۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

آسوشيتد پرس:
كامرون و ساركوزى: تحريمهاى سريعتر و شديدتر عليه رژيم ايران ضرورى است
نيكلا ساركوزي- ديويد كامرون نيكلا ساركوزي- ديويد كامرون
ديويد كامرون نخستوزير انگلستان در ديدار با رئيسجمهور فرانسه بر تشديد تحريمها عليه رژيم ايران تأكيد كرد. خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت: ديويد كامرون و نيكلا ساركوزى گفتند، آنها بر ضرورت تحريمهاى سريعتر و شديدتر عليه رژيم ايران، در صورتيكه اين رژيم به توليد برنامه مشكوك تسليحات اتمى ادامه دهد، موافق هستند.