۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران بهمناسبت 16آذر «روزدانشجو» باشعار «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر خامنهاى»
فراخوان به خيزش عظيم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه اي... فراخوان به خيزش عظيم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه اي...
به پاخيزيم و ايران را به عرصه فرياد آزادى تبديل كنيم هموطنان! جوانان بهپاخاسته ايران! دانشجويان مبارز و مجاهد! در آستانه 16آذر، روز دانشجو، سازمان مجاهدين خلق ايران، به تمامى شهيدان دانشجو، كه در مجاهدت و مقاومت براى سرنگونى ديكتاتوريهاى شاه و شيخ و برقرارى آزادى و حاكميت مردم جان باختهاند درود مىفرستد و دانشجويان، دانش آموزان و همه جوانان مجاهد و مبارز ميهن را به يك هفته اعتراض و تظاهرات ضدحكومتى- از دهم تا شانزدهم آذر – فرا‌مى‌خواند. دانشجويان و جوانان مجاهد و مبارز ايران، از آغاز سال تحصيلى با آگاهى و اعتقاد به نقش اخص نسل آگاه و جوان كشور در تدوام و اعتلاى قيام سراسرى، دانشگاهها را به عرصه خروش وخيزش ضد ديكتاتورى تبديل كردند و با اعتراضهاى خاموشى ناپذيرشان، اقدامات سركوبگرانه و تحميلهاى ارتجاعى خامنهاى و گماشتهاش احمدىنژاد و ديگر كارگزاران حاكميت پليد آخوندى براى ملوث كردن دانشگاهها را درهم شكستند و تلاشهاى مذبوحانه آنها براى مهار و خاموش كردن جنبش دانشجويى را به ضد خود تبديل كردند. امروز از تهران و اصفهان و شيراز تا شهرهاى شمال و جنوب ميهن، از تبريز تا زاهدان و از مشهد تا اهواز، دانشگاهها و مراكز آموزشى كشور، عرصه خيزشها و تظاهرات ضدحكومتى جوانان و دانشجويان آگاه و آزادهيى ست كه يكصدا فرياد مىزنند: «دانشجو مىميرد، ذلت نمىپذيرد» و «مىجنگيم، مىميريم، ايرانو پس مى‌گيريم». جوانان بهپاخاسته ايران! دانشجويان مبارز و مجاهد! در تداوم قيام 13آبان كه با تمركز شعارها عليه ولىفقيه خون آشام ارتجاع و به زيركشيدن و لگد كوب مظاهر حاكميت پليد آخوندى، نقطه عطفى را در اعتلاى ظفرنمون انقلاب دموكراتيك مردم ايران رقم زد، براى بزرگداشت 16آذربهپاخيزيد. اراده خللناپذير ملى را براى به زيركشيدن تماميت ديكتاتورى و استقرار آزادى و حاكميت مردم با خروش «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر خامنهاى»، «خامنهاى قاتل است، ولايتش باطل است» در همه جا طنينانداز كنيد. دانشگاهها و مراكز آموزشى را به عرصه پيكار خجسته آزادى تبديل كنيد. نقشهها و اقدامات رژيم براى مقابله با 16آذر، نظير تعطيل دانشگاهها و سخنرانيهاى فرمايشى را با اعتراض و آمادهباش مستمر و با ارتباطات فعال و اطلاع رسانى گسترده خنثى كنيد. در تظاهرات برآزادى بلادرنگ دانشجويان و تمامى دستگيرشدگان قيام، تأكيد كنيد. به حركتهاى اعتراضى خانوادههاى شهيدان و زندانيان سياسى بپيونديد. ياد شهيدان را گرامى بداريد و تصاوير منحوس ولىفقيه ارتجاع را با خروش «مرگ برخامنهاى» به زير بكشيد. نصر من الله و فتح قريب – مرگ براين رژيم مردم فريب ايران زمين به دست فرزندان رشيد خود آزاد مىشود
سازمان مجاهدين خلق ايران اول آذرماه 1388