۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه

قيام براى آزادى ادامه مىيابد پيام رهبر مقاومت به نيروهاى قيام و انقلاب دموكراتيك مردم ايران
10:43:27 PM 1388/4/10
مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران
با درود به همه ايستادگان در وادى شرف ملى و ميهنى براى برچيدن بساط ديكتاتورى و رژيم نامشروع ولايتفقيه هموطنان عزيز! پاسدار احمدىنژاد ديروز با تقدير از دژخيمان اطلاعات هل من مزيد كشيد و با طلبكارى از آنان، خواستار آسيبشناسى انتخابات، يعنى افزايش ابعاد شقاوت و سركوب و جنايت گرديد.
هم‌چنين ديروز خاتمى خيانتپيشه، با اعلام وفادارى مجدد به نظام مقدس و اينكه همواره عاشق و فرزندمخلص امام و نظام است، بار ديگر به حاكميت مردم و آرمان شعلهور آزادى خنجر كشيد. خواستار پايان اعتراضهاى خيابانى شد و گفت: «ما رهبرى را دوست داريم و نسبت به ايشان علاقه داريم».
امروز هم متأسفانه موسوى، از درخواست ابطال انتخاباتى كه هنوز هم آن را نامشروع و پرتقلب مى‌داند، كوتاه آمد. از يكسو به نعل زد كه: از اين پس دولتى خواهيم داشت که اكثريت جامعه آن را نمىپذيرد و فاقد مشروعيت سياسى است و بيم آن مى‌رود که بر اثر ضعفهاى بى‌شمار… . در ورطه امتياز دادن به بيگانگان بيفتد كه ما از آن به‌شدت واهمه داريم. از سوى ديگر بر ميخ قانون اساسى رژيم ولايتفقيه بهعنوان «بزرگترين ميثاق» كوبيد. حتى خواستار تعظيم و احترام به جسد همين قانون گرديد و جاى ترديد باقى نگذاشت با «وسوسه» تغيير اين قانون و «شعارهاى ساختارشكنانه» قوياً مخالف است. او به صراحت گفت: «ماجراى ما، هر چقدر تلخ، يک اختلاف خانوادگى است که اگر خامى کنيم… . بهزودى پشيمان خواهيم شد». در عين حال باند غالب را تهديد كرد كه: «مجارى را براى اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زيرا که بسته شدن اين راه، تهديد ساختارشکنى را بهعنوان تنها بديل مطرح خواهد کرد، و اين بديلى است که همه ما هزينه سنگين آن را مى‌دانيم و قاطعانه با آن مخالفيم». يعنى كه اگر راه بر جريان اصلاحات در درون همين رژيم بسته شود، تنها جايگزين، تغيير دموكراتيك و برچيدن بساط ولايتفقيه است.
موسوى به روشنى اذعان كرد كه در ابتدا هدفش از شركت در انتخابات اين بوده است كه «عقلانيت دينى» را «به فضاى مديريت» همين رژيم بازگرداند. اما در ميانه راه «به اهدافى بسيار بلندتر هدايت» شده و اكنون مى‌خواهد به اركان نظام يادآورى كند كه «در وراى تمامى آنان و ما فوقشان ميزانى به نام راى و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه مى‌توانند آن را ناديده بگيرند». بله جان كلام كه در قيام شعلهور سراسرى از چشم آقاى موسوى دور نمانده در همين‌جاست. در رأى و عزم جزم و حاكميت مردم كه مافوق و در وراى همه دست و پا زدنها براى حفظ ديكتاتورى دينى و رژيم نامشروع ولايتفقيه است كه اكنون بايد هم‌چون ديكتاتورى سلطنتى به زبالهدان تاريخ انداخته شود. امالفساد همين است و ديگر با هيچ تشبث و تقلايى نمىتوان او را مانند گذشته حفظ كرد.
رزمندگان اشرفنشان آزادى در خيابانهاى تهران و شهرهاى ميهن! جوانان به‌پاخاسته و تشنهكام آزادى! گفته بوديم كه: كس نخارد پشت ما، جز ناخن انگشت ما گفته بوديم كه چشم دوختن به تغيير و تحول و هرگونه اصلاح در چارچوب ولايتفقيه، سرابى بيش نيست. گفته بوديم كه دعوا بين اين يا آن كانديدا نيست. دعواى اصلى بين تمام مردم ايران و سلطنت فقيه است. جهان خبردار شد كه مردم ايران آزادى مىخواهند، جهان از ندا و فروغ شعلهور آزادى در ايران خبردار شد. شما جهان را خبردار كرديد كه نمىترسيد زيرا كه همه، همه مردم ايران، براى آزادى و حق حاكميت در برابر سلطنت فقيه با هم هستند، از جا زدن و كوتاه آمدن آن يكى و اين يكى سرخورده نشويد، دود و دم و كف روى آب ماندگار نيست. شرف ملى و عزم جزم براى آزادى است كه كارساز و ماندگار است. قيام به هر قيمت بايد توسط خود ما ادامه پيدا كند: «نترسيد، ما (مردم ايران) همه با هم هستيم».
مبادا خسته و فرسوده شويد. رژيم را بايد خستهتر و فرسودهتر كنيد. رژيمى كه سينه چاكان ديروزش هم، امروز با بهت و حيرت اذعان مىكنند كه ديگر آن رژيمى نيست كه تا ديروز جلوه مى‌كرد. مى‌گويند كه ديگر آب از سر رژيم ولايتفقيه گذشته است. آقاى موسوى هم خوشبختانه اكنون بر سرسختى دشمنان اين رژيم، يعنى دشمنان فاشيسم پليد مذهبى كه همان اكثريت مردم ايران و فرزندان آزادىستان آن هستند، گواهى مى‌دهد.
تكرار مىكنم: -در جهان هيچ قدرت و نيرويى نيست كه بتواند بر عزم و اراده ملى ايرانيان و بر فرياد و آرمان آزادى آنان غلبه كند. -شوراها و هستههاى مقاومت و قيام آزادىبخش را براى برگزارى انتخابات آزاد تحت نظارت بينالمللى و برچيدن بساط استبداد مذهبى تشكيل بدهيد. در اين مسير صبر و پايدارى و آمادگى و آمادهسازى پيشه كنيد. در اين مسير هركس كه در ايران زمين خواهان حاكميت جمهور مردم ايران است با ماست.
رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادى ايران ضامن پيروزى محتوم خلق ماست مسعود رجوى 10تير1388