۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

«دانشجویان ولایی» نام دیگری از بسیج و چماقداران سپاه است

زینت میرهاشمی

سه شنبه 17 آذر، اعتراضهای دانشجویی در بسیاری از دانشگاهها در تهران و شهرهای ادامه داشت. بسیجیها و اوباشان وابسته به حکومت، این بار با اسم دانشجویان «ولایی» دست به ضرب و شتم دانشجویان زدند. روز سه شنبه 17 آذر، ماموران نظامی مسلح به باتوم و اسپری در دانشگاه تهران دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در رسانه های حکومتی، این اوباشان «دانشجویان ولایی» خطاب شده اند.

پاسدار رجب زاد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز سه شنبه اعلام کرد که 204 نفر از مردم و دانشجویان در روز 16 آذر دستگیر شده اند. این پاسدار اعلام می کند که بسیجیها در این روز ماموریتی نداشته اند. در رسانه های حکومتی خبرهای 17 آذر گستردگی تعداد بسیجیها در دانشگاهها و مانور دادن انها را پوشش داده اند. دستگیریهای گسترده روز دو شنبه 16آذر، ورود بسیجیهای غیر دانشجو به دانشگاه خود موضوع دوباره اعتراضهای دانشجویان در روز سه شنبه شد. همبستگی مردمی با دانشجویان و نیز همبستگی کارگران ایران خود رو، حضور پر رنگ دختران دانشجو در سازماندهی حرکتهای اعتراضی بار دیگر ویژگی جنبش بیشماران را نشان می دهد. جنبشی که سر ایستادن ندارد و خواب را از پاروزنان قایق زهوار در رفته حکومت ربوده است.