۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

رژيم ضدبشرى در يك اعدام جمعى، 13 زندانى را در زندان قزلحصار بهدار آويخت
اعدام ابزار حاكميت رژيم منحوس آخوندى اعدام ابزار حاكميت رژيم منحوس آخوندى
رژيم ضدبشرى آخوندى سحرگاه امروز در يك اعدام جمعى جنايتكارانه 13زندانى را در زندان قزلحصار كرج بهدار آويخت. اين اعدامهاى سبعانه در آستانه سالگرد قيام سراسرى مردم ايران صورت مىگيرد و به منظور ايجاد فضاى رعب و وحشت است.