۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

هياهوى رژيم ولايتفقيه بر سر پاره كردن و لگدمال شدن عكس خمينى دجال، نشانهيى از پايان كار اين رژيم است
مريم رجوى, رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى, رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، درباره هياهوى رژيم ولايتفقيه وزوزههاى خامنهاى بر سر پاره پاره و لگد مال شدن عكس خمينى دجال درقيام سراسرى 16آذر گفت: همين جنجال رقت انگيز خود از نشانه‌هاى از پاافتادگى و پايان كار رژيم است. بهطورى كه خامنه‌اى حتى نتوانست باندهاى رژيم را بر سر آن هم‌صدا و همراه كند و جز بخشى از امام جمعه‌ها و آخوندها و طلبه‌هاى تحت استخدام سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات كسى را نتوانست به خيابان بياورد. هم‌چنان كه نمايشها و دعاوى ضداستكبارى و ضدصهيونيستى يا مستضعف‌پناهى و فريبكارى مذهبى خامنهاى هم كه امروز هدف شعارهاى كوبنده مردم بهپاخاسته ايران و منفورترين ديكتاتورعالم است، تماما شكست خورده و به ضد خود تبديل شده است. طلسم ولايت درهم شكسته و خامنهاى با عربده‌كشى خيابانى يا تنور‌ه كشيدنهاى راديوتلويزيونى و عمامه زمين زدن و جيغ و دادن كردن، نمىتواند فضاى سياسى و اجتماعى كشور را بيش از اين مختنق كند. در عين حال، فريادهاى دردآلود باند خامنه‌اى قابل فهم است. زيرا قيام كنندگان مهمترين مظهر نظام ولايتفقيه را لگدكوب كرده و خواست قطعى جامعه ايران براى به زير كشيدن تماميت نظام ولايتفقيه را ابراز كرده‌اند. چنان كه خامنه‌اى امروز گفت: «به امام اهانت بشود، به عكس امام اهانت بشود، اين كار كمى نيست، كار كوچكى نيست، دشمنان از اين كار خيلى خوشحال شدند، فقط خوشحالى نيست تحليل هم مى‌كنند، و بر اساس آن تحليل تصميم مى‌گيرند» بله آنچه جوانان شجاع ايران در قيام شانزده آذر كردند، كار كمى نبود. بنيانگذار اين رژيم ضدبشرى، هيولاى شقاوت و خونريزى كه حكم قتل عام سى هزار مجاهد و انقلابى را در سال 67 صادر كرد، كسى كه در سالهاى 60 و 61 گاه روزانه چند صد زندانى سياسى را اعدام مى‌كرد، و كسى كه كردستان را به خاك و خون كشيد و يك جنگ ضدميهنى هشت ساله را به مردم ايران و عراق تحميل كرد، اكنون آماج خشم و بيزارى قيام كنندگان است. اين كار كمى نيست. خانم رجوى خاطرنشان كرد كه رژيم ولايتفقيه در تنگناى قيام سراسرى مردم ايران اشتباه بزرگى مرتكب شد كه به دست خود لگدمال شدن عكس خمينى توسط دانشجويان را وسيعاً منعكس كرد. امروز رئيس مجلس ارتجاع با گفتن اين كه «آن صحنه موهن كه در تلويزيون منعكس گرديد مربوط به دانشجويان نمىشود» كوشيد اين اشتباه را رفع و رجوع كند. اما آب رفته به جوى بر نمى‌گردد. اكنون رژيم ولايتفقيه تلاش مى‌كند هم باند مغلوب را بكوبد و به كرنش و تمكين بكشاند و هم با انواع ترفندهاى جنگ روانى و تبليغى مردم را از سركوبگرى‌هاى هرچه بيشتر بترساند. اما واقعيت اين است كه اين رژيم در شش ماه گذشته حداكثر توانايى و ظرفيت خود براى سركوب را بهكار گرفته و ديگر چيزى در آستين ندارد. به علاوه بنابه گزارشهاى متعدد، نيروى بسيج و سپاه پاسداران بر اثر آماده‌باشهاى مستمر و زير فشار خشم و بيزارى عمومى به شدت فرسوده و ناتوان شده‌اند و اكنون جلوگيرى از انفعال و ريزش آنها به مسأله مبرمى براى رژيم تبديل شده است. از اين نظر نيز جنگ روانى و گرد و خاكهاى اين رژيم پوسيده كارى از پيش نخواهد برد و نمى‌تواند قيام توفنده مردم ايران را از ادامه و گسترش بازدارد.