۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

«مريم رجوى، رژيم ولايتفقيه را به لرزه در مىآورد»

خانم مريم رجوي در پارلمان اروپا

ه قلم : نزار جاف از مركز اطلاع رسانى ايلاف عربستان
گزارش رژيم ولايتفقيه در تهران در طول سالهاى اخير تلاش كرد تا از ارزش نقشى كه سازمان اپوزيسيونمجاهدين خلق در صحنه ايران ايفاء مىكند بكاهد و در بسيارى از مناسبتها عاجزانه اعلام مىكرد اين سازمان تمام شده است و تاثيراتش در جامعه ايران بپايان رسيده است. نقش موثرسازمان مجاهدين خلق ايران در عرصه داخلى ايران، از آن‌جا رو به صعود گذاشت و به اوج خود رسيد كه خانم مريم رجوى، رئيسجمهور منتخب مقاومت ايران، حضورش را در محافل بينالمللى مهر كرد. اين زن سخت كوش با فعاليت و مسافرت از اين پارلمان اروپايى به آن پارلمان از محتواى انسانى و متمدنانه مقاومت ايران به‌طور عام و سازمان مجاهدين به‌طور خاص براى همگان پرده برمىدارد. بسيارى از محافل مطبوعاتى و سياسى اروپايى برقدرت و خلاقيت استثنايى خانم رجوى در قانع كردن اروپاييها نسبت به عدالت در آرمان مقاومت ايران در برابر رژيم مذهبى تندرو در تهران تأكيد كردند. نويسنده مقاله ايلاف عربستان افزود: رژيم تهران با همه امكانات سياسى-اقتصادى تلاش كرد بر دولتهاى اتحاديه اروپا به‌طور خاص و بر دولتهاى غربى به‌طور عام طورى تاثير بگذارد كه اين دولتها بر مواضع قبلىشان دررابطه با سازمان مجاهدين خلق باقى بمانند، مشابه تمام امكاناتى كه در عراق براى تضعيف و محاصره قرارگاه اشرف بر خلاف تمام قوانين ومعيارهاى بينالمللى صرف كرد. دردوسال اخير بسيار واضح بود كه رژيم با تمامى توان و امكانات تلاش كرده و مىكند كه اقدامات موثر وپرتلاش خانم رجوى را محدود كند. بسيارى از محافل سياسى و مطبوعاتى ملاحظه كردند كه جنگ خاموش ميان بنيادگرايان از يك سو و پرزيدنت مقاومت ايران خانم رجوى به سختترين مراحل خود رسيده و هيچ چيزى نمىتواند به اراده اين زن آهنين عزم آسيبى برساند. موفقيتهاى خانم رجوى در كسب دوستان موثر اروپايى وگشودن مجامع بينالمللى بطورروز افزونى ادامه دارد تا بتواند صداى مردم مظلوم ايران را به جهان برساند. خانم رجوى با تمام توانش تلاش مىكند تا بهترين راهحل را براى سرعت دادن به تغيير اين رژيم تندرو بيابد. نويسنده مقاله مندرج در ايلاف عربستان افزود: مريم رجوى زنى كه صاحب عزم پولادين است تعجب بسيارى از سياسيون و پارلمانترها و خبرنگاران اروپايى را برانگيخته است،دفعات زيادى امكان يافتهام كه با او از نزديك آشنا شوم وصحبت كنم و او در سياهترين شرايط باعزم راسخ تأكيد مىكند كه اوضاع در تهران به زيان رژيم حاكم است. امروز در پى حوادث بعداز انتخابات رياست جمهورى كه تصوير حقيقى از وضعيت داخلى ايران ارائه شد ، همان چيزى اتفاق افتاد كه مقاومت ايران در مواضعش تصوير كرده بود. اكنون بالاترين اركان اين رژيم به لرزه درآمده است، لرزيدنى عظيم. ديگر شكى نيست كه امور به آن وضعيتى كه رژيم براى آن برنامهريزى كرده بود بر نمىگردد. اعتراف رژيم به نقش موثر سازمان مجاهدين خلق درحوادث اخير، دستگيرى صدها تن از تظاهر كنندگان بر اساس پيشينه وابستگىشان به مجاهدين و همينطور جنگ مخفيانهاى كه عليه اين سازمان در شهر اشرف راه انداخت، دليل بسيار واضحى است كه سازمان مجاهدين خلق ايران و رهبر بى همتايش خانم مريم رجوى توانستهاند به قلب رژيم حاكم برسند و با ضربه تدارك ديده شده از قبل آنرا متزلزل كنند و بر اساس آن بسيارى از محافل وضعيت آينده را به اشكال مختلف بدون وجود آخوندها در ايران ترسيم مىكنند.