۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

قانونگذاران اروپايى خواهان حذف فورى نام سازمان مجاهدين از ليست ممنوعه ايالات متحده گرديدند 7:18:45 PM 1388/2/26
لرد رابين كوربت لرد رابين كوربت
كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلس انگلستان به رياست لرد كوربت، طى اطلاعيهيى درباره نامه 503 پارلمانتر اروپايى به رئيسجمهور آمريكا اعلام كرد: پارلمانترهاى اروپايى خواهان سياست جديد در قبال ايران و حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست ممنوعه ايالات متحده گرديدند. پارلمانترها شامل 180 پارلمانتر بريتانيايى مىگويند: تاخير در رفع ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق ايران مىتواند به يك فاجعه انسانى در كمپ اشرف منجر شود قانونگذاران بريتانيايى از كليه احزاب در حالى كه در مورد يك فاجعه انسانى براى ساكنان اشرف اخطار دادند از دولت عراق خواهان اجراى فورى مفاد قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا در مورد اشرف گرديدند و از سازمان ملل متحد خواهان نظارت بر اجراى اين قطعنامه توسط دولت عراق شدند آنها تأكيد كردند كه اگر عراق مفاد قطعنامه پارلمان اروپا را كه خواهان بهرسميت شناختن ساكنان اشرف بهعنوان «افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو» را اجرا نكند، تنها آلترناتيو اين خواهد بود كه ايالات متحده حفاظت اشرف را تحت نظارت سازمان ملل به عهده بگيرد زيرا كه ايالات متحده در سال 2003 در قبال تحويلدهى داوطلبانه سلاحهاى ساكنان اشرف متعهد به تضمين حفاظت آنها شده بود. كميته پارلمانى ايران آزاد كه از حمايت اكثريت مجلس عوام و بيش از200عضو مجلس اعيان برخوردار است، اعلام كرد: در يك كنفرانس مطبوعاتى در مجلس عوام بريتانيا، اعلام شد كه بيش از 180 نماينده از هر دو مجلس و از احزاب مختلف با ارسال نامهيى به پرزيدنت باراك اوباما از وى خواهان حذف نام گروه اصلى اپوزيسيون ايرانى، سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاى تروريستى خارجى گرديدند. لرد كوربت رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد اعلام كرد كه قانونگذاران بريتانيايى بخشى از 503 پارلمانتر اروپايى هستند كه ابتكار عمل جديد در رابطه با اتخاذ سياست جديد در قبال ايران را به آمريكا پيشنهاد كردهاند. قانونگذاران بريتانيايى و اروپايى خواهان حذف فورى نام ساز مان مجاهدين خلق ايران از ليست ممنوعه آمريكا گرديدند و گفتند رژيم ايران هنوز از اين ممنوعيت بهعنوان بهانهاى عليه 3500 عضو سازمان مجاهدين خلق ايران كه در كمپ اشرف در عراق بهعنوان «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيون چهارم ژنو حضور دارند، استفاده مىكند تا «اخراج و استرداد شوند و يا در داخل عراق جا بهجا گردند كه اين امر مىتواند به يك بحران و فاجعه انسانى منجرشود» در اين ابتكار عمل 503 پارلمانتر بريتانيايى و اروپايى بر لزوم اتخاذ سياست يك درست در دو سوى آتلانتيك در مورد برخورد با تهديد رو به گسترش تلاشهاى رژيم ايران جهت دستيابى به سلاح اتمى و دخالتهاى تروريستى و بنيادگرايانه و جنگطلبانه آن در منطقه گرديدند. پارلمانترها در نامه خود به اوباما نوشتند: تجربه ما نشان مىدهد كه بحران ايران نمىتواند بدون يك راهحل ايرانى و بدون اتكا بر جنبش اصلى اپوزيسيون حل شود. متاسفانه پيشينيان شما و اتحاديه اروپا گروه اصلى اپوزيسيون ايرانى را در ليست سازمانهاى تروريستى قرار دادند. در اروپا اين تصميم ناعادلانه به دنبال هفت راى قاطع دادگاههاى اروپا لغو گرديد و سرانجام در ماه ژانويه شوراى وزيران اتحاديه اروپا اقدام به رفع ممنوعيت نمود. آنها افزودند: «ديكتاتورى بنيادگراى حاكم بر ايران كه تا كنون بيش از 120000تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران را اعدام نموده از طريق لابى خود در غرب و با صرف صدها ميليون دلار اين رژيم سعى در شيطان سازى اپوزيسيون دارد و اتهامات واهى به آنها مىچسبانند. 