۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور:
سيل خروشان جمعيت تهران به سمت ميدان آزادى در حال درگيرى و پيشروى هستند
تظاهرات مردم تهران- آرشيو تظاهرات مردم تهران- آرشيو
براساس گزارش ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور، انبوه جمعيت در مسير انقلاب ـ آزادى بهپيش مىروند و در حالى كه با مأموران سركوبگر به شدت درگير هستند، قصد دارند خود را بهميدان آزادى برسانند. مردم از جمله شعار مىدهند «يا حجت ابن الحسن ريشه ظلمو بكن» و «ابوالفضل علمدار برس به داد ايران» مأموران يگان ويژه انتظامى با قساوت تمام مردم بهخصوص زنان و دختران را مورد حمله قرار مىدهند، اما كارى ازپيش نمىبرند و با سيل خروشان جمعيت نمىتوانند كارى بكنند. گزارش ديگر حاكى است كه ميدان فرودوسى و خيابانهاى اطراف نيز مملو از جمعيت است و مزدوران بسيجى به شدت مردم را با زنجير و چماق مورد ضرب و جرح قرار مىدهند.