۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

خانم رجوى از همه اشرفيان و اشرف‌نشانهاى اعتصابى در سراسر جهان خواست به اعتصاب غذاى خود پايان دهند
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
بعدازظهر چهارشنبه پانزدهم مهر ماه 1388
به براداران و خواهران عزيزم كه در كشورهاى مختلف جهان در اعتصاب غذا هستند با سلام و درود به همگى شما و رنج جانكاه هفتاد روزه تبريك، شما پيروز شديد
ساعتى پيش 36گروگان مجاهد در هفتادو‌ دومين روز اعتصاب غذا و در هفتمين روز اعتصاب غذاى خشك، آزاد شدند و به اشرف رسيدند و در بيمارستان اشرف بسترى شدند. من تا همين لحظه با كمك مژگان و صديقه مشغول بحث و جدل با اشرفيان بودم تا قهرمانان اشرف به اعتصاب غذاى جانكاهشان آن‌هم پس از حملهها و ضربات و شهادتها و جراحتهاى روزهاى ششم و هفتم مرداد خاتمه بدهند. اين پيروزى بزرگ را به مسعود و مجاهدان اشرف و اشرفنشانها و هموطنانمان تبريك و شادباش مىگويم. اشرفيها از آزادى مجاهدان حماسه ساز بسيار شاد و خوشحال و سرفراز بودند و مى‌گفتند كه انگيزه دارند كه تا رسيدن به تضمين حفاظت اشرف و عدم حمله و خشونت و جنايت در آينده، باز هم ادامه بدهند. من براى آنها شمه‌يى از اقدامات بينالمللى را كه در همين راستا در جريان است، توضيح دادم و اصرار و خواهش كردم كه به اعتصاب غذا خاتمه بدهند، تحمل آب شدن پيكر آنها و هم‌چنين تكتك عزيزانم در كشورهاى مختلف را بيش از اين ندارم. دست آخر توانستم آنها را قانع كنم و اشرفيها با اين شرط كه اگر امنيت و حفاظت آنها تضمين نشود دوباره اعتصاب غذاى خود را از سر خواهند گرفت، درخواست مرا قبول كردند. از آنها واقعا سپاسگزارم، مجاهدان اشرف گفتند كه سپاس و درود آنها را به اشرفنشانهاى اعتصابى و متحصن در سراسر دنيا برسانم. آنها هم‌چنين از كارزار جهانى حاميان پرشور و غيرتمند اشرف براى تضمين حفاظت و حقوق مجاهدان اشرف تشكر و قدردانى كردند و گفتند به آن افتخار مىكنند. از همه برادران و خواهران اشرفنشانم در كشورهاى مختلف تقاضا و خواهش مى‌كنم، آنها هم به اعتصاب غذاى خود در هر كجا كه هستند پايان بدهند. در همين فرصت وظيفه خود مىدانم از تلاشهاى خستگىناپذير هموطنانمان و عموم ياران وفادار مقاومت شخصيتهاى سياسى و رؤساى عشاير و شهروندان شريف عراقى و تمامى شخصيتها، پارلمانترها، حقوقدانان و سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر در پنج قاره جهان براى آزادى 36گروگان تشكر و قدردانى كنم، مخصوصا از اسقف اعظم كليساى انگلستان، شيخ تيسير التميمى قاضى القضات فلسطين، خانم دانيل ميتران، دكتر ويدال كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا، سيد احمدغزالى نخستوزير پيشين الجزاير، لردكوربت، دكتر صالح المطلك و از تلاشهاى وقفه ناپذير كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، كميته بينالمللى حقوقدانان، كميته عربى - اسلامى دفاع از اشرف، مجمع پارلمانى شوراى اروپا و كميتههاى پارلمانى در كشورهاى مختلف جهان، بايد سپاسگزارى كرد. هموطنانمان در داخل و خارج ايران با هر گرايش و ديدگاه و با هر عقيده و مرام همبستگى ملى ايرانيان را در حماسه پايدارى مجاهدان اشرف در اين كارزار جهانى با موضعگيريها و اعتراضها و تظاهرات و تحصنها و اعتصابهايشان به دنيا نشان دادند. پيروزى امروز شما، پيروزى قيام مردم ايران براى آزادى را مژده مىدهد.
مريم رجوى