2000 پارلمانتر از بسيارى از كشورهاى اروپايى و كميتههاى پارلمانى مختلف در ارزيابيهاى مستقل خود به اين نتيجه رسيدهاند كه سازمان مجاهدين خلق ايران يك نيروى دموكراتيك با پايگاه گسترده اجتماعى است. در ادامه اطلاعيه كميته پارلمانى ايران آزاد آمده است: 503 پارلمانتر بريتانيايى و اروپايى ضمن انتقاد از نحوه برخورد غرب در گذشته تأكيد كردند كه «رژيم تنها از دو چشمانداز هراس دارد - دخالت نظامى خارجى، كه در اين مرحله تحت بررسى نيست، و سازمان مجاهدين خلق ايران. با قراردادن نام مجاهدين درليست تروريستى، ما خود را در رويارويى با رژيم ملايان ضعيف كردهايم. براى نشان دادن ثبات و قدرت خود در برخورد با حكام تهران و براى نشان دادن حسننيت به مردم ايران، ما بايد از نيروى اصلى اپوزيسيون يعنى سازمان مجاهدين خلق ايران، حمايت كنيم. خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده ائتلاف شوراى ملى مقاومت ايران، طى يك پيام ويدئويى كه ازپاريس به كنفرانس ارسال شده بود، خاطرنشان كرد كه نامه پارلمانترها به خودى خود بيانگر رد واضح سياست استمالت از ملايان است كه اصلىترين محور آن ممنوعيت ناعادلانه سازمان مجاهدين خلق ايران مىباشد. پيام رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى به كنفرانس نمايندگان مجلسين انگلستان: رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در بريتانيا لرد كوربت گرامى نمايندگان محترم به شركت كنندگان در اجلاس شما درود مى‌فرستم. هم‌چنين به همكارانتان در مجلس عوام و مجلس اعيان انگلستان كه از برقرارى آزادى و دمكراسى در ايران حمايت مى‌كنند. در آغاز مايلم ياد لرد اسلين حقوقدان بزرگ بريتانيا و يكى از سمبلهاى انسان‌دوستى و دفاع از عدالت و دمكراسى در جهان امروز را گرامى ‌بدارم. تلاشهاى ارزشمند شما در حمايت از تغيير دموكراتيك در ايران و دفاع از شهر اشرف بهترين راه بزرگداشت اوست. استقبال شما از قطعنامه ”وضعيت انسانى ساكنان اشرف“ مصوب پارلمان اروپا بسيار حائز اهميت است. اين قطعنامه از سوى رئيس كميته در جستجوى عدالت به نام لرد اسلين نام‌گذارى شده. اين قطعنامه تأكيد مىكند كه دولت عراق بايد: مطابق كنوانسيون ژنو، به موقعيت قانونى ساكنان كمپ اشرف بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ احترام بگذارد. مىخواهد كه ساكنان اشرف را با زور، جابجا، تبعيد و اخراج نكند و محاصره اشرف را متوقف كند. كميته شما به درستى تأكيد كرده‌است كه: اگر دولت عراق از اجراى قطعنامه سرباز زند، تنها راه باقيمانده، مراجعه به سازمان ملل متحد و برقرارى تضمينهاى بينالمللى و برعهده گرفتن حفاظت آنها مستقيما از سوى نيروهاى آمريكايى است. اكنون بايد از دولت بريتانيا و ساير دولتهاى اروپا خواست تا براى جلوگيرى از فاجعه انسانى در اشرف، دولت عراق را ملزم به اذعان به موقعيت حقوقى ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده بر طبق كنوانسيون چهارم ژنو كنند و همه اقدامهاى لازم را انجام دهند تا از اجراى قطعنامه