۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

2500تن از دانشجويان دانشگاه تهران، در اعتراض به ورود نيروهاى بسيجى به دانشگاه، تظاهرات كردند
تظاهرات و قيام ملي 16آذر تظاهرات و قيام ملي 16آذر
ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور هم اكنون خبر داد كه ازساعت 1200 ظهر امروز 2500تن از دانشجويان دانشگاه تهران در مقابل دانشكده فنى اين دانشگاه اقدا م به تظاهرات كردند. اين تظاهرات در اعتراض به ورود نيروهاى بسيجى غيردانشجويى در روز 16آذر بود كه تعدادزيادى ازدانشجويان اين دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند تظاهرات باشكوه دانشجويان امروز سهشنبه با شعارهاى مرگ برخامنهاى ومرگ برديكتاتور و… آغاز شد. درساعت 1245 نيروهاى سركوبگر غير دانشجويى كه درنزديكى دانشگاه تهران از شب قبل حضور داشتند دستور ورود به دانشگاه را گرفتند و با انواع سلاح سرد به دانشجويان حمله كردند. اين مزدوران بسيجى كه به گفته دانشجويان غير دانشجو هستند 6الى 7هزار نفربودند كه به دانشجويان باگاز فلفل و انواع سلاحهاى سرد حمله كرده وبشدت آنها را مضروب و مجروح كردند. هم اكنون داخل دانشگاه ميدان جنگ شده است. دراين حمله به كرات نيروهاى سركوبگر ازگاز فلفل استفاده كردند. ودانشجويان به مقابله برخاستند درحال حاضر دانشگاه درمحاصره نيروهاى سركوبگر رژيم است.