۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

خانم رجوى با استقبال از پنجاهو ششمين قطعنامه محكوميت نقض حقوقبشر در ايران در ملل متحد، جامعه جهانى را به طرد رژيم ملايان فراخواند

كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد
كميته سوم مجمع عمومى نقض جدى و مستمر حقوقبشر در ايران، اعدامهاى فزاينده و سركوب تظاهر كنندگان را محكوم كرد
خانم رجوى با استقبال از پنجاهو ششمين قطعنامه محكوميت نقض حقوقبشر در ايران در ملل متحد جامعه جهانى را به طرد رژيم ملايان فراخواند
كميته سوم مجمع عمومى ملل متحد، در روز 29آبان، قطعنامه شديداللحنى در محكوميت «نقض جدى، مستمر و پىدرپى حقوقبشر» در ايران از جمله شمار فزاينده اعدامها، سنگسار، تبعيض و سرکوب وحشيانه عليه زنان و اقليتهاى مذهبى و قومى و اعمال خشونت و ارعاب توسط شبهنظاميان دولتى عليه تظاهر كنندگان كه به تعداد بيشمارى مرگ و جراحت منجر شده است و برگزارى محاکمههاى جمعى و گرفتن اعترافهاى اجبارى با شكنجه و تجاوز به تصويب رساند. رژيم آخوندى از ماهها پيش در تهران و پايتختهاى مختلف و در ژنو و نيويورك، چه مستقيم و چه از طريق ديگر ناقضان حقوقبشر با تهديد و تطميع، تلاش كرد از تصويب اين قطعنامه جلوگيرى كند. خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب پنجاهو ششمين قطعنامه مللمتحد در مورد نقض حقوقبشر در ايران، آن را مبين اجماع جامعه جهانى عليه فاشيسم دينى حاكم بر ايران توصيف كرد و گفت: اين قطعنامه هر چند تنها بخشى از جنايتهاى ملايان را در برمىگيرد اما تأييدى بر اين حقيقت است كه ابعاد نقض حقوقبشر پس از آغاز قيام سراسرى مردم ايران در خرداد امسال ابعاد بسيار وحشتناكترى به خود گرفته است. وى افزود: پس از قطعنامه امروز و در شرايطى كه ميليونها ايرانى عليه ديكتاتورى دينى بهپاخاسته اند، رابطه و معامله با اين رژيم بهطور مضاعف نامشروع است. ادامه و گسترش رابطه با آن مىبايد به قطع كامل سركوب و بهبود كامل وضع حقوقبشر مشروط شود. اين رژيم شايستگى زندگى در خانواده ملتها را ندارد و بايد از آن طرد شود. خانم رجوى افزود: دستيابى به بمب اتمى نيز، هم‌چون سركوب وحشيانه، ابزارى است كه ملايان براى حفظ سلطه خود به آن نيازمندند و به هيچوجه با مذاكره و امتياز گرفتن، از آن دست بر نمىدارند، لذا زمان آن فرا رسيده است كه جامعه جهانى رژيم آخوندى را بهخاطر نقض حقوقبشر و پروژه توليد بمب اتمى، مورد تحريمهاى همه جانبه قرار دهد. آنها كه در اعمال اين تحريمها تعلل و كارشكنى مىكنند، خواسته يا ناخواسته، هم صلح را در منطقه و جهان به خطر مىاندازند و هم به كشتار و سركوب مردم ايران مدد مىرسانند. جديدترين قطعنامه كميته سوم مجمع عمومى مللمتحد عليه نقض حقوقبشر در ايران، «نگرانى عميق خود را از نقض جدى و مستمر حقوقبشر» از جمله «شکنجه و رفتارهاى بيرحمانه، ضدانسانى و تحقير آميز شامل شلاق زدن و قطع اعضاى بدن»، «شمار فزاينده اعدامها از جمله اعدام در ملا عام و اعدام كودكان»، «سنگسار»، «سرکوب وحشيانه زنان و… ادامه تبعيض عليه زنان و دختران»، «تبعيض فزاينده و ديگر موارد نقض حقوقبشر عليه اقليتهاى مذهبى، قومى، زبانى و اقليتهاى ديگر»، «استمرار سيستماتيک و جدى اعمال محدوديت در مورد آزادى برگزارى اجتماعات و محافل صلح آميز، آزادى بيان از جمله فشارهايى كه بر رسانهها، کاربران اينترنت، مخالفان سياسى، مدافعان حقوقبشر، رهبران و اعضاى اتحاديههاى کارگرى و دانشجويان تحميل مىشود» ابراز كرده است. در ارتباط با سركوب قيام سراسرى مردم ايران قطعنامه نسبت به «آزار و اذيت، ارعاب، تعقيب، دستگيريهاى خودسرانه يا ناپديد شدن» تظاهركنندگان، از اقشار و گروههاى مختلف، «استفاده از خشونت و ارعاب توسط شبهنظاميان دولتى» كه «منجر به تعداد بيشمارى مرگ و جراحت شده است» ؛ «برگزارى محاکمههاى جمعى» «گرفتن اعترافها اجبارى… از طريق شکنجه و تجاوز» ابراز نگرانى كرده است. قطعنامه ضمن ابراز نگرانى از ممانعت از بازديدهاى متخصصان حقوقبشر مللمتحد طى چهار سال گذشته از ايران، از گزارشگران ويژه ملل متحد، به ويژه گزارشگر اعدامهاى فراقانونى، خودسرانه و بدون محاکمه، گزارشگر ويژه شکنجه، گزارشگر ويژه حفاظت از حق آزادى بيان و عقيده، گزارشگر ويژه در امور وضعيت مدافعان حقوقبشر، گروه کارى دستگيريهاى خودسرانه و گروه کارى ناپديدشدگان اجبارى، مىخواهد به تهيه گزارش درباره «موارد متعدد نقض حقوقبشر، از 12ژوئن2009 به بعد» مبادرت نمايند و از دبيركل مىخواهد «يك گزارش كامل از وضعيت حقوقبشر در ايران» به اجلاس بعدى مجمع عمومى مللمتحد ارائه كند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 29آبان 1388 (20نوامبر2009)