۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

شخصيتها و شيوخ عشاير عراق، سفر پاسدار لاريجانى و درخواست وقيحانه استرداد مجاهدين را محكوم كردند
شيوخ عشاير و شخصيتهاي عراقي به حمايت از مجاهدان اشرف برخاستند شيوخ عشاير و شخصيتهاي عراقي به حمايت از مجاهدان اشرف برخاستند
محكوميت سفر پاسدار لاريجانى به عراق ادامه دارد. علاوه بر نيروهاى ملى و دموكرات و به‌ويژه پارلمانترهاى ميهن پرست عراقى شيوخ و شخصيتها و هم‌چنين شوراهاى عشايرى عراقى نيز طى بيانيهها و نامه‌هاى جداگانه سفر پاسدار لاريجانى را محكوم نمودند و تأكيد كردند كه تقاضاى وقيحانه لاريجانى در زمينه استرداد ساكنان اشرف يك دخالت آشكار در امور داخلى عراق است اما نيروهاى ملى و دموكراتيك عراق اجازه نخواهند داد كه رژيم حاكم بر ايران به اين هدف خود برسد.
متن بيانيهها به‌شرح زير است:
بيانيه شوراى عشاير ملى عراق در استان ديالى به امضاى شيخ فيصل حوم العليوى شيخ‌كل عشيره ندا در حالى كه ميهن ما عراق در شرايط بسيار حساسى بهسر مىبرد. على لاريجانى رئيس مجلس ايران به عراق ميآيد و در بدو ورودش با وقاحتى كه نمونه آنرا ما عراقيان نديدهايم، موضوع استرداد اپوزيسيون اين رژيم يعنى مجاهدين خلق ايران را با مقامات عراق مطرح مىكند. اما خوشبختانه مردم عراق و نيروهاى ملى و دموكراتيك بيدارند و اين بار اجازه نخواهند داد كه رژيم حاكم بر ايران به اين هدف خودش برسد. اما آن روى سكه اين وقاحت، پاسخ عراقيان شريف و ملى به حضور لاريجانى مىباشد. اكثر پارلمانترهاى شريف عراقى به حضور وى در عراق اعتراض و تأكيد كردند با وجود پروندههاى حل ناشدهاى كه ما با ايران داريم، چطور مىتوانيم وارد صحبت شويم. هم‌چنين دكتر طارق هاشمى معاون رياست جمهورى عراق بعد از ملاقات با لاريجانى گفت: «به رئيس مجلس شوراى ايران گفتم كه كشورش حمايت بسيارى از عراقيانى را كه خواستار عادى سازى روابط با ايران بودند، بدليل دخالت غيرمشروع و غيرمنطقى ايران در امور داخلى از جمله در مسائل امنيتى و سياسى عراق، از دست داده است». ما اعضاى شوراى عشاير ملى عراق – ديالى دخالتهاى آشكار على لاريجانى در امور داخلى عراق و به‌طور خاص درخواست وى ازعراق براى استرداد مجاهدين ساكن اشرف را كه به مفهوم زير پاگذاشتن پرنسيبهاى انسانى وتعهدهاى بينالمللى عراق مىباشد، به شدت محكوم مىكنيم و از دولت عراق مىخواهيم كه موضع مخالف و رسمى خود را در اين مورد براى اطلاع افكارعمومى عراقيان اعلام نمايد.
نامه شوراى ملى عشاير عراق: در شرايطى كه كشورمان عراق به موعد انتخابات پارلمانى خود نزديك مىشود، شاهد دخالتهاى روزافزون رژيم ايران هستيم دخالتهايى كه روزانه با به خاك و خون كشيدن مردم بىگناه عراق، ابعاد جديدى به خود مىگيرد. ولى بهرغم تمامى جنايتهايى كه رژيم ايران در عراق مرتكب مىشود، مردم و نيروهاى ملى و دموكراتيك ما با ائتلاف چشمگير خودشان ضربه مهلكى به رژيم ايران وارد آوردند و ثابت كردند كه عراق و رهبران حقيقى آن بيدار و هوشيارند و اجازه نخواهند داد كه او و ساير فرستادگان و مزدوران رژيم ايران در عراق، مقاصد پليد و شوم آخوندهاى رو به زوال ايران را اجرا و پياده كنند. على لاريجانى درابتداى ورود، خواستار استرداد مجاهدين خلق مىشود و اين درحالى است كه همه به‌خوبى مىدانند كه مجاهدين تنها و تنها خواستهشان سرنگونى همين رژيم پليد است. ما شوراى شيوخ عشائر بغداد همصدا با مردم عراق و نمايندگان شريف آن، ديدار لاريجانى ازعراق را كه هدفى جزدخالتهاى بيشتر و توطئه عليه مجاهدين خلق ندارد، قوياً محكوم مىكنيم و از دولت عراق مىخواهيم كه در اين مورد به نقض تعهدهاى بينالمللى تن ندهد.
بيانيه انجمن حقوقدانان شمال عراق: در شرايطى كه كشور ما به استقبال انتخابات مىرود، دخالتهاى حكومت خامنهاى در أمور عراق البته امرى پوشيده نيست آنها دراين ساليان براى سرپوش گذاشتن بر بحرانهاى لاعلاج درونى خود از هيچ جنايتى درحق مردم عراق فروگذار نكردهاند اظهارات وقيحانه لاريجانى در رابطه با ساكنان اشرف كه اشكارا خواهان اخراج و استردادآنها شد، بارزترين نمونه آن است ما انجمن حقوقدانان شمال عراق اين اظهارات وقيحانه را كه خود خبر از توطئهاى خطرناك، براى يك جنايت بيشتر مىدهد، به شدت محكوم مىكنيم واز مسؤلين عراقى مىخواهيم دراين شرايط حساس اين اظهارات تجاوزگرانه لاريجانى و مرشدش خامنهاى را با موضعگيرى قاطع خود محكوم كنند و با احترام به حقوق پناهندگى و حقوق انسانى و حقوق بينالمللى انسان دوستانه به جهانيان نشان دهند كه عراق كشور حقوقبشر و پايبند به ميثاقها و كنوانسيونهاى بينالمللى است.
بيا