۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور:
تجمع اعتراضى بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى
تظاهرات دانشجويان دانشگاه ملي - آرشيو تظاهرات دانشجويان دانشگاه ملي - آرشيو
بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى ايران، در در ميدان مركزى اين دانشگاه تجمع اعتراضى برگزار كردند. آنها در اعتراض به اقدامات اقدامات سركوبگرانه مزدوران بسيجى و ادامه بازداشت دانشجويان اين دانشگاه تجمع نمودند.