۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

قيام سراسرى 16آذر، گامى بلند به سوى سرنگونى ديكتاتورى ولايت فقيه و آزادى ايران زمين

تظاهرات گسترده در 16آذر تظاهرات گسترده در 16آذر
قيام سراسرى مردم ايران امروز، 16آذر 1388، يك گام بلند به پيش، به سوى سرنگونى ديكتاتورى پليد ولايتفقيه و به سوى آزادى برداشت. مردم تهران و شمارى از شهرهاى سراسر ايران امروز بهرغم جو به شدت امنيتى كه رژيم آخوندى برقرار كرده بود، در ابعاد ميليونى به خيابانها ريختند و با طنين فريادهاى مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنهاى خود، بار ديگر پايههاى پوسيده نظام طلسم شكسته حاكم را به لرزه انداختند. در تهران، درگيريهاى گسترده در سراسر خيابان آزادى، خيابان جمهورى تا سه راه جمهورى، خيابان وليعصر تا حوالى ميدان ونك، خيابان اميرآباد تا كوى دانشگاه و از جنوب تا حوالى ميدان فرودسى جريان داشت و مأموران سركوبگر بهرغم بهكار گيرى حداكثر قساوت و جنايت ياراى مقابله با مردم خشمگين را نداشتند. مردم با پرتاب سنگ و درگيرى رو در رو مأموران را وادار به عقبنشينى مىكردند. به گفته شاهدان برخى از مناطق در خيابان جمهورى و انقلاب براى مدتى از مأموران خالى شده و در اختيار مردم قرار گرفته بود. مردم شمارى از موتورهاى بسيجيان را به آتشكشيده و عموم تابلوهايى را كه نشانى از رژيم آخوندى در خودداشته درهم كوبيدند. مردم و دانشجويان خشمگين با شعارهايشان اساساً خامنهاى جنايتكار را هدف قرار دادند بهطورى كه طنين فريادهاى مرگ بر خامنهاى، خامنهاى قاتله ولايتش باطله و مرگ بر ديكتاتور لحظهيى قطع نمىشد. علاوه براين در دانشگاههاى تهران، پلىتكنيك، صنعتى شريف، علم و صنعت، علامه و خواجهنصير درگيرى ميان دانشجويان و مأموران، جريان داشت. آسوشيتدپرس قيام امروز را بزرگترين تظاهرات ماههاى اخير عليه رژيم ايران دانست. خبرنگار بى. بى. سى سرويس جهانى هم تأييد كرد كه جمعيت بيش از جمعيت شركت كننده در تظاهرات دوره انتخابات بود. تلويزيون بى.بى.سى در گزارش خود افزود: بنظر مى‌رسد نه تنها دانشجويان بلكه مردم عادى هم براى اعتراض بيرون آمده‌اند. تلويزيون الجزيره در شبكه انگليسى خود گزارش داد: «تظاهرات همزمان با تهران، در بسيارى شهرهاى بزرگ مانند تبريز، شيراز، اصفهان، كرمان، مشهد و با همان راديكاليزم و شعارها و درگيريها و زدو خوردها جريان دارد. تلويزيون الجزيره افزود: موضوع اكنون اعتراض به انتخابات نيست. صداهايى هست كه بايد شنيده شود و اگر اين صداها شنيده نشود هر يك روز تبديل به يك تهديد امنيتى مىشود كه نيروهاى امنيتى براى حفظ كنترل خيابانها بايد بجنگنند. شعارهاى جمعيت اساساً بر روى رأس پليد نظام ولايت خامنهاى جنايتكار متمركز بود، تا آن‌جا كه گزارشگر تلويزيون سى.ان.ان نيز گزارش داد: «امروز شعار آتشين ديگرى مىشنويم كه نشان مىدهد چقدر شرايط بحرانى است. اين شعار اين است كه مردم مىگويند خامنهاى قاتل است ولايتش باطل است. در يك سال گذشته شما به هيچ وجه نمىتوانستيد چنين شعارى را بشنويد. گزارشگر سى.ان.ان سپس به نقل از يك شاهد گفت يك اتوبوس مملو از جمعيت را ديده كه از ميدان انقلاب عبور مىكرد و تمام مسافران آن اتوبوس شعار مىدادند مرگ بر ديكتاتور. اما علاوه بر شعارها، به زير كشيدن و آتش زدن تصاوير ولىفقيه نيز در قيام امروز، امرى كاملاًًً رايج بود. تلويزيون العربيه نيز گزارش داد: دانشجويان ايرانى تصاوير احمدىنژاد و خامنهاى و خمينى را به آتش مىكشند. بنابه گزارشهاى دريافتى مردم و نيروهاى قيام در جنگ و گريز دليرانه خود با مزدوران سركوبگر رژيم در موارد متعدد، نيروهاى تا دندان مسلح اما زبون را به فرار وادار مىكردند و موتور و تجهيزات آنها را به آتش مىكشيدند. و برخى از آنها را كه به چنگ مىآوردند، به سختى گوشمالى مىدادند. نيروهاى قيام در برخورد با ضرب و جرح و ضربات وحشيانه باتون و چماق مزدوران جنايتكار رژيم روحيه شگفتى از جنگاورى و ايستادگى از خود نشان مىدادند و با همين روحيه استقبال از درگيرى و ضربات، نيروهاى رژيم را متحير و مستأصل كرده بودند. به گزارش گزارشگر تلويزيون بىبىسى، نيروهاى سركوبگر در مواردى به سوى مردم شليك كردهاند. گزارش شاهدان و رسانهها هم‌چنين حاكى از نقش فوقالعاده درخشان زنان ودختران دلاور ميهنمان دارند كه طى خيزش امروز در صفوف مقدم نبرد با مزدوران شركت داشتند و در برخى نقاط فرماندهى صحنه را نيز به دست گرفته و تصوير جديد و غرورانگيزى از زنان و دختران اشرفنشان ايرانزمين در مصاف با رژيم زنستيز آخوندى، در برابر انظار مردم جهان قرار دادند.