۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

جوانان غيور تهران، به تظاهرات 20 تا30خرداد، فرا مىخوانند
قيام خرداد88
قيام خرداد88
كوچك نمايى خط خط معمولى بزرگنمايى خط
جوانان دلير تهرانى، اقدام به توزيع صدها تراکت فراخوان به تظاهرات در خيابان جردن و منطقه کاووسيه، شمال مهمات سازى متعلق به سپاه پاسداران و بيمارستان صنايع دفاع در منطقه اراج کردند. متن يکى از تراکتهايى که در اين مناطق توزيع شده است از اين قرار است: «ملت قهرمان ايران روزهاى بيستم تا سىام خرداد روزهاى فراموشىناپذير تاريخ معاصر و روزهاى سرنگونى رژيم جنايتکار و ولايت سفيانى خامنهاى است. براى احقاق حقوق به يغما برده شده زندانيان سياسى و تمام ملت ايران به خيابانها بياييد آرى! مىتوان و بايد اين رژيم جنايتکار را به زبالهدان تاريخ فرستاد».