۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

كميته بينالمللى سازمانهاى غير دولتى در دفاع از اشرف تاييد احكام اعدام هواداران مجاهدين را محكوم مىكند
كميته بين المللي سازمانهاي غير دولتي در دفاع از اشرف كميته بين المللي سازمانهاي غير دولتي در دفاع از اشرف
كميته بينالمللى سازمانهاى غير دولتى در دفاع از اشرف (ICNDA) تاييد احكام اعدام هواداران مجاهدين و خانوادههاى اشرف را محكوم كرد.
كميته بينالمللى سازمانهاى غير دولتى در دفاع از اشرف متشكل از 14 سازمان بينالمللى و سراسرى برياست «هانس كريستين نيروسكف»، رئيس كميته بينالمللى ساخاروف است.
اين كميته ضمن محكوم كردن احكام اعدام بىپايه و اساس عليه زندانيان سياسى رژيم ايران با بستگان آنها در كمپ اشرف در عراق ابراز همبستگى كرد.
صدور احكام اعدام براى خانوادههاى ساكنان اشرف كه در ايران بهسر مىبرند مبين استيصال رژيم حاكم بر ايران در مقابله با قيام مردم ايران مىباشد كه مردم ايران قصد دارند ماه آينده سالروز آنرا گرامى دارند.
در متن اين اطلاعيه آمده است: رسانههاى رژيم ايران اعلام كردهاند كه حكم اعدام 6زندانى سياسى مورد تأييد قرار گرفته است. محمد على صارمى، جعفر كاظمى، محسن دانش پور مقدم و پسرش احمد دانشپور مقدم، و محمد على حاج آقايى بهخاطر ارتباط با مجاهدين و سفر به اشرف و ديدار با بستگانشان در اشرف، به اعدام محكوم شدهاند.
به گفته مقامات رژيم ايران، جرم نفر ششم، يعنى عبدالرضا قنبرى اين است كه ”روز عاشورا مستقيما براى مجاهدين گزارش مىداده“ است. كميته بينالمللى سازمانهاى غير دولتى در دفاع از حقوق ساكن اشرف ضمن محكوم نمودن اين احكام اعدام بىو پايه اساس عليه زندانيان سياسى رژيم ايران با بستگان آنها در كمپ اشرف در عراق ابراز همبستگى مىكند. صدور احكام اعدام براى خانوادههاى ساكنان اشرف كه در ايران بهسر مىبرند مبين استيصال رژيم حاكم بر ايران در مقابله با قيام مردم ايران مىباشد كه مردم ايران قصد دارند ماه آينده سالروز آنرا گرامى دارند.
تأييد احكام اعدام براى خانوادههايى كه تنها جرمشان بازديد از عزيزانشان در اشرف است مبين ماهيت واقعى عوامل وزارت اطلاعات رژيم ايران است كه اين وزارت آنها را بيش از 100روز است تحت عنوان خانواده به ورودى اشرف آورده تا به شكنجه روانى ساكنان اشرف و ايجاد تحريك و آشوب و زمينهسازى براى كشتار آنان بپردازند. ما از سازمان ملل و اتحاديه اروپا مىخواهيم تا براى جلوگيرى از اجراى احكام اين اعدامها دست به اقدامات فورى بزنند.