۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

رييس جمهور برگزيده مقاومت طى كنفرانس مطبوعاتى، بزرگترين تجديد سازمان ساختار اطلاعاتى رژيم آخوندى را افشا نمود
مريم رجوي در كنفرانس مطبوعاتي بروكسل مريم رجوي در كنفرانس مطبوعاتي بروكسل
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى در دومين روز سفر خود به بلژيك در يك كنفرانس مطبوعاتى در مركز بينالمللى خبرنگاران در بروكسل كه با شركت پروفسور اريك داويد حقوقدان برجسته اروپا و رئيس پيشين كالج حقوق بينالملل، آقاى تونه كلام نماينده پارلمان اروپا و سناتور پير گالانت از بلژيك رئيس شاخه اروپايى سازمان جهانى ضد شكنجه برگزار شد، تصميمهاى پشت پرده رژيم آخوندى براى ايجاد يك سازمان متمركز سركوب و ترور و هم‌چنين براى شتاب بخشيدن به توليد بمب اتمى را افشا كرد. رئيسجمهور برگزيده مقاومت گفت: در حالى كه قيام مردم ايران حاكميت آخوندى را به لرزه درآورده است خامنهاى با تشديد سركوب داخلى، با اصرار بر پروژه اتمى و با توطئه براى نابودى اشرف بيهوده مىكوشد تا تعادل از دست رفته رژيم را بازيابد. اما اعتلاى قيام مردم ايران و پايدارى قهرمانانه مجاهدان اشرفنشان داد كه اين تمهيدات محكوم به شكست است.