۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۶, شنبه

نمايندگان مجلسين انگلستان
فراخوان 503پارلمانتر اروپايى به باراك اوباما براى حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى آمريكا
مقاومت ايران، جامعه جهانى را به تحريمهاى همه جانبه عليه فاشيسم دينى حاكم بر ايران فراخواند شوراي ملي مقاومت ايران قانونگذاران بريتانيايى خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى آمريكا شدند يونايتدپرس
رويدادهاى ايران
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد تجمع اعتراضى كارگران شيميايى كروم سارى
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد سوزش آخوندها نسبت به حمايت گسترده بينالمللى از مجاهدين
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد تظاهرات اعتراضى دانشجويان دانشگاه ياسوج
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد تظاهرات صدها تن از دانشجويان شيراز با شعار «مرگ بر ديكتاتور»
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد دانشجويان دانشگاه آزاد نجف سخنرانى آخوند كروبى را برهم زدند
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد ايجاد بحران، طبيعت نظام آخوندى است!
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد مردم ايران نمايش انتخابات آخوندى را تحريم مىكنند
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد مناظره اعضاى باندهاى رژيم و تسويه حسابهاى باندى
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد سفيد سازيهاى شاهرودى، سردژخيم قضاييه آخوندها
براى مشاهده جزئيات كليك كنيد ايران در گروگان يك گروه 200نفره است