۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

ملل متحد از حفاظت ساكنان اشرف در برابر اخراج، بيرون راندن و يا بازگرداندن اجبارى كه مغاير با نانرفولمان است، دفاع مىكند
ملل متحد از حفاظت اشرف دفاع ميكند ملل متحد از حفاظت اشرف دفاع ميكند
بالاترين فرستاده ملل متحد در عراق نگرانى خود را از وضعيت حقوقبشر در اشرف ابراز كرد
مركز اخبار ملل متحد اعلام كرد: ادملكرت، بالاترين نماينده سازمان ملل در عراق، نگرانيهاى خود در مورد وضعيت حقوقبشر در كمپ اشرف در شمال بغداد را كه اقامتگاه هزاران مخالف ايرانى است ابراز كرده است. حدود 3400 عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در اين كمپ كه در استان ديالى عراق است، بهسر مىبرند. به گزارش مركز اخبار ملل متحد، نماينده ويژه دبيركل در جريان گفتگوهايى با هيأتهاى ديپلوماتيك كشورهاى مختلف در بغداد در پايتخت عراق، بر پايبندى هيأت هميارى ملل متحد در عراق (يونامى) به مانيتور كردن روزانه وضعيت در اين كمپ تأكيد نمود. در ابتداى اين ماه، مقامات مسئول حقوقبشر در ملل متحد از تصميم دولت عراق مبنى بر آزادسازى 36تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران كه از ژوئيه در بازداشت بودند، استقبال كردند. در ماه ژوئيه پرسنل امنيتى عراق با توسل به نيروى نظامى كنترل كمپ آنها را به‌دست گرفتند. در يك عمليات دو روزه همين پرسنل امنيتى 11تن كشته و دهها تن ديگر مجروح شدند. هيأت ملل متحد در عراق و كميسارياى عالى حقوقبشر سازمان ملل در سالهاى اخير در جستجوى راهحلى همخوان با حق مشروع حاكميت عراق و همخوان با قانون بينالملل بودهاند. سازمان ملل متحد طبق بيانيه رسمى هيأت هميارى ملل متحد در عراق كه روز دوشنبه 26اكتبر در بغداد صادر شد اعلام مىكند:“ ملل متحد هم‌چنان از حفاظت ساكنان اشرف در برابر اخراج، بيرون راندن و يا بازگرداندن اجبارى به ميهنشان كه مغاير با اصل نانرفولمان است، دفاع مىكند“. در عين حال از رهبران كمپ خواسته شده است تا با مقامات عراقى در رابطه با آينده ساكنان اين محل همكارى كنند. كميسارياى عالى پناهندگى و ساير آژانسهاى ملل متحد آمادهاند تا مشورتهاى ضرورى را در زمينه حقوقى و اجتماعى ارائه دهند. يونامى تأكيد كرد: ”اكنون نياز به تلاشهاى تمامى طرفهاست تا از تنش بكاهند و به يافتن راهحلها بپردازند. در همين رابطه ملل متحد از جامعه بينالمللى درخواست مىكند هر كمكى كه مقدور باشد از جمله تجديد استقرار ساكنان كمپ در كشورهاى ثالث را فراهم كنند.
بيانيه نماينده ويژه دبيركل ملل متحد
هيأت هميارى ملل متحد در عراق كماكان نسبت به وضعيت انسانى در كمپ اشرف نگران است بغداد - 26اكتبر2009: نماينده ويژه دبيركل ملل ‌متحد در عراق اد ملكرت در ديدار اخيرش با نمايندگان هيأتهاى ديپلوماتيك در بغداد، نگرانى مستمر خود را از وضعيت انسانى در كمپ اشرف ابراز كرد. وى تعهد يونامى بر اساس نظارت روزانه وضعيت در اشرف را طى اين دوره خطير مورد تأييد قرار داد. شايان ذكر است كه هيأت هميارى ملل متحد در عراق و كميسر عالى حقوقبشر طى چند سال اخير از نزديك وضعيت اردوگاه اشرف را مانيتور مىكردهاند همراه با بررسى كمكهاى ممكن به منظور رسيدن به يك راهحل كه با حق حاكميت مشروع عراق و قوانين بينالمللى همخوانى داشته باشد. به اين منظور، ملل متحد با تمام طرفهاى ذيربط، از جمله دولت عراق كه مجددا بر پايبندى خود به قوانين عراق و قوانين بينالمللى در برخورد با كمپ اشرف و ساكنان آن تأكيد كرده، كار مىكند. هيأت هميارى ملل متحد در عراق از طريق كانالهاى مختلف با دولت كار مىكند، تا كمك كند كه دولت اين مسؤليت خود را انجام دهد. اختيارات يونامى تقويت حقوقبشر در عراق را در برمىگيرد، و دفتر حقوقبشر يونامى به‌صورت منظم وضعيت داخل و اطراف كمپ را مورد ارزيابى قرار مىدهد. هم‌چنين ملل متحد به فراخوان خود براى حفاظت ساكنان اشرف در برابر كوچ اجبارى، اخراج و يا بازگرداندن اجبارى آنها به كشور اصليشان، كه بر خلاف اصل نانرفولمان باشد، ادامه مىدهد. در همين حال از رهبرى كمپ اشرف خواسته شده است كه موجبات همكارى افراد ساكن كمپ با مقامات عراقى را براساس ابراز داوطلبانه انتخابشان براى ماندن در اشرف يا گزينههاى ممكن ديگر براى آينده را تأمين كند. كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل و ساير آژانسهاى ذيربط ملل متحد آمادگى كامل دارند تا هر گونه مشاورتهاى قانونى و اجتماعى را در اين رابطه در يك فضاى بيطرف و سالم ارايه كنند. اكنون در تمامى طرفها نياز به تلاشهايى است كه تنش را كاهش دهد و بهدنبال راهحلها باشد. ملل متحد جامعه بينالمللى را فرا مىخواند كه همه كمكهاى ممكن، از جمله تجديد استقرار در كشورهاى ثالث براى كسانيكه قصد ترك كمپ را دارند، فراهم كند.