توسط عراق اطمينان حاصل نمايند. دوستان گرامى نامه شما و صدها پارلمانتر اروپايى به رئيسجمهور آمريكا ابتكار عمل تحسين‌برانگيزى است. با اين نامه، پارلمانترهاى اروپايى به مبارزه عليه مهمترين شاخص سياست مماشات يعنى درج ظالمانه نام مجاهدين در ليست تروريستى برخاسته‌اند. پارلمانترهاى اروپايى در نامه خود بر اين حقيقت مهم انگشت گذاشته‌اند كه: «بحران ايران بدون يك راهحل ايرانى و بدون اتكا به اپوزيسيون اصلى آن بدون پاسخ است». با ناديده گرفتن همين حقيقت، دولتهاى غرب سالهاست به سياست مماشات با بى‌رحم‌ترين ديكتاتورى جهان امروز مشغولند. اين سياست علاوه بر جلوگيرى از برقرارى دمكراسى در ايران، به همه جهان لطمه زده است. در مقابل، نامه پارلمانترهاى اروپايى بار ديگر اين پيام مثبت را به همه بهخصوص مردم ايران مى‌دهد كه جبهه دفاع از دمكراسى در ايران قدرتمند است. شما و همكارانتان، مبتكر يك راه نو در اروپا و جهان امروزيد كه آينده را مى‌سازد. شما در نبرد براى حذف نام مجاهدين از ليست گروههاى ممنوعه انگلستان پيشتاز بوديد. هم‌چنين براى حذف نام مجاهدين از ليست اتحاديه اروپا صادقانه جنگيديد. سرانجام دادگاهها با صدور هفت حكم مواضع شما را تأييد كردند يعنى، اتهام تروريسم در مورد اين مقاومت باطل است. و اين اتهامها نه از واقعيت بلكه از دروغهاى ملايان سرچشمه گرفته است. اكنون، دولت آمريكا نيز بايد به صداى شما گوش كند. به صداى كسانى كه ثابت كرده‌اند مظاهر دفاع از دمكراسى و صلح در جهان امروزهستند. اجازه بدهيد به پيامهاى بسيارى را كه هموطنانم از داخل ايران فرستاده‌اند بازگو كنم. آنها از صميم دل شما و تلاشهايتان را تحسين كرده‌اند. من به توانايى و شجاعت شما ايمان دارم و اطمينان دارم كه در اين نبرد باز هم به پيروزى مى‌رسيد. از همه شما متشكرم. دراجلاس پارلمانى كه روز پنجشنبه در مجلس انگلستان براى اعلام نامه 503پارلمانتر اروپايى خطاب به باراك اوباما برگزار شد، برايان بينلى، عضو مجلس عوام انگستان از حزب كارگر، طى سخنانى با اشاره به اينكه در شمار امضا كنندگان نامه خطاب به پرزيدنت اوباما است، گفت ما بىصبرانه در انتظار شنيدن پاسخى مثبت از وى هستيم. برايان بينلى افزود: من در ابتدا مىخواهم به شدت محدوديتهايى را كه بر عليه ساكنان اشرف اعمال مىشود محكوم كنم. اين فشارها و تهديدات در تناقض آشكار با قوانين بينالمللى انساندوستانه و اصل نانرفولمان مىباشد. بند 7 قانون دادگاه جنايى بينالمللى مىگويد كه جابجايى يك جمعيت در تناقض با اين قوانين است و جنايت جنگى محسوب مىشود. اظهارات ابراز شده توسط مقامهاى عراقى مبنى بر جابجايى ساكنان اشرف به مناطق ديگرى در عراق بىشك زمينه را براى وقوع يك فاجعه انسانى آماده مىكند. وى با ابراز حمايت كامل از بيانيه مجمع پارلمانى شوراى اروپا و قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در مورد حفاظت شهر اشرف گفت. من معتقدم كه يكى از نكات اساسى در قطعنامه پارلمان اروپا تأكيد بر كنواسيونهاى ژنو بود كه براساس آن ساكنان شهر اشرف از حقوق ويژه برخوردار هستند ونمىتوان آنها را از اين حقوق بهخاطر فشارهاى رژيم ايران محروم كرد. وى در پايان از دولت آمريكا خواست كه اشتباهات گذشته را كه منجر به ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق ايران بهخاطر استمالت از ملايان شده، تصحيح كند. لرد دالاكيا معاون حزب ليبرال دموكرات در مجلس اعيان ضمن بزرگداشت خاطره لرد اسلين و مراسم يادبود وى در مقر رئيسجمهور برگزيده