۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

افتتاح پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس 3:28:09 PM 1388/3/4
نيكلا ساركوزي نيكلا ساركوزي
همزما با افتتاح يك پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس خبرگزارى فرانسه گفت: اين اقدام به پاريس يك نقش استراتژيك در اين منطقه به آشوب كشيده شده توسط رژيم ايران مىدهد. . به گفته خبرگزارى فرانسه پايگاه مذكور كه معروف به “كمپ صلح“ مىباشد محل استقرار 500 پرسنل در 3 سايت در ساحل تنگهى هرمز درست در مقابل ايران خواهد بود. خبرگزارى فرانسه گفت: افتتاح اين پايگاه بهعنوان نشانهيى از موضع سختتر ساركوزى بعد از روى كارآمدنش در2006 مىباشد كه نگرانى هاى مربوط به برنامه هستهيى تهران به افزايش آن دامن مى‌زند.