برنامههای مخفیانه تسلیحات اتمی و صدور گسترده تروریسم و بنیادگراییاش به عراق و سایر كشورها، راهی جز روی آوردن به این فرافكنيهای رسوا ندارد. دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان افزود: تروریسم و بنیادگرایی اسلامی كه قلب آن در ایران تحت حاكمیت ملایان می‌تپد، در پشت اغلب كشتارها، خشونتها و بحرانهای فزاینده‌ جهانی قرار دارد. همانگونه كه مقاومت ایران تاكنون بارها تأكید كرده، تنها راه برخورد با فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران، اعمال قاطعیت و تحریمهای همه جانبجامعه بينالمللى است. دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان 8دی1387 (28دسامبر2008).