مقاومت در پاريس گفت در اين مراسم ما شاهد نمايش صحنههايى از مراسم برپا شده در شهر اشرف بوديم كه بسيار ديدنى و بيانگر ميزان احترام و علاقه ساكنان شهر اشرف به لرد اسلين فقيد بود. وى در ادامه گفت: همگى ما از كليه احزاب در اين پارلمان تحت رهبرى رابين كوربت توانستيم رفع ممنوعيت مجاهدين را محقق كنيم. اين امر باعث عصبانيت رژيم ايران شده، البته كه آنها نمىتوانند عليه ما كارى بكنند، ولى توطئههايشان را عليه اشرف افزودهاند. وظيفه ما اين است كه مطمئن شويم هيچ اتفاقى براى ساكنان اشرف نمىافتد و ما در اين رابطه مسئوليت داريم و ساكت نخواهيم ماند. ما نمايندگان پارلمان از همه احزاب مىخواهيم به وزارت خارجه بگوييم كه خواهان فرستادن يك هيأت از اين‌جا به شهر اشرف هستيم تا از نزديك ببينيم در آن‌جا چه مىگذرد. در اين مسير ما در هر حالتى پيروز هستيم. لرد دالاكيا به نامه بيش از 500تن از نمايندگان خطاب به پرزيدنت اوباما نيز اشاره كرد و گفت من مطمئنم كه بسيارى ديگر نيز نامشان را به آن خواهند افزود. ما آمريكارا مخاطب قرار مىدهيم زيرا آنها بهخاطر وقايعى كه در عراق رخ داده، مسؤليت دارند ولى مهمتر از اين بريتانيا نمىتواند شانه از زير بار مسئوليتهايى كه در آن‌جا داشته خالى كند. اگر چه حضور نظامى در آن منطقه نداريم ولى بايد بنا بر وظايف اخلاقى به آمريكا و ساير كشورها بگوييم كه ساكنان اشرف تا زمانى كه ائتلاف در آن‌جا حضور داشت، از حفاظت آنان برخوردار بودند و اين وضعيت بايد همچنان ادامه داشته باشد. ما نمىتوانيم از اين وظيفه شانه خالى كنيم. لرد كاتر عضو مجلس اعيان از حزب ليبرال ضمن اشاره به نامه بيش از 500تن از نمايندگان خطاب به پرزيدنت اوباما گفت ما بايد پيام خودمان را به هر طريق كه مىتوانيم برسانيم. ما تلاشهاى خود را براى تضمين حقوق اشرفيان ادامه خواهيم داد و اميداواريم كه بهزودى شاهد پيروزى آنها باشيم. ما خواهان به اجرا در آوردن قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با حقوق ساكنان شهر اشرف هستيم و براى آن ايستادهايم اندرو مكينلى عضو مجلس عوام و از اعضاى برجسته كميسيون خارجى مجلس، سخنان خود را با سلام به قهرمانان شهر اشرف و هم‌چنين با درود به رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى آغاز كرد و گفت پيام ايشان و سخنانشان بسيار گيرا بود. به‌ويژه كلماتى كه خطاب به هموطنانشان گفتند بنظر من بسيار مهم بود زيرا ما نيز با آنها ابراز همبستگى مىكنيم. وى سپس گفت از پارلمان بريتانيا به ساكنان اشرف درود مىفرستيم و حمايتها و سلامهايمان را نثار مىكنيم، آنها كسانى هستند كه براى تحقق آزادى و دمكراسى فعاليت مىكنند. وى افزود: خبر خوب اينست كه رژيم ايران اكنون زخمى و شكست خورده است. اين زخم ناشى از تصميم دادگاههاى بريتانيا بود كه به دولت بريتانيا گفتند ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق ايران غير صحيح، بيرحمانه و ناعادلانه است، آنها زخمى هستند زيرا كه نهايتا بهرغم تمامى توطئهها و تهديداتشان دولت بريتانيا نام سازمان مجاهدين را از ليست ممنوعه حذف كرد. اين يك ضربه بزرگ براى رژيم بود و به دنبال آن تصميم دادگاههاى اروپا را نيز داشتيم. اكنون ما با ساير همكارانمان تلاش مىكنيم كه در ايالات متحده نيز چنين امرى واقع گردد. اندرو مكينلى عضو مجلس عوام و از اعضاى برجسته كميسيون خارجى مجلس، ضمن محكوم نمودن دخالتهاى رژيم ايران در عراق و فشارهايى كه از جانب برخى مقامهاى عراقى بر عليه ساكنان اشرف وارد مىشود