۱۳۸۸ مرداد ۷, چهارشنبه

7مجاهد خلق، در اشرف بهشهادت رسيدند 3:21:57 PM 1388/5/7
../images/2009/200972913825156-947041403271.JPG ../images/2009/200972913825156-947041403271.JPG مجاهدين شهيد حسين محمودى( راست) و حنيف امامى مجاهدين شهيد حسين محمودى( راست) و حنيف امامى
نيروهاى عراقى با خودروهاى مجهز به تيربار، به روى ساكنان بى‌دفاع، آتش گشودند
در ساعت 10 بامداد امروز چهارشنبه 7مرداد1388 (29ژوئيه2009) نيروهاى عراقى ازشكاف ضلع شمالى رارگاه با 6 خودروى مجهز به تيربارهاى بى كى سى وارد اشرف شدند و بر روى ساكنان بىدفاع آتش گشودند كه شمارى شهيد و مجروح بر جاى گذاشت. مجاهدان خلق حسين محمودى و حنيف امامى در اثر رگبار گلولههاى بى كى سى در دم بهشهادت رسيدند. يك رگبار گلوله مشخصا به قلب مجاهد خلق حنيف امامى شليك شد. شعارهاى ”الله اكبر“ و ”باى ذنب قتلت“ در اشرف ادامه دارد. به اين ترتيب تعداد شهداى مجاهد خلق تا ساعت 10 بامداد امروز به 7تن رسيد. مزدوران عراقى همه تاسيسات و بنگالها و محلهاى استقرار در ضلع شمالى قرارگاه را تخريب كردند. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 7مرداد1388 (29ژوئيه2009).