۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

در پى اعدام 5زندانى سياسى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت خواستار محكوم كردن اعدامها و دستگيريهاى خودسرانه شد
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
در پى اعدام 5زندانى سيـاسى از جمله يك زن توسط رژيم ضدبشرى آخوندى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى جامعه بينالمللى به ويژه ارگانهاى ذيربط مللمتحد را به محكوم كردن اعدامها و دستگيريهاى خودسرانه ديكتاتورى آخوندى فراخواند. خانم رجوى تأكيد كرد، خامنهاى خونخوار كه با اوضاع انفجارى جامعه و انزواى فزاينده بينالمللى و تشديد بحران درونى رژيم روبهروست به اعدامهاى وحشيانه و تشديد سركوب عليه زنان و جوانان ايران روى آورده است اما خيزشهاى اعتراضى مردم با اين جنايات سركوبگرانه خاموش نخواهد شد و اين جنايتها فرياد آزادىخواهى مردم ايران را هرچه رساتر و كوبندهتر خواهد كرد