گفت دوستان ما در اشرف اخيرا تحت تضييقات قرار گرفتهاند. ما امروز مىخواهيم به دولت بريتانيا بگوييم كه وظيفه اخلاقى دارند كه در مقابل اين فشارها بايستند و بايد دولت عراق را نسبت به مسؤليتهايش آگاه كنند و بگويند كه آنها دخالتهاى رژيم ايران را در اين زمينه تحمل نمىكنند. وى خطاب به دولت عراق گفت به جاى اينكه با خواستههاى رژيم ايران همسو شويد بايد سرفرازانه از قوانين بينالمللى دفاع كنيد و حقوق ساكنان اشرف را بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو برسميت بشناسيد. ما هم‌چنين مىخواهيم خطاب به دولت آمريكا بگوييم كه ما در رابطه با توان دولت عراق و اين كه بتواند به‌طور قاطع در مقابل نفوذ و دخالتهاى رژيم ايران بايستد و از حاكميت خود دفاع كند، خيلى نگران هستيم بنابراين دولت آمريكا بايد در صورت نياز راسا امنيت و حفاظت اشرف و ساكنان آنرا را تضمين كند و همانگونه كه بارها گفتهام بايد به دولت بريتانيا بگوييم كه آنها نيز وظيفهاى اخلاقى دارند، البته مقامها بدفعات به پارلمانترها تضمين دادهاند كه دولت عراق نسبت به وظايف خود اشراف دارد، ما هم اكنون نيز نياز داريم كه دولت اين موضوع را نه تنها به ما بلكه به دولت عراق خوب تفهيم كند كه چه وظايفى دارد. اندرو مكنيلى در خاتمه گفت در رابطه با وضعيت داخلى ايران پيام ما به دولت بريتانيا و كشورهاى اروپايى و آمريكا اينست كه اكنون زمانى نيست كه فشار را از روى اين رژيم برداريد، بايد فشار تحريمها را افزايش دهيد، زيرا رژيم بسيار شكننده است. از اين طريق مردم ايران كه خواهان تغيير هستند مىتوانند بهزودى در انتظار روزى باشند كه خواهران و برادارانشان را كه در شهر اشرف پرچم آزادى به‌دست گرفتهاند درخاك خود خوشامد بگويند و مقدمشان را گرامى دارند. ديويد درو عضو مجلس عوام از حزب حاكم گارگر گفت: ما وظيفه داريم كه مردم بريتانيا را در رابطه با آنچه كه مىگذرد مطلع كنيم تصور عامه اين است كه وضعيت در عراق بهتر است و به همين دليل ما نيروهاى خودمان را از عراق بيرون كشيديم ولى البته يك موضوع باقى است و آن قرارگاه اشرف است مردم بريتانيا بايد بدانند كه در آن‌جا چه مىگذرد و بايد بدانند كه اگر ما هوشيار نباشيم هر لحظه ممكن است كه وضعيت خطرناكى به وجود بيايد تا زمانى كه رژيم ايران در سر كار است، اوضاع نمىتواند درست شود. جوبنتون نماينده مجلس از حزب كارگر و از معاونان سخنگوى مجلس گفت سازمان مجاهدين خلق ايران طى ساليان متمادى تنها نقطه اميد مردم ايران براى رهايى از جنايات ديكتاتورهاى حاكم بوده است وى در بخش ديگرى ازسخنان خود ضمن اشاره به تهديداتى كه متوجه ساكنان شهر اشرف است گفت سازمانهاى بينالمللى و حقوقبشرى، كميته بينالمللى صليب سرخ و سازمان ملل نمىتوانند اجازه بدهند چنين تهديداتى جامه عمل بپوشند به ويژه به دنبال صدور قطعنامه در مورد وضعيت اشرف توسط پارلمان اروپا كه در آن نسبت به امكان وقوع يك فاجعه انسانى هشدار داده شده. ساكنان اشرف و طن پرستانى شجاع هستند، آزادى و دموكراسى كه آنها خواهان تحقق آن براى ايران هستند چيزى است كه من از آن حمايت مىكنم و همواره در كنار آنها خواهم بود. لرد كن مگينيس، از اعضاى برجسته مستقل مجلس اعيان طى سخنانى ضمن حمايت از اهداف كنفرانس گفت من نيز جزء امضا كنندگان نامه خطاب به پرزيدنت اوباما هستم. من آمادگى دارم كه به همراه ساير همكارانم بهعنوان يك هيأت به عراق برويم تا با مقامهاى دولت آن‌جا صحبت كنيم و از اشرف بازديد كنيم و از اين طريق اين نكته را