۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

قتل تكاندهنده يك زندانى، در اردوگاه بيگارى اسدآباد اصفهان 7:18:44 PM 1388/2/26
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
در پى قتل تكاندهنده يك زندانى در اردوگاه بيگارى اسدآباد اصفهان، مقاومت ايران عموم مجامع بينالمللى و سازمانهاى مدافع حقوقبشر را به محكوم كردن اين جنايت تكاندهنده و اتخاذ تدابير ضرورى براى نجات جان زندانيان بيدفاع فراخواند. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران امروز با صدور اطلاعيهيى اعلام كرد: بنابر خبر دريافتى، در روز يكشنبه 20ارديبهشت ماه، يك زندانى به نام بابك فرخى، بر اثر ضرب و شتم وحشيانه پاسداران جنايتكار، در اردوگاه كار اجبارى اسدآباد، وابسته به زندان مركزى اصفهان (كه به نام لاجوردى جلاد، رئيس سابق زندان اوين نامگذارى شده) به قتل رسيد. كارگزاران رژيم اين زندانى را كه از بيمارى كليوى رنج مىبرد، از 10روز قبل به اتهام مواد مخدر به اين اردوگاه منتقل كرده و او را در شرايط طاقتفرساى اين اردوگاه به بيگارى گمارده بودند. بنا بر اين گزارشها، پاسداران شقاوت پيشه در اين اردوگاه، علاوه بر بيگارى كشيدن از زندانيان آنان را تحت فشارهاى روحى و جسمى قرار داده و با رفتارى ضدانسانى به تحقير و مضحكه كردن آنها مىپردازند. از جمله نگهبانان و پاسداران اين اردوگاه اصغر كيانپور، داريوش عبداللهى و اصغر منتظران هستند كه در شكنجه و آزار و اذيت زندانيان بهطور مستقيم دست دارند. يادآورى مىشود كه در مرداد ماه گذشته نيز 18زن زندانى در شرايط طاقت فرساى اردوگاه كهريزك جان خود را از دست دادند. مزدوران اين 18زن قربانى را در گرماى سوزان تابستان در داخل بنگالهاى فلزى حبس نمودند. در اثر اين اقدام جنايتكارانه و به علت عدم رسيدگى به مشكلات اين قربانيان، تمامى آنها بهخاطر گرماى زياد و مشكلات تنفسى جان خود را از دست دادند. مقاومت ايران از دبيركل، شوراى امنيت و كميسر ويژه حقوقبشر ملل متحد مىخواهد، يك هيأت بينالمللى را مأمور نمايد تا در مورد وضعيت زندانيان در ايران تحقيق نمايد.