۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

14ساعت گلريزان سيماى آزادى، بيانگر عزم راسخ ملى براى سرنگونى فاشيسم مذهبى
سيماى آزادي تلويزيون ملي ايران سيماى آزادي تلويزيون ملي ايران
نهمين برنامه گلريزان هميارى ملى با سيماى آزادى تلويزيون ملى ايران از ساعت 16 و 30 بعدازظهر روز يكشنبه اول آذر تا ساعت 7 و 15دقيقه بامداد دوشنبه دوم آذر به وقت تهران با يك وقفه 45دقيقهيى براى اخبار برگزار شد. طى 14ساعت 18خط ارتباط تلفن با تماسهاى بىوقفه هموطنانمان از سراسر ايران و از اقصى نقاط جهان مشغول بودند اما شور و اشتياق كمك رسانى به حدى بود كه انتظار وصل ارتباط گاه تا چند ساعت به طول مىانجاميد. هموطنى كه نيمهشب براى اعلام يك كمك10هزار دلارى تماس گرفته بود صحبتش را با سه بار درود و تبريك شروع كرد و گفت شش ساعت پشت خط بودم و نيم ساعت هم در نوبت اعلام كمك منتظر شدم كه براى من جز گستردگى پايگاه اجتماعى مقاومت و ابعاد حمايت مردم از سيماى آزادى معنايى ندارد. چنين بود كه نهمين برنامه هميارى با سيماى آزادى به يك حماسه همبستگى و عزم راسخ ملى براى به زير كشيدن فاشيسم مذهبى و استقرار آزادى در ايران تبديل شد. با كمك رسانى بىدريغ و نثار عواطف سرشار نسبت به سيماى آزادى با امواج عشق و ستايش براى مجاهدان شهر شرف و پايدارى هموطنانمان از شهرهاى مختلف ايران بسيج اطلاعات آخوندى و اختناق قرون وسطايى را براى ممانعت و ايجاد اختلال و تخريب تماسها در هم شكستند و به هميارى با سيماى آزادى شتافتند. ايرانيان آزاده در جاى جاى جهان براى كمك رسانى و ابراز عواطف پاكشان به سيماى آزادى و مقاومت و مجاهدان اشرف سراز پاى نمىشناختند. از خانوادههاى شهيدان و بستگان اشرفيان تا ميهنپرستان و آزادىخواهانى كه با عقايد مختلف قلبشان براى ايران آزاد مىتپد از خردسالان، نوجوانان و جوانان تا مادران و پدران كهنسال، از پهلوانان و قهرمانان ملى ايران كه مجاهدان اشرف را پرافتخارترين قهرمانان ميهن توصيف مىكردند و از عمق جان به حماسههاى پايداريشان درود مىفرستادند تا دانشگاهيان و متخصصان و هنرمندان كشورمان كه اين آموزگاران پايدارى را مىستودند و به هميارى با سيماى آزادى فرا مىخواندند از دانشجويان و دانش آموزانى كه ضمن كمك رسانى جمعى به سيماى آزادى همصدا مىشدند و شعار ما همه باهم هستيم اشرف بىشكستيم را سر مىدادند. از آن رادمردى كه سيماى آزادى را پل رسيدن به دموكراسى ناميد تا آن شيرزنى كه سيما را باز آفرين اميد دلهاى شكسته خواند، از هموطنى كه از داخل كشور سيماى آزادى را شاديبخش دلها و خانوادههاى ايرانيان معرفى كرد تا هموطنى در تبعيد سيماى آزادى صدا و سيماى مظلومان و شكنجه شدگان و شلاق خوردگان و پژواك قيام سراسرى مردم ايران توصيف كرد. از فرزند خردسال يك خانواده در خارج كشور كه با شيرين زبانى و دلنشين گفت حالا كه طلسم خامنهاى شكسته من هم قلكم را شكستم تا به سمياى آزادى كمك كنم. تا هموطنى غيرتمند از داخل ميهن كه مشتاقانه و سرفرازانه گفت من كامپيوترى را كه در خانه داشتم فروختم تا در هميارى با سيماى آزادى شركت كنم. بسيارى از كمكهاى ارزشمند اهدا شده به سيماى آزادى يا حاصل صرفه جويى در مايحتاج روزانه بود يا حاصل كنار گذاشتن حقوق بازنشستگى و ازكارافتادگى و يا فراهم آمده از طريق فروش لوازم خانه و جواهرات و املاك شخصى بسيارى از كمكها هم باتلاش جمعى و گروهى گردآمده بود. گلريزان هميارى در همه حال با رايحه عطرآگين عواطفى همراه بود كه قابل نقل و وصف نيستند و فقط بايد بلاواسطه شنيده شوند با همان بغضهاى در گلو خفته و اشكها و گريههاى از جان برآمده با همان شادمانيهاى زلال و اشعار دلنشين و سرشار از احساس، اين است سرمايه لايزال ملى و ميهنى كه سيماى آزادى به آن تكيه دارد و اين است نيروى دوران سازى كه ايران آزاد و آباد فردا را پى مىريزد. روابط عمومى سيماى آزادى اعلام كرد: سيماى آزادى تلويزيون ملى ايران بهخاطر چنين حاميان و هميارانى به خود مىبالد و اميدوار است كه شايستگى برخوردارى از آن را داشته باشد. روابط عمومى سيماى آزادى پرداختهاى نقدى و تعهدهاى هموطنانمان براى تأمين هزينههاى سيماى آزادى را بيش از 800ميليون تومان معادل بيش از 800هزار دلار اعلام كرد. سيماى آزادى تلويزيون ملى ايران گرمترين سپاس و قدردانى خود را به تكتك همياران عزيز تقديم مىكند. با تجديد عهد براى گسترش تلاشها و ارتقاى كيفيت برنامه‌ها آنچنان كه شايسته قيام جوشان سراسرى و مقاومت سرفراز ميهنى باشد. با اميد به استمرار كمك و پشتيبانى همه جانبه هموطنان و بينندگان عزيز و با يقين به پيروزى