يادآور شويم كه ما مستمرا اوضاع را زير نظر داريم. ما به اين موضوع علاقهمند هستيم و مىخواهيم بدانيم كه چه مىشود. وى در پايان ضمن ابراز خوشحالى از حضور در كنفرانس براى مقاومت ايران آرزوى موفقيت نمود. راجر ويليامز، نماينده مجلس عوام گفت: من بسيار از اينكه در اين‌جا حضور دارم و حمايت خودم را از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف اعلام مىكنم خوشوقتم. من نيز جزو امضا كنندگان نامه به پرزيدنت اوباما هستم و طى آن از وى خواستار حذف نام سازمان مجاهدين از ليست ممنوعه همانگونه كه در بريتانيا و اروپا انجام شد گرديدهايم وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت من از دولت آمريكا مىخواهم كه از اشتباهات گذشته در رابطه با سازمان مجاهدين خلق ايران درس بگيرند. هنگامى كه دولت ما به حرفهاى همكاران پارلمانى ما كه خواهان رفع ممنوعيت مجاهدين بودهاند گوش نداد، آنها موضوع را به دادگاه كشاندند و راى دادگاه نهايتا اين بود كه دولت در اشتباه است و لذا نهايتا مجبور به رفع اين ممنوعيت گرديد وى در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن اشاره به وضعيت اشرف گفت اين لزوم حفاظت ساكنان اشرف تنها نظر من نيست بلكه اين امرى است كه توسط شوراى اروپا، همچنين در قطعنامه صادره از سوى پارلمان اروپا بر آن تأكيد شده است. ديويد ايمس از اعضاى با سابقه حزب محافظهكار در مجلس عوام و از حاميان قديمى مقاومت ايران ضمن اشاره به وضعيت دهشتناك حقوقبشر در ايران و اعدامهاى اخير گفت من در حال حاضر به ويژه نگران نقشههاى شوم ملايان عليه اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران در شهر اشرف در عراق هستم من امروز اين‌جا آمدهام تا بگويم كه بريتانيا مسئوليت دارد كه از عدم نقض حقوق ساكنان اشرف اطمينان حاصل كند زيرا كه بريتانيا بخشى از ائتلافى بود كه به جنگ عراق رفت بنابراين بايد اكنون شانه زير بار مسئوليتهاى بينالمللى ناشى از آن بدهد. اقاى ايمس در ادامه گفت من به شدت فشارهايى را كه در حال حاضر روى ساكنان اشرف از سوى برخى مقامهاى عراقى وارد مىشود محكوم مىكنم. تلاشهاى آنان براى اخراج ساكنان اشرف از عراق ناقض حقوق ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و قوانين بينالمللى مىباشد. درادامه كنفرانس، مهر افروز پيكرنگار، عضو كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت ايران، ضمن اشاره به وضعيت اسفبار حقوقبشر و اعتراضهاى گسترده اقشار مختلف ميهنمان گفت انتخابات به اصطلاح رياست جمهورى كه قرار است ماه آينده برگزارشود، همانند ادوار گذشته نه عادلانه و نه آزاد خواهد بود. جوانان و مردم ايران خواهان تغيير هستند و اشرف نقطه اميد ايرانيان آزاديخواه است، تغيير در ايران كليد صلح و آرامش در خاورميانه است و نقطه پايانى بر بنيادگرايى اسلامى است. وى از حمايت نمايندگان مجلسين بريتانيا و ساير همكارانشان در كشورهاى اروپايى، تشكر نمود. مسعود ضابطى رئيس كميته وكلاى ايرانى - بريتانيايى، در سخنان خود ضمن بزرگداشت ياد لرد اسلين فقيد و حمايتهاى بىدريغ او از حقوق اشرف و اشرفيان گفت: كليه ساكنان اشرف اين تصميم آگاهانه را گرفتهاند كه فارغ از شرايط و هرگونه تهديدى در اشرف بمانند. آنها بر اساس قوانين بينالمللى حق ماندن در اشرف را دارند و اين مسؤليت نيروهاى ائتلاف و دولت عراق است كه از حقوق آنها حفاظت كنند اين امر به ويژه در مورد دولت آمريكا صادق است كه در سال 2003 توافق نمود كه امنيت آنان را تامين كند.