۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۶, شنبه

فراخوان 503پارلمانتر اروپايى به باراك اوباما براى حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى آمريكا 6:59:33 AM 1388/2/26
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى پيام ويدئويى، از ابتكار عمل تحسين‌برانگيز پارلمانترهاى اروپايى تقدير كرد در يك كنفرانس پارلمانى در مجلس انگلستان در كاخ وستمينستر كه با حضور نمايندگانى از هر دو مجلس و احزاب مختلف اين كشور برگزار شد، نامه 503تن از قانونگذاران اروپايى شامل 180تن از نمايندگان مجلسين انگلستان خطاب به رئيسجمهور آمريكا و فراخوان به حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى وزارت خارجه آمريكا، اعلام گرديد.
503 قانونگذار اروپايى در نامه خود خطاب به رئيسجمهور آمريكا، ضمن تأكيد بر خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران، نيروى اصلى اپوزيسيون ايران، از ليست وزارت خارجه آمريكا، خاطرنشان كردند: اين موضوع علاوه بر يك ضرورت سياسى و استراتژيك به يك امر عاجل انسانى تبديل شده است، زيرا رژيم ايران با بهانه كردن اينكه اين سازمان در ليست تروريستى قرار دارد «در صدد اخراج و استرداد» 3500 عضو اين سازمان كه در قرارگاه اشرف در شمال عراق بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مستقرهستند مىباشد «امرى كه مىتواند منجر به يك بحران فاجعهبار انسانى گردد».
در آغاز اجلاسيه پارلمانى كه روز پنجشنبه، 24ارديبهشت در مجلس انگلستان برگزار شد، لرد تونى كلارك رئيس سابق حزب كارگر به نمايندگى از سوى قانونگذاران اروپايى، گفت: امضا كنندگان اين نامه در انگلستان شامل اعضاى دو مجلس عوام و اعيان از احزاب مختلف و وزراى سابق مىباشند و اين نامه را درشرايطى خطاب به رئيسجمهور آمريكا ارسال مىكنند كه دولت اوباما مشغول طراحى سياست جديد خود در قبال رژيم ايران است. لرد كلارك با اشاره به بخشهايى از اين نامه افزود: رژيم ايران بهعنوان يك تهديد بينالمللى تنها از طريق جنبش اصلى اپوزيسيون خود يعنى شوراى ملى مقاومت ايران و عضو اصلى آن سازمان مجاهدين خلق مىتواند متوقف شود. بريتانيا و اتحاديه اروپا بعد از اين كه تشخيص دادند كه برچسب تروريستى عليه مقاومت بنابه درخواست ملايان و ناعادلانه بوده، آنرا حذف كردند همين شواهد مىتواند براى اتخاذ چنين تصميمى از سوى آمريكا نيز مورد استفاده قرار گيرد.
لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد دربريتانيا، در مورد ابطال ممنوعيت مجاهدين در بريتانيا و اروپا براساس احكام متعدد دادگاهها و حذف نام مجاهدين از ليستهاى تروريستى انگلستان و اتحاديه اروپا، سخنانى ايراد كرد و گفت با توجه به تمامى اين شواهد ما اين نامه را خطاب به پرزيدنت اوباما نوشتهايم و از وى خواستار حذف نام مجاهدين از ليست وزارت خارجه آمريكا شدهايم، زيرا به درستى معتقديم كه هيچ دليل و مدركى براى ادامه اين نامگذارى وجود ندارد.
لرد كوربت درباره وضعيت در شهر اشرف گفت: بر اساس قوانين بينالمللى مطلقا نمىتوان هيچگونه صحبتى از جابجايى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق و يا خارج عراق نمود. ما اين‌جا در هردو مجلس بريتانيا به همراه همكارانمان در اروپا بالاترين تلاش خود را خواهيم نمود كه اين امر هرگز اتفاق نيفتد. زيرا اگر چنين چيزى اتفاق بيفتد مسؤليت اصلى برعهده دولت آمريكا و دولت بريتانيا خواهد بود، زيرا اين نيروهاى ائتلاف بودند كه در مذاكره با مجاهدين ضمن تحويلگيرى سلاحهايشان متعهد به تضمين امنيت و حفاظت آنها شدند. اين قبل ازهرچيز يك تعهد اخلاقى است و تا زمانى كه حتى يك سرباز ائتلاف در عراق وجود دارد اين مسؤليت ماست و اين موضع ماست. لرد كوربت درخاتمه سخنانش گفت: مىخواهم به ساكنان اشرف درود بفرستم، آنها كسانى هستند كه مىخواهند كشورشان را آزاد و آباد كنند. ما بايد در كنار اين آزاديخواهان باشيم. و ما مىتوانيم تعهد و پايبندى خود به آزادى و دمكراسى را با حمايت از آنها نشان دهيم.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى طى يك پيام ويدئويى، خطاب به نمايندگان مجلسين انگلستان گفت: رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در بريتانيا لرد كوربت گرامي نمايندگان محترم به شركت كنندگان در اجلاس شما درود مى‌فرستم. هم‌چنين به همكارانتان در مجلس عوام و مجلس اعيان انگلستان كه از برقرارى آزادى و دمكراسى در ايران حمايت مى‌كنند. در آغاز مايلم ياد لرد اسلين حقوقدان بزرگ بريتانيا و يكى از سمبلهاى انسان‌دوستى و دفاع از عدالت و دمكراسى در جهان امروز را گرامى ‌بدارم. تلاشهاى ارزشمند شما در حمايت از تغيير دموكراتيك در ايران و دفاع از شهر اشرف بهترين راه بزرگداشت اوست.
