۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

تشبثات جديد وزارت اطلاعات آخوندى براى ادامه کارزار شکست خورده مزدوران در ورودى اشرف
شهر اشرف شهر اشرف
همکارى نظاميان عراقى با مزدوران نقض معاهدات بينالمللى و قابل تعقيب در محاکم بينالمللى است وزارت اطلاعات و نيروى تروريستى قدس روز سهشنبه ۱۱ارديبهشت در يک اقدام زبونانه، شمارى از مزدوران خود را که در روزهاى اخير، براى دريافت دستورات و توجيهات جديد، از ورودى اشرف به سفارت رژيم در بغداد برده بود، با تجهيزات جديد شامل پلاکارهاد و بلندگوهاى جديد بازگرداند. در همين روز، همچنين نظاميان عراقى که ظاهرا به منظور حفاظت از ساکنان اشرف در آن‌جا حضور دارند، در ورودى اشرف را باز کرده و به کمک مزدوران پلاکاردهاى بزرگ و جديدى را، که وزارت اطلاعات از تهران فرستاده است، از داخل قرارگاه به نردههاى ورودى نصب کردند. ويديو و عکسهاى سربازان عراقى در حال نصب اين پلاکاردها، که شعارها و کلمات توهينآميز و تحريک کننده بر آن نوشته شده، موجود است. بر اساس اطلاعات رسيده از درون رژيم مزدوران قرار است ۱۰ بلندگوى جديد در محل نصب کنند و از اين پس با ۲۷ بلندگو شکنجه روانى خود عليه اشرف را ادامه دهند. فاشسيم دينى حاکم بر ايران در حالى اين کارزار کثيف را براى چهارمين ماه ادامه مىدهد که از عکسالعمل قاطع مجاهدان و انزجارى که اين کارزار ضدانسانى در عموم مردم ايران و در سراسر جهان برانگيخته، به شدت سرخورده و خشمگين است. منابع داخل رژيم در جلسات درونى خود تصريح مىکنند هيچيک از انتظاراتى که از ابتدا داشتهاند، برآورده نشده است. مقاومت ايران با توجه به اينکه اقدامات سيستماتيک براى شکنجه و جنگ روانى عليه ساکنان اشرف و زمينهسازى براى کشتار آنها، نقض آشکار کنوانسيونهاى بينالمللى از جمله کنوانسيون چهارم ژنو و از مصاديق جنايت عليه بشريت محسوب مىشود، به مقامهاى عراقى در نخست وزيرى عراق و نظاميان عراقى هشدار مىدهد که عملکرد آنها قابل تعقيب در مراجع قضايى بينالمللى است. شايان يادآورى است که دادگاه اسپانيا عليه مقامهاى عراقى بهخاطر کشتار ساکنان اشرف در مرداد ۱۳۸۸ و نقض کنوانسيون چهارم ژنو پرونده تحقيق گشوده و آنها را تحت تعقيب قرار داده است. مقاومت ايران همچنين توجه دبيرکل ملل متحد، نماينده ويژه دبيرکل در عراق و مقامها و فرماندهان آمريکايى را نسبت به استمرار اين فجايع جلب مىکند و خواهان به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد و تضمين اين حفاظت از سوى نيروهاى آمريکايى است که به خلع سلاح مجاهدين مبادرت کرده و به حفاظت از آنها متعهد شدند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
22ارديبهشت۱۳۸۹ (12مه 2010 )