۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

اخبار - اشرف اطلاعيه شوراي ملي مقاومت
3:00:11 PM 1388/7/9
خانم رجوى خواستار مداخله رئيسجمهور آمريكا براى آزادى گروگانها شد

مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت، در يك نامه «اقدام اضطرارى» به باراك اوباما رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا نوشت: «من مىخواهم بهطور اضطرارى توجه شما را به وضعيت خطرناك 36تن از ساكنان كمپ اشرف كه در ژوييه گذشته از سوى نيروهاى عراقى به گروگان گرفته شده و بهرغم سه دستور قاضى مبنى بر آزادى آنها، هم‌چنان در بازداشت هستند، جلب نموده و خواستار مداخله شما براى آزادى بلادرنگ آنها هستم». خانم رجوى در اين نامه كه رونوشتش براى وزيران خارجه و دفاع آمريكا و سفير آمريكا در عراق و فرمانده نيروى چند مليتى و هم‌چنين براى دبيركل و كميسر عالى حقوقبشر و نماينده ويژه دبيركل در عراق ارسال شده است، افزود: دولت عراق به درخواست رژيم ايران، مىخواهد امروز آنها را بهزور از زندان خالص به بغداد منتقل كند تا به توطئههاى جديد از جمله پرونده سازيهاى پوشالى براى آنها مبادرت كند. اين افراد 66روز است در اعتراض به بازداشت غيرقانونى خود در اعتصاب غذا بهسر مىبرند و وضعيت وخيمى دارند. قاضى عراقى در روزهاى 23اوت، 17 و 27سپتامبر براى اين 36تن قرار آزادى و منع تعقيب صادر كرده است. سومين قرار بر اساس قوانين عراق قطعى و غيرقابل فرجام است و گروگانها بايد بلافاصله آزاد مىشدند. خانم رجوى در نامهاش يادآورى كرد: «نيروهاى آمريكايى با تكتك ساكنان اشرف، از جمله 36گروگان، در سال2004 يك توافقنامه مشترك امضا كردهاند كه نيروهاى آمريكايى ما بازاى تحويل سلاحهاى اين افراد حفاظتشان را برعهده گرفتهاند. لذا از جنابعالى مىخواهم به هر ترتيب كه مقتضى مىدانيد از نيروهاى آمريكايى و سفارت آمريكا در عراق بخواهيد ترتيبات آزادى اين افراد حفاظت شده را فراهم كنند».
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 9مهر1388 (اول اكتبر 2009)