استقبال شما از قطعنامه ”وضعيت انسانى ساكنان اشرف“ مصوب پارلمان اروپا بسيار حائز اهميت است. اين قطعنامه از سوى رئيس كميته در جستجوى عدالت به نام لرد اسلين نام‌گذارى شده. اين قطعنامه تأكيد مىكند كه دولت عراق بايد: مطابق كنوانسيون ژنو، به موقعيت قانونى ساكنان كمپ اشرف بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ احترام بگذارد. مى خواهد كه ساكنان اشرف را با زور، جابجا، تبعيد و اخراج نكند و محاصره اشرف را متوقف كند.
كميته شما به درستى تأكيد كرده‌است كه: اگر دولت عراق از اجراى قطعنامه سرباز زند، تنها راه باقيمانده، مراجعه به سازمان ملل متحد و بر قرارى تضمينهاى بينالمللى و برعهده گرفتن حفاظت آنها مستقيما از سوى نيروهاى آمريكايى است.
اكنون بايد از دولت بريتانيا و ساير دولتهاى اروپا خواست تا براى جلوگيرى از فاجعه انسانى در اشرف، دولت عراق را ملزم به اذعان به موقعيت حقوقى ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده بر طبق كنوانسيون چهارم ژنو كنند و همه اقدامهاى لازم را انجام دهند تا از اجراى قطعنامه توسط عراق اطمينان حاصل نمايند.
دوستان گرامى نامه شما و صدها پارلمانتر اروپايى به رئيسجمهور آمريكا ابتكار عمل تحسين‌برانگيزى است. با اين نامه، پارلمانترهاى اروپايى به مبارزه عليه مهمترين شاخص سياست مماشات يعنى درج ظالمانه نام مجاهدين در ليست تروريستى برخاسته‌اند. پارلمانترهاى اروپايى در نامه خود بر اين حقيقت مهم انگشت گذاشته‌اند كه: «بحران ايران بدون يك راهحل ايرانى و بدون اتكا به اپوزيسيون اصلى آن بدون پاسخ است». با ناديده گرفتن همين حقيقت، دولتهاى غرب سالهاست به سياست مماشات با بى‌حم‌ترين ديكتاتورى جهان امروز مشغولند. اين سياست علاوه بر جلوگيرى از برقرارى دمكراسى در ايران، به همه جهان لطمه زده است.
در مقابل، نامه پارلمانترهاى اروپايى بار ديگر اين پيام مثبت را به همه بهخصوص مردم ايران مى‌دهد كه جبهه دفاع از دمكراسى در ايران قدرتمند است. شما و همكارانتان، مبتكر يك راه نو در اروپا و جهان امروزيد كه آينده را مى‌سازد. شما در نبرد براى حذف نام مجاهدين از ليست گروههاى ممنوعه انگلستان پيشتاز بوديد. هم‌چنين براى حذف نام مجاهدين از ليست اتحاديه اروپا صادقانه جنگيديد. سرانجام دادگاهها با صدور هفت حكم مواضع شما را تأييد كردند يعنى، اتهام تروريسم در مورد اين مقاومت باطل است. و اين اتهامها نه از واقعيت بلكه از دروغهاى ملايان سرچشمه گرفته است. اكنون، دولت آمريكا نيز بايد به صداى شما گوش كند. به صداى كسانى كه ثابت كرده‌اند مظاهر دفاع از دمكراسى و صلح در جهان امروزهستند.
اجازه بدهيد به پيامهاى بسيارى را كه هموطنانم از داخل ايران فرستاده‌اند بازگو كنم. آنها از صميم دل شما و تلاشهايتان را تحسين كرده‌اند. من به توانايى و شجاعت شما ايمان دارم و اطمينان دارم كه در اين نبرد باز هم به پيروزى مى‌رسيد. از همه شما متشكرم.
