۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

دكتر خوان گارسه: دادگاه ملى اسپانيا حكم كرد كه ساكنان اشرف از حفاظت كنوانسيونهاى ژنو برخوردارند
دكتر خوان گارسه دكتر خوان گارسه
بيانيه دكتر خوان گارسه مشاور سياسى سالاوادور آلنده رئيسجمهور فقيد شيلى و وكيل مدافع مجاهدان اشرف دادگاه مركزى تحقيق شماره 4 دادگاه ملى اسپانيا حكم كرد كه ساكنان اشرف از حفاظت كنوانسيونهاى ژنو برخوردارند. روز بيستو ششم نوامبر دادگاه مركزى تحقيق شماره چهار دادگاه ملى اسپانيا در حكمى براساس اصل صلاحيت بينالمللى كه در كنوانسيونهاى ژنو پايه ريزى شده صلاحيتش را براى تحقيق پيرامون جنايات مرتكب شده در روزهاى بيستو هشتم و بيستو نهم ژوئيه عليه ساكنان كمپ اشرف محل استقرار 3400تن اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران اعلام كرد. تصميم دادگاه مبتنى بر اين واقعيت است كه حمله عليه اشرف كه منجر به كشته شدن 11تن و مجروح شدن صدها تن گرديد مىتواند مبين نقض كنوانسيونهاى ژنو باشد و بايد مورد تحقيق قرار گيرد. حكم دادگاه كه براساس كنوانسيون ژنو اتخاذ شده است ساكنان اشرف را بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون ژنو بهرسميت مىشناسد. تصميم دادگاه به دنبال شكايت خانوادههاى ساكنان اشرف عليه مقامهاى عراقى اتخاذ شد كه در نقض كنوانسيونهاى ژنو مسئول جنايات صورت گرفته عليه اقوامشان مىباشند. دكتر خوان گارسه اين تصميم قضايى را بهعنوان يك قدم مهم حقوقى در بهرسميت شناخته شدن بينالمللى استاتوى ساكنان اشرف براساس كنوانسيونهاى ژنو توصيف كرد. وى اضافه نمود اكنون زمان آن است كه دولت عراق و ديگر نهادها و طرفهاى درگير با حسننيت حقوق ساكنان اشرف را براساس كنوانسيون ژنو مورد احترام قرار دهند. شكايت ثبت شده هم‌چنين به نقش رژيم ايران در اعمال فشار به دولت عراق و هم‌چنين طرح آن براى نابود كردن مجاهدين اشاره مىكند. دادگاه دستور داد كه يك نيابت قضايى به مقامهاى عراق ارسال شود كه ببيند آيا يك تحقيقات قضايى مؤثر در مورد جنايات مرتكب شده عليه ساكنان اشرف در عراق جريان دارد يانه؟