503پارلمانتر اروپايى شامل 180عضو دومجلس انگلستان در نامه خود خطاب به رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا ضمن استقبال از تغييرات سازنده در زمينه توسعه همكاريهاى فرا قارهاى اعلام كردند: ما با شما موافقيم كه گفتيد بسيارى از تحولات در گرو مساله ايران است… و متعهد مىشويد يك ايران مسلح به سلاح هستهاى را نپذيريد. البته سلاح هستهاى تنها مشكل نيست. دخالتهاى تروريستى و بنيادگرايانه و جنگافروزيهاى اين رژيم در منطقه از عراق تا افغانستان و لبنان و تا اسراييل ثبات و امنيت را در تمام منطقه به خطر انداخته است.
ما از طرح شما در مورد عراق استقبال مىكنيم. اما رژيم ايران با طرحهاى شرورانهاش براى تسلط بر عراق از استقرار آرامش و امنيت در اين كشور جلوگيرى مىكند. كما اينكه با تمام قوا با پيشرفت صلح در خاورميانه دشمنى مىورزد. 28فوريه خامنهاى رهبر رژيم ايران به رئيسجمهور عراق در تهران گفت: ”… نيروهاى اشغالگر (آمريكايى و انگليسى) بايد هرچه زودتر از عراق خارج شوند“ . يك عراق تحت سلطه ايران، منطقه، اروپا و سراسر جهان را با تهديد جدى مواجه خواهد كرد.
503پارلمانتر اروپايى به رئيسجمهور آمريكا باراك اوباما نوشتند: تجربه ما كه اكثرمان در سالهاى گذشته از نزديك موضوع ايران را دنبال كردهايم، نشان مىدهد، بحران ايران بدون يك راهحل ايرانى و بدون اتكاء به اپوزيسيون اصلى آن بىپاسخ است. اما متاسفانه اپوزيسيون اصلى توسط دولتهاى پيش از شما و توسط اتحاديه اروپا در ليست سازمانهاى تروريستى قرار داده شد. اين تصميم ناعادلانه در اروپا با 7 راى قاطع دادگاههاى اروپايى لغو شد و نهايتا شوراى وزيران اتحاديه اروپا در ژانويه امسال اين برچسب را حذف كرد.
3500تن شامل اعضا و شوراى رهبرى سازمان مجاهدين خلق ايران كه سالها در قرارگاه اشرف در شمال عراق اقامت داشتند توسط آژانسهاى آمريكايى يك به يك مورد تحقيق قرار گرفتند و به همه آنها در سال2004 پس از 16ماه تحقيقات از سوى دولت آمريكا استاتوى افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو تعلق گرفت. اما رژيم ايران به بهانه اينكه مجاهدين در ليست تروريستى هستند در صدد اخراج و استرداد آنها به ايران است، چيزى كه مىتواند به يك بحران و فاجعه انسانى منجر گردد. خامنهاى در ديدارش با رئيسجمهور طالبانى ضمن ابراز تاسف از خروج نام مجاهدين از ليست تروريستى اتحاديه اروپا گفت ”توافق دوجانبه در خصوص اخراج منافقين از عراق… بايد عملى شود و ما منتظر تحقق آن هستيم“ .
503پارلمانتر اروپايى خطاب به باراك اوباما تأكيد كردند: آقاى رئيسجمهور. ديكتاتورى بنيادگراى حاكم بر ايران تاكنون 120هزار تن از مجاهدين را اعدام كرده است. اين رژيم از طريق لابيهاى خود در غرب و صرف صدها ميليون دلار تلاش براى شيطان سازى آنها مىكند و اتهامات ناروايى را به آنها مىزند. با اينحال بيش از 2000پارلمانتر اروپايى و كميتههاى متعدد پارلمانى در ارزيابيهاى مستقل خود به اين نتيجه رسيدهاند كه مجاهدين يك نيروى دموكراتيك، با پايگاه اجتماعى گسترده مىباشد. سازمان مجاهدين مكررا توانمندى خود براى دستيابى به اطلاعات محرمانه در مورد رژيم و فعاليتهاى غنىسازى هستهاى را به نمايش گذاشته است…
رژيم ايران تنها از دو چيز وحشت دارد، حمله نظامى گسترده خارجى كه امروز مورد بحث نيست و ديگرى سازمان مجاهدين خلق ايران. ما با گذاشتن اين نيروى ارزشمند در ليست تروريستى خود را در مقابل رژيم ايران ضعيف كردهايم. ما براى نشان دادن قدرت در مراوداتمان با حكام تهران و نشان دادن حسننيت به مردم ايران بايستى از مجاهدين، بهعنوان آپوزيسيون اصلى حمايت كنيم، نه اين كه با آنها طبق خواسته رژيم بهعنوان دشمنان خودمان برخورد كنيم. براى رسيدن به اين هدف، بهعنوان اولين قدم ما به فوريت از شما مىخواهيم دستور بدهيد در اولين فرصت ممكن ليست تروريستى ايالات متحده با الهام از اقدام ما در اتحاديه اروپا مورد بازبينى قرار بگيرد و سازمان مجاهدين از ليست آمريكا خارج شود. پايان اين نامگذارى بخش ضرورى راهحل مسأله خاورميانه مىباشد.